Sla inhoud over

Jurisprudentie (dossier terroristenafdeling)


RSJ 07/0034/GB, 27 maart 2007, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Plaatsing op terroristenafdeling. art. 20a van de Regeling niet in strijd met hogere regeling en daarom verbindend. Terroristenafdeling is een bijzondere opvang als bedoeld in art 14 Pbw. Geen strijd met art. 3 EVRM. European Prison Rules zet nationale wetgeving niet opzij. Feitelijke omschrijving bevel tot inbewaringstelling verwijst naar feiten die vallen onder art. 20a, onder c van de Regeling. Gelet hierop is plaatsing op terroristenafdeling niet in strijd met wet noch onredelijk of onbillijk. Geen strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM. Inbreuk op vrijheid van godsdienst gelet op tweede lid van art. 9 EVRM gerechtvaardigd. Klachten over regime van terroristenafdeling is aan de beklagcommissie. Beroep ongegrond.


RSJ 07/0336/GB, 15 mei 2007, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Plaatsing terroristenafdeling. Geldende regime niet in strijd met hogere regeling, dus verbindend. Klager wordt verdacht van terroristisch misdrijf en voldoet dus aan criterium voor plaatsing in terroristenafdeling. Beroep ongegrond.


RSJ 12/1289/GB, 17 augustus 2012, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Afwijzing uitplaatsing terroristenafdeling. Redelijke wetstoepassing brengt mee dat plaatsing op terroristenafdeling achterwege blijft bij bijzondere omstandigheden. Psychische gesteldheid in combinatie met feitelijke omstandigheden op terroristenafdeling kunnen bijzondere omstandigheid vormen. Onvoldoende gebleken dat aan voorwaarden psychiatrisch adviseur voor een aanvaardbaar regime is voldaan. Beroep gegrond. Opdracht nieuwe beslissing. Geen tegemoetkoming.


RSJ 14/4739/GB, 23 april 2015, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Klager wordt verdacht van een terroristisch misdrijf. Uitzonderingsclausule aan het slot van artikel 20a van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden is niet op klager van toepassing. Klagers stellingen omtrent strijdigheid met het EVRM en de psychische belasting van de plaatsing, onvoldoende onderbouwd. Beroep ongegrond.


RSJ 15/2596/GB, 19 november 2015, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Klager wordt verdacht van het plegen van een terroristisch misdrijf en is derhalve geplaatst op een terroristenafdeling. Afwijzing verzoek uitplaatsing. Geen strijd met hogere regeling. Geen strijd met onschuldpresumptie. Klager kan bij beklagcommissie klagen over beperkingen op terroristenafdeling. Klachten onvoldoende feitelijk onderbouwd. Geen sprake van ernstig psychisch lijden of sociaal isolement. Klager wordt gemonitord door PMO. Beroep ongegrond.


RSJ 15/2449/GB, 19 november 2015, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Klager wordt verdacht van het plegen van een terroristisch misdrijf en is derhalve geplaatst op een terroristenafdeling. Verzoek om uitplaatsing afgewezen. Geen strijd met hogere regeling. Geen strijd met onschuldpresumptie. Klager kan bij beklagcommissie klagen over beperkingen op terroristenafdeling. Eerder beroep niet-ontvankelijk verklaard. Overigens zijn klachten onvoldoende feitelijk onderbouwd. Beroep ongegrond.


RSJ 15/3875/GA, 24 juni 2016, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Art. 29 Pbw geeft de wettelijke basis voor het visiteren bij binnenkomst en verlaten van de inrichting en de bij wet voorziene inbreuk als bedoeld in art. 8 van het EVRM. De inbreuk is noodzakelijk gelet op het feit dat ontvluchting uit de TA tot grote maatschappelijk onrust zou kunnen leiden. Het beroep op Milka vs. Polen gaat niet op. De inbreuk wordt proportioneel geacht nu alleen bij vertrek uit en terugkeer in de inrichting wordt gevisiteerd. Daarom geen strijd met art. 8 EVRM. Klager alsnog niet-ontvankelijk in beklag.


RSJ 16/3599/GB, 25 januari 2017, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

De misdrijven ter zake waarvan klager wordt verdacht zijn weliswaar niet in art. 83 Sr - dat een limitatieve opsomming kent - genoemd, zodat niet is voldaan aan het vereiste van artikel 20a onder a van de Regeling, maar vallen wel onder het bereik van artikel 20a, aanhef en onder c van de Regeling. Beroep tegen afwijzing verzoek tot uitplaatsing TA ongegrond. Voor zover klager om overplaatsing naar de TA van locatie De Schie heeft verzocht, is hij niet-ontvankelijk in zijn beroep, nu hierop alsnog een positieve beslissing is genomen.


RSJ 16/3942/GB, 30 januari 2017, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Art. 72, eerste lid, Pbw biedt de mogelijkheid tegen een afwijzing van een verzoek als bedoeld in art. 18 Pbw een beroepschrift in te dienen. Nu klagers verzoek tot overplaatsing naar de TA van de locatie De Schie is toegewezen, staat hiertegen derhalve geen rechtsmiddel open. Klager niet-ontvankelijk in beroep.


RSJ 17/2713/GB, 13 november 2017, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Verzoek uitplaatsing TA afgewezen. Beroepscommissie heeft TA geschouwd en waargenomen dat afscheiding op luchtplaats niet gevaarwerend is en dat bedreigingen vanaf luchtplaats in cel kunnen worden gehoord. Klager aanvankelijk ernstig bedreigd en opgelopen psychische schade draagt eraan bij dat vrees voor agressie niet weg te redeneren valt. Selectiefunctionaris is wederom onvoldoende inhoudelijk op door klager aangevoerde bijzondere omstandigheden ingegaan. Beroep gegrond en opdracht uitplaatsing TA.


RSJ 17/1539/GB, 16 november 2017, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Verzoek uitplaatsing TA afgewezen. Selectiefunctionaris heeft door klager aangevoerde bijzondere omstandigheden m.b.t. zijn veiligheid binnen de TA en de (ernstig) bedreigende situatie waaraan hij stelt te zijn blootgesteld, kennelijk niet bij beoordeling verzoek uitplaatsing betrokken. Geen blijk gegeven van belangenafweging in dezen en niet deugdelijk op aard van klagers verzoek ingegaan. Beroep gegrond, opdracht nieuwe beslissing.


RSJ 17/3491/GB, 14 maart 2018, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Verzoek uitplaatsing TA vanwege (ernstige) bedreigingen door moslimgedetineerden. Wat daarvan ook zij, klager is inmiddels in hoger beroep tot een lagere gevangenisstraf veroordeeld zodat het strafrestant thans zeer beperkt is. Klager dient daarom, hoewel artikel 26a van de Regeling strikt genomen niet op klager van toepassing is, in het kader van zijn resocialisatie in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst. Plaatsing in arrondissement van vestiging aangewezen. Beroep gegrond, opdracht tot nieuwe beslissing.

RSJ R-140, 8 oktober 2018, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Klacht betreft (standaard) luchten in luchtkooi op TA. Bij gebreke aan reactie klager op nadere inlichtingen directeur, waaruit blijkt dat gedetineerden in TA buiten in huisregels genoemde gevallen luchten op afgescheiden luchtplaats die met metalen koepel is overdekt ('de Dome'), gaat beroepscommissie ervan uit dat klacht klager ziet op dagelijks luchten in 'de Dome'. Dit betreft voor alle gedetineerden geldende algemene regel, zodat klager niet in beklag kon worden ontvangen. Bevestiging uitspraak beklagrechter met wijziging gronden.

RSJ R-137, 8 november 2018, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)

Klacht gericht tegen in huisregels van de Terroristenafdeling van de locatie De Schie vermelde algemene regel dat een gedetineerde gedurende de tijd dat hij niet deelneemt aan de aangeboden activiteiten in zijn verblijfsruimte wordt ingesloten. Op grond van artikel 22 lid 1 Pbw worden gedetineerden in een individueel regime in de gelegenheid gesteld aan activiteiten deel te nemen. Overigens houden zij zich in de voor hen persoonlijk bestemde verblijfsruimte op. Voornoemde algemene regel strijdt niet met hogere wet- of regelgeving. Beroep ongegrond.

RSJ R-18/1736/GB, 29 januari 2019, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)
Klagers verzoek tot uitplaatsing van de TA is afgewezen. De bestreden beslissing is niet als onredelijk of onbillijk aan te merken, nu klagers hoger beroep nog loopt en een definitieve einddatum derhalve onbekend is en de reclassering geen inschatting kan maken van het recidiverisico/gevaarsrisico, gelet op klagers proceshouding. Klagers verblijf is gebaseerd op een maatschappelijk risico bij ontvluchting, artikel 20a, onder b Rspog. Beroep ongegrond.

RSJ R-18/134/GA, 17 mei 2019, beroep - Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (overheid.nl)
Klager mocht niet bellen met zijn advocaat, omdat een transport stond gepland. Er was geen gelegenheid. Beroep ongegrond.