Sla inhoud over

Verslaglegging over werkzaamheden maart 2021

Klanken uit de Klankbordgroep Commissies van Toezicht

In de afgelopen maand is er weer het nodige gebeurd vanuit de Klankbordgroep. Reden genoeg in ieder geval om hierover de nodige lenteklanken te laten horen.

1. Overleg RSJ
Op 18 februari jl. sprak een delegatie van de Klankbordgroep met een vertegenwoordiging van de RSJ.

Er is gesproken over de visie van de RSJ op de beperkende corona-maatregelen. Met name inhet jurisprudentieoverzicht met corona-onderwerpen ziet de RSJ wel trends, maar volgens hen is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Vanuit de Klankbordgroep is het opgevallen dat er in de uitspraken van de RSJ een evenwicht wordt gezocht met het individuele belang van de gedetineerde; dit naar tevredenheid van de Klankbordgroep.

Ook is gesproken over de grote achterstand bij de RSJ bij de behandeling van beroepszaken. Door uitbreiding van het aantal secretarissen hoopt men de achterstand weg te werken. Ook wordt geprobeerd te differentiëren naar urgentie. De huidige voorraad bedraagt ongeveer 2000 zaken.

De Klankbordgroep heeft aangegeven, dat de CvT’s zich matig betrokken voelden bij het opstellen van het rapport “Spanning in detentie”. De Klankbordgroep heeft aangegeven meer betrokken te willen worden bij het terugdringen van het aantal klachten onder andere door het heffen van griffierechten. De Klankbordgroep is van mening dat er effectievere manieren zijn om het aantal klachten terug te dringen.

Vanuit de RSJ wordt aangegeven dat DJI het voornemen heeft de sanctiekaart per 1 mei a.s. af te schaffen. De RSJ zal hierover adviseren.

2. Overleg Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Op 10 maart sprak een delegatie van de Klankbordgroep voor het eerste met een delegatie van de Inspectie SZW. Het was vooral een kennismakingsgesprek met het doel om te bezien of beide organisaties iets voor elkaar kunnen betekenen.

De Inspectie is met haar talken vooral gericht op werknemers, terwijl de CvT’s vooral gericht zijn op justitiabelen. Toch zijn beide partijen van oordeel dat zij van waarde zijn voor elkaar. Tenslotte leidt bijv. personeelstekort in een PI tot spanning bij gedetineerden.

Afgesproken is één maal per jaar een overleg te plannen.

3. Vergadering Klankbordgroep 18 maart 2021
In deze vergadering is door de leden van de KBG over het gebruik van camerabeelden van een PI bij de behandeling van beklagzaken. Ook AVG-aspecten, bijv. over gebruik en bewaartijd, zijn daarbij van belang. Hierover zal binnenkort met de Hoofddirecteur van DJI nader worden gesproken.

Ook is gesproken over het aspect veiligheid in het werk van de CvT. Dit is een belangrijk onderwerp, waarbij ook de maatschappelijke taak en zichtbaarheid van een CvT een rol spelen. Dit onderwerp zal op de themadag van 8 november 2021 zeker aandacht krijgen.

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten voor de vacatures binnen de Klankbordgroep. We hopen aan het einde van het voorjaar nieuwe leden te kunnen begroeten.

De Klankbordgroep heeft een tweetal brieven aan de CvT’s gezonden. De ene gaat over de CvT in corona-tijd; de andere over her eerder gememoreerde onderwerp: CvT werk en veiligheid.

We gaan er van uit dat beide brieven met belangrijke inhoud in de vergaderingen van de CvT’s worden besproken en mogelijke reacties hierop zien we gaarne tegemoet. Die kunnen worden gestuurd aan onze secretaris, Lisa van Gaal, e-mail: l.van.gaal@rechtspraak.nl.

We wensen u vanuit de Klankbordgroep heel veel succes bij uw CvT-werk en laten we hopen dat de corona-maatregelen in de loop van dit jaar geheel of grotendeels tot het verleden horen.

7 april 2021
Paul Beekman
Lid van de Klankbordgroep CvT’s