Sla inhoud over

Verslaglegging over werkzaamheden februari 2021

Klanken uit de Klankbordgroep Commissies van Toezicht

Hieronder weer een aantal wetenswaardigheden uit de Klankbordgroep. Zoals u ziet zitten we niet stil en proberen we de belangen van alle CvT’s waar mogelijk te behartigen.

1. Overleg met de Minister van Rechtsbescherming en de Hoofddirecteur DJI
Op 17 februari jl. heeft een delegatie van de Klankbordgroep gesproken met de Minister van Rechtsbescherming, S. Dekker, alsmede met de Hoofddirecteur van DJI, G. Bakker. Op dit overleg kwamen een aantal zaken aan de orde die de CvT’s direct of indirect aangaan. Gesproken is onder meer over het feit, dat door de vestigingsdirecteuren in het land verschillend wordt omgegaan met de CvT’s. Het verschil varieert van zo goed mogelijk faciliteren tot het ontzeggen van de toegang van de CvT’s tot de inrichting. Inmiddels heeft de Hoofddirecteur hiervoor aandacht gevraagd bij de directeuren.

Ook is gesproken over de digitale voorzieningen voor de CvT’s. Dit is een zwak punt en werkt niet altijd even soepel. Er wordt gewerkt aan een betere oplossing dan Skype voor Bedrijven.

De vertegenwoordiging van de Klankbordgroep heeft aangegeven veel respect te hebben voor de wijze waarop zowel het hoofdkantoor als ook de inrichtingen de corona pandemie aanpakken. De verwachting is dat de vaccinatie van gedetineerden en personeel gelijke tred zal houden met de vaccinatiestrategie van VWS. Dit betekent dat naar verwachting de vaccinaties vanaf april/mei zullen starten.

In het overleg is geopperd om de rogatoire verhoren in het vervolg digitaal te laten plaatsvinden door de CvT, die bevoegd is de klacht te behandelen. Dit zal binnenkort met de Hoofddirecteur nader worden besproken ter bespreking met de vestigingsdirecteuren.

De vertegenwoordigers van de Klankbordgroep hebben aangegeven veel meer betrokken te willen worden bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving, die direct invloed heeft op de uitvoering van het werk van de CvT’s. Zowel bij de uitvoering van de bemiddeling bij klachten als ook de invoering van het beklagrecht van de DV&O zou dat zeer wenselijk zijn geweest. Op korte termijn zal dat laatste met de Hoofddirecteur worden besproken aan de hand van een aantal concrete casussen.

Tot slot is ook in brede zin gesproken over de in toenemende mate zwaarder wordende categorie gedetineerden en de daarmee gepaard gaande veiligheid van de leden van de CvT’s. Hierover zal binnenkort in een apart overleg met de Hoofddirecteur verder worden gesproken.

2. Vergadering Klankbordgroep 17 februari 2021
Tijdens de vergadering heeft M. van der Stoel een presentatie gegeven van een eerste analyse van de jaarverslagen van de CvT’s over het verslagjaar 2019. De Klankbordgroep zal een schriftelijke reactie geven op deze eerste analyse. Hopelijk worden dit jaar door alle CvT’s de jaarverslagen opgesteld en aan het Ministerie van J&V gezonden.

Tevens is gesproken over de organisatie van de jaarlijkse Themadag voor de CvT’s. Deze is gepland op 8 november 2021 in de vertrouwde locatie, de Eenhoorn in Amersfoort. Gelet op de huidige corona-maatregelen zullen een drietal scenario’s worden uitgewerkt.

De voorzitter verzorgt een terugkoppeling van het overleg met de voorzitter en secretaris van de CvT bij DV&O. Deze CvT is volgens hen niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het beperkte beklagrecht in de wet. De beperkte beklagmogelijkheden van gedetineerden is dus geen keuze van de CvT bij DV&O.

Paul Beekman
Lid van de Klankbordgroep CvT’s

n.b. Op 18 februari 2021 heeft een afvaardiging van de KBG gesproken met een afvaardiging van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, van dit overleg is nog geen verslag beschikbaar.