Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

KC 2012/064

Datum uitspraak:
23/01/2012
Samenvatting:
Uitschelden van een gedetineerde door een personeelslid betreft feitelijk handelen van dit personeelslid en is in die zin geen beslissing van de directeur. Klacht niet-ontvankelijk.
Uitspraak:

Beschikking van de alleensprekende beklagrechter uit de commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichtingen [...] naar aanlei­ding van het indienen van het klaagschrift van: [...] ten tijde van het indienen van het klaagschrift verblij­vende in de peniten­tiaire inrichtingen [...].
 

De stukken 

·         Een klaagschrift d.d. 5 januari 2012 waarin klager zich beklaagt over de bejegening, welk klaagschrift op 12 januari 2012 bij het secretariaat is binnengekomen.

·         Schriftelijke inlichtingen en opmerkingen van de juridisch medewerker namens de plv. vestigingsdirecteur (verder: de directeur) van genoemde inrichtingen, gedateerd 16 januari 2012, aan de alleensprekende beklagrechter overgelegd, waarvan de inhoud bij het standpunt van de directeur is weergegeven.

De inhoud van voormelde stukken wordt als hier ingelast be­schouwd.

De beklagrechter heeft klager en de directeur niet in de gelegenheid gesteld omtrent het klaagschrift mondeling nadere opmerkingen te maken, aangezien deze het beklag aanstonds kennelijk niet ontvankelijk acht.

Standpunt van klager
Betrokkene beklaagt zich erover dat hij door een bewaarder uitgescholden is.

Standpunt van de directeur
Betrokkene beklaagt zich over de manier waarop hij bejegend wordt door het personeel van de afdeling. Hier staat volgens het beklagrecht geen mogelijkheid tot beklag tegen open.

Beoordeling
Betrokkene beklaagt zich erover dat hij door een personeelslid uitgescholden is.

Met betrekking tot de klacht inzake gedrag van personeel overweegt de beklagrechter het volgende.
Artikel 60 van de Penitentiaire beginselenwet bepaalt, dat een gedetineerde zijn beklag kan doen over beslissingen die door of namens de directeur zijn genomen. De onderhavige klacht heeft geen betrekking op een dergelijke beslissing, maar op feitelijk handelen van een personeelslid. In beginsel kan klager daarom niet in zijn klacht worden ontvangen. Dit beginsel kan door uitzonderlijke omstandigheden doorkruist worden, maar van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden is in dit geval niet gebleken.

De klacht moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

Met dergelijke klachten kan men zich beter wenden tot de mentor of het afdelingshoofd.

BESLISSING
De alleensprekende beklagrechter verklaart het klaagschrift kennelijk niet ontvankelijk