Sla inhoud over

Landelijke themadag CvT’s 2017 ‘Toezicht met zorg & balans’

Ieder jaar verzorgt de Klankbordgroep Commissies van Toezicht (KBG-CvT), daarbij ondersteund door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de themadag voor leden van de CvT’s en gasten uit relevante organisaties. De keuze voor het thema ‘Toezicht met zorg & balans’, is bewust gemaakt.

De wijze van het uitoefenen van maatschappelijk toezicht door commissies van toezicht wordt nu en in de toekomst beïnvloed door ontwikkelingen binnen ons detentiesysteem. Het uitoefenen van toezicht is echter zelf ook in ontwikkeling. Het detentiesysteem, met DJI als organisatie, is de laatste jaren immers fors in beweging, zowel door demografische en sociale ontwikkelingen, als door een veranderende visie op doel en inhoud van de detentie. De toezichthouder is in de afgelopen jaren ‘achter de schermen’ vandaan gehaald en aangesproken op haar/zijn verantwoordelijkheid op verschillende fronten. Hoewel het toezicht in het detentiesysteem een duidelijk eigen karakter heeft, zullen deze ontwikkelingen het maatschappelijk toezicht op justitiabelen  niet ongemoeid laten.
 

Het aspect ‘Zorg’: de bejegening van justitiabelen vraagt zorg; zorg door of namens de overheid. Zorg voor justitiabelen, aan wie bij rechterlijke uitspraak hun vrijheid en dus een groot deel van hun autonomie is ontnomen. Maar ook zorg voor de justitiabelen met ingrijpende problematiek zoals verstandelijke beperkingen,  verslavingsproblematiek, gedragsstoornissen. etc.
 

Het aspect ‘Balans’: het toezicht van commissies van toezicht moet ook plaats vinden in een balans tussen de keerzijden van de effecten van detentie: enerzijds vrijheidsbeneming, vergelding, afnemen van autonomie en anderzijds het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de justitiabele voor resocialisatie en re-integratie. Hierbij is respect voor de (grond)rechten van de justitiabele en het recht op een respectvolle bejegening uiteraard van groot belang.
 

De Klankbordgroep heeft bij de samenstelling van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de evaluatieformulieren van de themadag 2016. Ook de respons van de commissies op de uitnodiging tot het aandragen van thema’s uit de toezichtspraktijk-van-alle-dag heeft het nodige opgeleverd. 
 

De Klankbordgroep is blij met de komst van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die vanuit een politiek-beleidsmatige invalshoek een bijdrage aan deze themadag zal leveren. Vervolgens krijgt mevrouw mr. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College van de Rechten van de Mens het woord. Toezicht op bejegening met respect voor de rechtspositie van justitiabelen is voor haar en haar College een uitdagend onderwerp.
 

In het middag deel gaan we in ‘ronde-tafel-gesprekken’ thema’s bespreken die vanuit de commissies zijn aangedragen. We bediscussiëren die thema’s met een tweetal personen: een directeur van een inrichting/instelling met een co-referent. 
 

De programma onderdelen worden aan elkaar verbonden met korte intermezzi waarin best-practices worden gepresenteerd, de leden van de Klankbordgroep worden voorgesteld en de ‘beste uitspraak in de beklagrechtspraak’ wordt bekend gemaakt. Het belooft een voor u relevante dag te worden, nu het gaat over het werk als maatschappelijk toezichthouder.
 

Alleen CvT-leden en expliciet genodigden kunnen zich aanmelden. Aan deelname aan de themadag zijn geen kosten verbonden. 
 

U kunt zich online inschrijven voor de Themadag CvT 2017.
 

Een aanmelding voor de themadag zet veel zaken in gang: er wordt een stoel voor u gereserveerd, eten besteld, drukwerk voorbereid, etc. Op de dag zelf is er (ingehuurd) personeel aan het werk, afgestemd op het aantal inschrijvingen. Kunt u onverhoopt, ondanks uw aanmelding, toch niet naar de themadag komen, neem dan contact op met de organisatie