Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

KC 2008/025

Datum uitspraak:
01/01/2008
Artikel:
44 Pbw, 51 Pbw
Samenvatting:
Disciplinaire straf van opsluiting in strafcel redelijk en billijk. Klager heeft orde en veiligheid in inrichting verstoord. Klacht ongegrond. Directeur dient bij het verstrekken van voeding zoveel mogelijk rekening te houden met de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerde. Klager heeft diverse malen andere voeding gekregen dan hij had verzocht. Klager heeft hiervan meerdere malen melding gemaakt. Door miscommunicatie aan zijde van inrichting mis gelopen. Klacht gegrond. Tegemoetkoming 7,50 per dag dat klager onjuiste voeding heeft gehad. De Pbw biedt niet de mogelijkheid om klager een vergoeding toe te kennen voor de door hem gemaakte proceskosten.
Uitspraak:

DE BEKLAGCOMMISSIE UIT DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ […], LOCATIE […]

De beklagcommissie heeft kennis genomen van de bij het secretariaat ingekomen klaagschriften van:

De heer […], verder te noemen klager.

Klaagschrift (1) d.d. [...] 2007 is ingekomen per fax op [...] 2007.

Het klaagschrift is gericht tegen het besluit van [...] 2007 tot de oplegging van een maatregel inhouden vijf dagen strafcel ingaande op [...] 2007 tot en met [...] 2007.

De directie heeft schriftelijk gereageerd bij fax d.d. [...] 2007. Klager heeft van deze reactie kennis kunnen nemen.

Klaagschrift (2) d.d. [...] 2007 is ingekomen op [...] 2007.

Het klaagschrift is gericht tegen het verstrekken van maaltijden met vlees aan klager, terwijl klager geen vlees eet.

De klachten zijn behandeld ter zitting van [...] 2007 in het bijzijn van klager, […], klagers raadsman, en […], afdelingshoofd, namens de directie.

Standpunt klager
Klacht (1)
Klager stelt dat de maatregel d.d. [...] 2007 aan hem is opgelegd, omdat hij geen maaltijd wilde nuttigen bestaande uit onder andere rundvlees. Het opleggen van een maatregel op grond van voorgaande is volgens klager onredelijk en niet proportioneel. Tevens is het in strijd met de wet. Klager stelt dat hij het recht heeft om een maaltijd te weigeren als het nuttigen van deze maaltijd in strijd is met zijn geloofsovertuiging. Door klager te straffen omdat hij de maaltijd heeft geweigerd, is klager beperkt in zijn godsdienst. Klager heeft volgens de grondwet het recht om zijn godsdienst te belijden zoals hij dat wil, er is in Nederland godsdienst vrijheid. Door op deze manier te handelen heeft de directie in strijd met de grondwet en de fundamentele rechten en vrijheden van de mens zoals omschreven in het EVRM gehandeld.

Ten aanzien van het incident waarover op [...] 2007 een melding is opgesteld, heeft klager ter zitting het volgende opgemerkt. Tijdens het persoonlijke verzorgingsmoment geeft klager aan eerst te hebben gevraagd of hij al dan niet mocht bellen. Er is toen door een bewaarder gezegd dat klager mocht bellen. Vervolgens is door een andere bewaarder gezegd dat klager niet mocht bellen. Klager heeft toen de telefoon teruggezet, hij stelt niet met de telefoon te hebben gegooid. Klager heeft begrepen dat hij voortaan bij problemen contact kan opnemen met het afdelingshoofd.

Klacht (2)
Klager stelt dat hij elke keer eten met vlees krijgt. Klager heeft al een paar keer aangegeven dat hij geen vlees eet.

Ter zitting heeft klager verteld dat hij tot 3 maal toe een maaltijd met rundvlees aangeboden heeft gekregen. Aan klager zijn geen vervangende maaltijden aangeboden. Voorts heeft klager aangegeven dat bij binnenkomst zijn voedingsvoorkeur is geregistreerd. Tijdens het aanbieden van de voeding kwam het op klager over alsof hij werd gedwongen om te eten. Volgens klager werd er gedreigd met een maatregel als hij niet at. Klager heeft opgemerkt dat er sowieso veel wordt gedreigd met de isoleercel. Volgens klager zijn er communicatieproblemen op alle afdelingen. Dit komt omdat veel bewoners geen Nederlands of Engels spreken. Desgevraagd blijkt dat het verstrekken van maaltijden aan klager vanaf [...] 2007 goed is gegaan en dat er geen conflicten meer zijn geweest.

Standpunt directie
Klacht (1)
Uit het verweer volgt dat klager een rapport heeft gekregen in verband met zijn gedrag en niet voor het weigeren van een maaltijd met vlees. Met dit gedrag heeft hij de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting verstoord. Naar aanleiding van het horen van de detentietoezichthouders en de daarbij opgemaakte rapportages te hebben gelezen, heeft het afdelingshoofd hem op [...] 2007 de maatregel van afzondering in een strafcel voor 4 dagen opgelegd.

Klacht (2)
Uit het verweer inzake klacht (1) kan worden opgemaakt dat klager, voorafgaand aan de afzondering waarop klacht (1) ziet, twee maal een maaltijd met vlees is aangeboden. Deze maaltijden zijn op klagers kamer neergezet. Na klagers afzondering is nog eenmaal een maaltijd met vlees aangeboden, deze is door het personeel mee teruggenomen. Het dienstdoende personeel is op de foutieve verstrekking aangesproken.

Ter zitting heeft de directie aangegeven dat klagers voedingsvoorkeur voor vegetarische maaltijden geregistreerd staat. De directie erkent dat het in totaal 3 keer is mis gegaan bij de verstrekking van de maaltijden. Desgevraagd heeft de directie aangegeven dat de lijst met te verstrekken maaltijden goed uit staat bij de leverancier van de maaltijden. Het personeel heeft daarentegen niet goed opgelet bij het uitdelen van de maaltijden. De betreffende personeelsleden zijn daarop aangesproken, hiervan is ook een notitie gemaakt. Op [...] 2007 is voor de laatste keer een maaltijd foutief aan klager verstrekt. De directie heeft aangegeven dat op [...] 2007 na de weigering van de maaltijd, deze mee terug is genomen. Na [...] 2007 is er geen sprake meer geweest van een foutieve maaltijd verstrekking aan klager. Er wordt nu regelmatig bij klager gecontroleerd of de maaltijd verstrekking goed verloopt. Voorts is met klager afgesproken dat hij melding maakt in het geval dat er (weer) een foutieve maaltijd wordt verstrekt.

Beoordeling
[...]

Klager heeft zijn beklag binnen de wettelijke termijn gedaan en gegrond op artikel 60 van de Pbw, zodat zijn klaagschriften ontvankelijk zijn.

Klacht (1)
Artikel 51, eerste lid, van de Pbw bepaalt dat de directeur aan een gedetineerde die betrokken is bij feiten die onverenigbaar zijn met de met de orde of de veiligheid in de inrichting, onder meer de disciplinaire straf kan opleggen van opsluiting in een strafcel.

De beklagcommissie stelt vast dat klager met het oog op de handhaving van de orde en de veiligheid in de inrichting is afgezonderd. De directie heeft hiertoe besloten op grond van het bij voortduring door klager vertoonde gedrag, welk gedrag in de meldingen d.d. [...] en [...] 2007 en het rapport van [...] 2007 is weergegeven. De beklagcommissie overweegt dat klagers vertoonde gedrag de orde en de veiligheid in de inrichting heeft bedreigd. De beklagcommissie is dan ook van oordeel dat de door de inrichting aangevoerde gronden voor de bestreden beslissing terecht zijn aangevoerd. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat het hoofd van de inrichting in redelijkheid de bestreden beslissing heeft kunnen nemen. De klacht zal ongegrond worden verklaard.

Evenwel merkt de beklagcommissie op dat, hoewel klager niet op de juiste wijze zijn ongenoegen kenbaar heeft gemaakt, het wel voorstelbaar is dat dergelijke fouten dusdanige irritaties opwekken dat deze mogelijkerwijs tot excessen kunnen leiden. Het is aan de inrichting om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Klacht (2)
Ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Pbw draagt de directeur zorg dat aan de gedetineerde voeding, noodzakelijke kleding en schoeisel worden verstrekt dan wel dat hem voldoende geldmiddelen ter beschikking worden gesteld om hierin naar behoren te voorzien.

Op basis van artikel 44, derde lid, van de Pbw dient de directeur bij het verstrekken van voeding zoveel mogelijk rekening te houden met de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerde. De beslissing om klager diverse malen andere voeding dan de door klager verzochte voeding te verstrekken, kan derhalve worden aangemerkt als een beslissing die door of namens de directeur wordt genomen en is beklagwaardig.

De beklagcommissie overweegt dat het in de onderhavige zaak kennelijk heeft ontbroken aan een heldere communicatie. Uit het verweer ter zitting is immers gebleken dat klagers voedingsvoorkeur bij binnenkomst in de inrichting is geregistreerd. Bovendien is gebleken dat klager meerdere keren melding heeft gemaakt van de foutieve maaltijd verstrekking. Voorts overweegt de beklagcommissie dat zowel uit het schriftelijke verweer inzake klacht [...], alsook uit hetgeen ter zitting is verklaard door de directie, is gebleken dat aan klager inderdaad op 3 momenten niet de juiste maaltijd dan wel een vervangende maaltijd is verstrekt door de inrichting. De beklagcommissie is derhalve van oordeel dat, gelet op de stukken en hetgeen ter zitting verklaard, onweersproken vast staat dat aan klager op 3 momenten niet de juiste maaltijd dan wel een vervangende maaltijd is verstrekt door de inrichting. Dit leidt tot de conclusie dat de directeur niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht zoals opgenomen in het hiervoor genoemde artikel 44 Pbw. 

De beklagcommissie zal de klacht dan ook gegrond verklaren en klager een compensatie toekennen. De tegemoetkoming bedraagt €7,50 per keer dat niet een juiste maaltijd dan wel een vervangende maaltijd is verstrekt aan klager. Daarnaast moet klager in de gelegenheid worden gesteld om 3 maaltijden klaar te maken in de keuken van de inrichting.

Terzijde overweegt de beklagcommissie dat het verzoek van de raadsman, om klager een vergoeding toe te kennen voor de door hem gemaakte proceskosten, in deze procedure niet aan de orde is, nu de Pbw die mogelijkheid niet biedt.

BESLISSING
De beklagcommissie verklaart het klaagschrift (1) ongegrond.

De beklagcommissie verklaart het klaagschrift (2) gegrond. De beklagcommissie stelt vast dat klager een compensatie van in totaal €22,50 moet worden toegekend voor het door de inrichting op 3 momenten niet verstrekken van een juiste maaltijd dan wel een vervangende maaltijd aan klager. Daarnaast stelt de beklagcommissie vast dat klager in de gelegenheid moet worden gesteld om 3 maaltijden klaar te maken in de keuken van de inrichting.

Aldus gegeven op door […] (voorzitter beklagcommissie), […] en […] (leden), bijgestaan door […], secretaris.