Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

KC 2023/013

Datum uitspraak:
02/02/2023
Artikel:
48 lid 1 Pbw
Samenvatting:
Klager is in PI Lelystad gestart met de SVS opleiding tot schoonmaker en vloeronderhoud. Hij heeft daar de basiscursus afgerond en op 28 oktober 2022 zou de cursus vloeronderhoud van start gaan. Vanwege klagers overplaatsing naar PI Nieuwegein heeft hij niet kunnen deelnemen aan deze cursus. De beklagcommissie begrijpt dat de SVS opleiding die klager volgde, niet valt binnen het basisaanbod dat DJI aanbiedt. De opleidingen van SVS worden momenteel niet aangeboden binnen de PI Nieuwegein en het is dus momenteel niet mogelijk dat klager binnen PI Nieuwegein de door hem gewenste opleiding van SVS volgt. Door de directie is bekeken of het in de toekomst gerealiseerd kan worden dat PI Nieuwegein SVS opleidingen aanbiedt. Ter zitting kon de directeur niet aangeven binnen welke termijn dit kon worden gerealiseerd. De beklagcommissie is, gelet op het feit dat de door klager gewenste SVS-opleiding niet zit in het basisaanbod van cursussen en opleidingen zoals door de DJI aangeboden, van oordeel dat geen sprake is van een schending van de zorgplicht van de directeur. De beklagcommissie verklaart de klacht ongegrond.
Uitspraak:

DE BEKLAGCOMMISSIE VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PENITENTIAIRE INRICHTING NIEUWEGEIN


De procedure

De beklagcommissie heeft kennisgenomen van de klacht van:


[…]
, verder te noemen klager.        

De klacht is gericht tegen het niet kunnen afronden van zijn SVS opleiding tot schoonmaker en vloeronderhoud.

Klager wordt bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. B.N.R. Maenen.        

De directeur heeft schriftelijk gereageerd. Klager en zijn raadsvrouw hebben een kopie daarvan ontvangen.  De klacht is behandeld op de beklagzitting van 2 februari 2023, in PI Nieuwegein, waarbij aanwezig waren:

  • klager;
  • zijn raadsvrouw;
  • […] (plv. vestigingsdirecteur).


De beklagcommissie heeft kennisgenomen van de in bijlage 1 genoemde informatie.

  • de klacht van 14 december 2022, binnengekomen bij de beklagcommissie op 19 december 2022;
  • het verweerschrift van de directeur van 31 januari 2023;
  • alles wat is besproken op de zitting van 2 februari 2023.


De standpunten in de beklagprocedure
Het standpunt van klager 
Klager beklaagt zich over de weigering tot het volgen van een al eerder gestart opleiding. Op 26 oktober 2022 is hij op last van de directeur van PI [b] overgeplaatst naar PI Nieuwegein. Binnen PI [b] volgde hij een SVS opleiding tot schoonmaker en vloeronderhoud. Op 14 oktober is hij geslaagd voor de basiscursus. Op 28 oktober 2022 zou de cursus vloeronderhoud van start gaan waar hij al een jaar op heeft moeten wachten vanwege corona. Die opleiding heeft vanwege zijn overplaatsing geen doorgang kunnen vinden. Binnen de PI Nieuwegein weigert men nu om deze opleiding doorgang te laten vinden, terwijl deze opleidingen re-integratiedoelen voor hem zijn en dit duidelijk staat beschreven in zijn D&R-plan. De motivering voor de weigering is dat men alleen het basisaanbod aanbiedt en meer niet, dit zou zo bepaald zijn door beleidsmakers. Klager wijst op artikel 48 lid 1 van de Pbw, de uitspraak van de RSJ van 11 april 2005 (04/2743/TA) en de Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs gedetineerden. Omdat klager al in PI [b] is begonnen met de opleiding, begrijpt hij niet dat PI Nieuwegein dit nu blokkeert. Er is hem ook verzocht of hij met zijn casemanager zijn D&R-plan wilt aanpassen.

Het standpunt van de directeur       
De directie geeft aan dat het juist is dat klager op 26 oktober 2022 is overgeplaatst naar de PI Nieuwegein. Navraag bij het plaatsvervangend hoofd arbeid wijst uit dat klager in PI [b] inderdaad was begonnen aan een opleiding van de SVS. Dit zijn gespecialiseerde opleidingen voor vloeronderhoud en schoonmaakwerkzaamheden. Binnen de PI [b] had klager reeds de basisopleiding voor de schoonmaak afgerond. In dit kader is navraag gedaan bij de PI [b] door afdeling arbeid of het mogelijk was om klager zijn opleiding binnen de PI Nieuwegein weer te laten oppakken. Echter, liet de PI [b] weten dat dit niet mogelijk was omdat de opleiding wordt gegeven aan een groep. Nu klager was overgeplaatst, kon hij niet langer aansluiten bij de groep die de opleiding volgde binnen de PI [b]. Gezien de opleidingen van SVS op dit moment nog niet worden aangeboden binnen de PI Nieuwegein, is het op de dit moment niet mogelijk om klager een opleiding van SVS te laten volgen. Om dit toch te kunnen realiseren is navraag gedaan bij SVS of hun opleidingen ook binnen de PI Nieuwegein aangeboden kunnen worden. Dit zou in de toekomst mogelijk kunnen zijn maar in dat geval dient eerst een arbeidsmedewerker opgeleid worden via de SVS als leermeester. Tevens zal dan eerst de basisopleiding aangeboden worden, waar klager reeds over beschikt, voordat de gespecialiseerde opleidingen kunnen worden aangeboden. Er zal dus enige tijd verstrijken alvorens klager zijn opleiding weer kan oppakken. Bovenstaande is reeds met klager besproken. Aan klager is aangeboden om in de tussentijd te solliciteren voor een baantje als reiniger, omdat de opleiding aan zal worden geboden aan gedetineerden die reinigers zijn. Klager heeft dit niet gedaan. Het is juist dat klager de opleiding van de SVS op dit moment niet kan volgen binnen de PI Nieuwegein.        

De beoordeling
Wat is het juridisch kader?
Artikel 48 lid 1 van de Pbw luidt als volgt: “De gedetineerde heeft recht op het kennis nemen van het nieuws, voor eigen rekening, en het wekelijks gebruik maken van een bibliotheekvoorziening. De gedetineerde heeft het recht op het volgen van onderwijs en het deelnemen aan andere educatieve activiteiten voor zover deze zich verdragen met de aard en de duur van de detentie en de persoon van de gedetineerde.”

Beoordeling door de beklagcommissie         
De beklagcommissie stelt vast dat klager op last van de directeur van PI [b] op 26 oktober 2022 is overgeplaatst naar PI Nieuwegein. In PI [b] volgde klager de SVS opleiding tot schoonmaker en vloeronderhoud. Op 14 oktober 2022 is hij geslaagd voor de basiscursus. Op 28 oktober 2022 zou de cursus vloeronderhoud van start gaan. Vanwege zijn overplaatsing heeft klager niet kunnen deelnemen aan deze cursus. De beklagcommissie begrijpt dat dit voor klager zeer vervelend is geweest.    

De beklagcommissie begrijpt echter ook dat de SVS opleiding die klager volgde, niet valt binnen het basisaanbod dat DJI aanbiedt. De opleidingen van SVS worden momenteel niet aangeboden binnen de PI Nieuwegein en het is dus momenteel niet mogelijk dat klager binnen PI Nieuwegein de door hem gewenste opleiding van SVS volgt.

Door de directie is wel bekeken of het in de toekomst gerealiseerd kan worden dat PI Nieuwegein SVS opleidingen aanbiedt. Een arbeidsmedewerker van PI Nieuwegein dient dan opgeleid te worden via SVS als leermeester en vervolgens zal dan eerst de basisopleiding worden aangeboden voordat de gespecialiseerde opleidingen kunnen worden aangeboden. Ter zitting kon de directeur niet aangeven binnen welke termijn dit kon worden gerealiseerd.

De beklagcommissie is, gelet op het feit dat de door klager gewenste SVS-opleiding niet zit in het basisaanbod van cursussen en opleidingen zoals door de DJI aangeboden, van oordeel dat geen sprake is van een schending van de zorgplicht van de directeur. De directeur heeft voldoende inspanningen verricht om te bekijken of klager in PI Nieuwegein deze opleiding kan volgen en/of dit in de toekomst wellicht kan worden gerealiseerd.

Ten overvloede wenst de beklagcommissie op te merken dat klager wellicht wel samen met de directie de mogelijkheden kan bespreken tot overplaatsing naar een PI waar de door klager gewenste opleiding wel wordt aangeboden.

BESLISSING
De beklagcommissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gegeven op op 2 februari 2023 door dhr. mr. P.J. Verbeek, voorzitter, dhr. G. van der Laan, mw. M. van der Zande MA, leden, bijgestaan door mw. mr. L.M. van Bemmelen, secretaris.        

Er is door klager beroep ingesteld bij de RSJ onder kenmerk 23/31953/GA.