Sla inhoud over

Beklagcommissie voor het vervoer

Commissies van Toezicht vragen zich geregeld af of het voor gedetineerden, jeugdigen, vreemdelingen en terbeschikkinggestelden mogelijk is rechtstreeks te klagen over het vervoer bij de Commissie van Toezicht bij DV&O. Dit is nog niet het geval.

Er is thans nog geen beklagcommissie voor het vervoer. Dit houdt in dat klachten over het vervoer vooralsnog door middel van de “verlengde arm constructie” door de CvT van de inrichting waar de klager verblijft in behandeling moeten worden genomen.

Lopende wetsvoorstellen
Op dit moment zijn er twee wetsvoorstellen in de Tweede Kamer aanhangig, die zullen zorgen voor een gedeeltelijke verandering van het huidige beklagrecht via de “verlengde arm constructie”. 

In het
wetsvoorstel 33844 “Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen” is opgenomen dat er een beklagcommissie voor het vervoer (onderdeel van de CvT DV&O) zal worden ingesteld, die beperkte bevoegdheid zal krijgen ten aanzien van toepassingen door medewerkers van DV&O, namelijk alleen ten aanzien van klachten betreffende de volgende onderwerpen:

  • de aanwending van de bevoegdheid tot onderzoek aan lichaam of kleding (art. 29 Pbw, art. 23 Bvt, art. 34 Bjj);
  • de toepassing van geweld dan wel vrijheidsbeperkende middelen (art. 35 Pbw, art. 30 Bvt en art. 40 Bjj).

Voor alle overige klachten, dus ook ten aanzien van vermissing van goederen, zal de “verlengde arm constructie” blijven gelden en deze klachten dienen ook dan bij de CvT’s van de betreffende inrichtingen te worden ingediend en in behandeling te worden genomen.  


Het wetsvoorstel “Wet Terugkeer en vreemdelingenbewaring” strekt tot introductie van één uniform bestuursrechtelijk regime voor vreemdelingenbewaring. De territoriale bewaring wordt uit de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) gehaald en het Reglement regime grenslogies wordt ingetrokken.

In het nieuwe regime wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdregimes, het verblijfsregime en het beheersregime. Verder worden de alternatieven voor bewaring nadrukkelijker verankerd en het ultimum remedium karakter van bewaring wordt benadrukt.

Naast de rechten, plichten en omstandigheden in bewaring, bevat het voorstel tevens de instelling van een commissie van toezicht voor het vervoer en de instelling van een beklagcommissie voor het vervoer (onderdeel van de CvT DV&O)
ten behoeve van het vervoer van de vreemdeling.

Een vreemdeling kan dan bij de beklagcommissie van de commissie van toezicht voor het vervoer, beklag doen over de uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van toepassingen door medewerkers van DV&O, namelijk ten aanzien van klachten betreffende de volgende onderwerpen:

  • de toepassing van geweld dan wel vrijheidsbeperkende middelen (art. 44 Wtv);
  • de aanwending van de bevoegdheid tot onderzoek aan de kleding, mede inhoudende het onderzoek van de voorwerpen die de vreemdeling bij zich draagt of met zich meevoert en het in beslag nemen van de bij een onderzoek aan de kleding aangetroffen voorwerpen die niet in het bezit van de vreemdeling mogen zijn (art. 46 Wtv).

Op dit moment is echter onduidelijk wanneer de beide wetsvoorstellen zullen worden aangenomen en in werking zullen treden. De redactie van het Kenniscentrum zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten houden en een update uitbrengen zodra hierover meer bekend is.