Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

KC 2012/047

Datum uitspraak:
16/01/2012
Artikel:
42 Pbw
Samenvatting:
Klager beklaagt zich over fouten van de keuken in de verstrekking van haar voeding. Klaagster moet op medische gronden een dieet volgen. Ter zitting verklaart klaagster dat er sinds het indienen van de klacht geen problemen zijn. De beklagcommissie oordeelt dat de directeur de zorg met verstrekking van voedsel op voldoende wijze in acht heeft genomen, ondanks de fouten die in het begin zijn gemaakt, en verklaart het beklag ongegrond.
Uitspraak:

Het verloop van de beklagzaak
Het beklag, gedateerd 5 september 2011, is door tussenkomst van de maandcommissaris bij de beklagcommissie ontvangen op 21 september 2011. Van de directie zijn per faxbericht van 4 oktober 2011 schriftelijke inlichtingen ontvangen. De mondelinge behandeling van het beklag heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2011. Hierbij waren aanwezig:

- klaagster;

- namens de directie de heer [...].


De beoordeling van het beklag

Het beklag betreft fouten van de keuken in de verstrekking aan voeding aan klaagster, die op medische gronden een dieet moet volgen.


Het standpunt van klaagster (zakelijk weergegeven)

Klaagster moet op medische gronden een dieet volgen. Zij heeft dit doorgegeven aan de keuken, maar desondanks krijgt zij regelmatig voedingsproducten die zij niet mag eten of drinken.


Tijdens de mondelinge behandeling van het beklag heeft klaagster medegedeeld dat de voedingsmiddelen die haar door de keuken verstrekt werden grotendeels in orde waren, behoudens de toetjes en het broodbeleg. Zij volgt een strikt dieet. Op 5 september 2011 klopten de details van haar dieet nog steeds niet en heeft zij een sprekersbriefje ingeleverd. Op 13 september heeft zij een gesprek met de maandcommissaris gehad. In de periode tussen 11 en 22 september volgden meerdere fouten, maar sinds 23 september 2011 zijn er geen problemen meer.


Het standpunt van de directie (zakelijk weergegeven)

De directie verwijst naar de schriftelijke inlichtingen. Hierin staat dat de keuken door de medische dienst op de hoogt is gebracht van producten die klaagster niet mag gebruiken. Behoudens menselijke vergissingen wordt dagelijks zoveel als mogelijk aandacht besteed aan het leveren van een maaltijd welke voldoet aan de kwaliteitseisen.


Tijdens de mondelinge behandeling van het beklag heeft de directeur medegedeeld dat hij blij is te horen dat er geen problemen meer zijn met de voeding van klaagster. Het betreft een ingewikkeld dieet, en het heeft moeite gekost om het dieet vorm te geven.


Beoordeling van de klacht

De beklagcommissie overweegt het volgende.
Ingevolge artikel 42, vierde lid en onder a van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) draagt de directeur zorg voor de verstrekking van de door de aan de inrichting verbonden arts of diens vervanger voorgeschreven medicijnen en diëten.


Klaagster heeft ter zitting verklaard dat er weliswaar fouten zijn gemaakt, maar het incidenten zijn geweest en er sinds het indienen van het beklag geen problemen meer zijn met de keuken en dat zij slechts voeding ontvangt die zij mag hebben.


Tijdens de mondelinge behandeling heeft de directeur te kennen gegeven dat er sprake is van een ingewikkeld dieet en het moeite heeft gekost dit vorm te geven.


Op grond van bovenstaande feiten komt de beklagcommissie tot het oordeel dat de directeur de zorg met de verstrekking van voedsel op een voldoende wijze in acht heeft genomen, ondanks de fouten die in het begin hebben plaatsgevonden. Om die reden zal de beklagcommissie het beklag ongegrond verklaren.


UITSPRAAK
De beklagcommissie:

verklaart het beklag ongegrond.