Sla inhoud over

Jurisprudentie

Per 1 januari 2024 zal de jurisprudentie van de RSJ in het dossier niet meer worden geupdatet en per 1 juli 2024 zal deze volledig worden verwijderd. U kunt de jurisprudentiedatabank van de RSJ hiervoor raadplegen.

Jurisprudentie RSJ

RSJ 22 december 2022, 22/28017/TA, 22/28019/TA, 22/28022/TA, 22/28023/TA en 22/28025/TA
Gelet op overgelegd afleverbericht van PostNL is voldoende aannemelijk dat het door klager bestelde postpakket is bezorgd bij de instelling. De verantwoordelijkheid voor het pakket is overgegaan op het hoofd van de instelling. Dat volgens instelling mogelijk iets is misgegaan bij PostNL doet daaraan niet af. Het is aan de instelling om eventueel probleem met PostNL op te lossen of postverwerking binnen instelling zodanig te optimaliseren dat duidelijkheid bestaat over de ontvangst van post. Beroep en beklag gegrond, tegemoetkoming € 30,45.

RSJ 25 november 2022, 22/29348/JA
Door directeur toegekende financiële tegemoetkoming in combinatie met de beschikbaar gestelde doebox voor vanwege structurele personeelstekorten ingekort dagprogramma is in dit geval niet passend, gezien de ernst van de schending van de rechten van de jeugdige. De doebox is onvoldoende toegespitst op de individuele wensen en behoeften van klager. Beroep directeur ongegrond.

RSJ 3 november 2022, R-20/6828/GA
Tegemoetkomingsberoep gegrond. Klager heeft negen dagen moeten wachten op een plek op een afdeling met plusprogramma terwijl hem gedurende die periode geen activiteiten ter compensatie zijn aangeboden. Tegemoetkoming €18,- (€2,- per dag).

RSJ 13 april 2021, R-20/7651/GB
Klager is in vrijheid gesteld en heeft daarom in beginsel geen belang meer bij beoordeling van het beroep. Namens klager is verzocht om een 'passende schadevergoeding', maar dat kan niet worden aangemerkt als een verzoek om een tegemoetkoming, zoals bedoeld in de Pbw. Volgt niet-ontvankelijkheid.

RSJ 6 januari 2021, R-20/7088/GB
Aanpassing jurisprudentielijn in plaatsing- en overplaatsingszaken. De beroepscommissie zal in beroepen waaraan het belang is komen te ontvallen uitsluitend nog tot een inhoudelijke beoordeling van de zaak overgaan, als reeds in het beroepschrift of, in geval van een pro forma ingediend beroepschrift, in de nagestuurde gronden om een tegemoetkoming is verzocht. In zaken waarin de klager niet door een professionele procespartij wordt bijgestaan, geldt deze nieuwe jurisprudentielijn niet. Klager in casu niet-ontvankelijk in beroep.

RSJ 18 januari 2021, R-20/8311/TA
Er staat beklag open tegen het niet in de gelegenheid stellen om verlengingszitting bij te wonen. Klager had aanmerkelijk belang bij fysiek bijwonen van verlengingszitting. Rechtbank wilde klager in de gelegenheid stellen fysiek aanwezig te zijn en heeft daarbij de coronacrisis en coronamaatregelen al meegewogen. Op 30 juni 2020 waren enkele vormen van verlof en bezoek ook toegestaan. Beslissing disproportioneel. Klager alsnog ontvankelijk in beklag, beklag gegrond. Tegemoetkoming €25,-

RSJ 21 oktober 2020, R-20/7945/GV
Incidenteel verlof voor bezoek aan klaagsters oma afgewezen vanwege de getroffen coronamaatregelen. Klaagsters oma heeft haar opgevoed. Klaagsters oma is slechthorend en kampt met cognitieve problemen. Klaagster heeft onweersproken gesteld dat Skype onvoldoende volwaardig en betekenisvol contact biedt. Eerder is aan klaagster om diezelfde reden, mede op grond van het(zelfde) advies van de medisch adviseur, wel incidenteel verlof verleend. Afwijzing onvoldoende gemotiveerd, mede gelet op de huidige verlofmogelijkheid op humanitaire gronden. Beroep gegrond, opdracht nieuwe beslissing. Geen tegemoetkoming.

RSJ 31 januari 2020, R-19/5150/GA
Tijdens de invoer zijn een korte broek een paar schoenen kwijtgeraakt van klager. Doordat er onvolkomenheden zitten in de registratie van de invoer, komt de vermissing van de kledingstukken voor rekening van de directeur. Klager heeft twee kassabonnen overlegd met daarop de merk en maat van de kledingstukken. De beroepscommissie is echter toch van oordeel dat de schade niet eenvoudig is vast te stellen. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de bonnen ook daadwerkelijk zien op de aanschaf van de vermiste broek en schoenen. Ten aanzien van de broek roept de maat op de kassabon vragen op waar klager geen verklaring voor heeft gegeven. Ook ontbreekt een verklaring van degene die de spullen voor klager heeft ingevoerd. Klager krijgt een tegemoetkoming voor het ondervonden ongemak van €25,-.

RSJ 19 maart 2019, R-18/1909/GA
Klager heeft een nekklem toegepast bij een medegedetineerde. Een gedetineerde mag dergelijk geweld niet toepassen. De directeur kon in redelijkheid een disciplinaire straf opleggen. Voor het toepassen van geweld tegen medegedetineerden kan maximaal zeven dagen straf- of eigen cel worden opgelegd conform de Landelijke Sanctiekaart 2016. De directeur heeft onvoldoende gemotiveerd waarom hij ten nadele van klager hiervan heeft afgeweken. Het beroep is in zoverre gegrond en aan klager wordt een tegemoetkoming toegekend voor het deel van de disciplinaire straf dat ten onrechte is opgelegd.

RSJ 25 februari 2019, R-18/1339/GA
De omvang van de schade is niet eenvoudig vast te stellen. De beroepscommissie kan reeds daarom geen schadevergoedingsaspecten betrekken bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming en kan zich derhalve verenigen met de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Beroep ongegrond.

RSJ 11 februari 2019, R-18/1933/GA
Voor de tegemoetkoming kan worden aangesloten bij de lijst met standaardbedragen tegemoetkomingen. De toekenning hiervan vindt plaats naar redelijkheid en billijkheid. De omstandigheden van het geval kunnen aanleiding geven van de standaardbedragen af te wijken. In dit geval kan de beroepscommissie zich vinden in de verdubbeling en de grondslag. Beroep directeur ongegrond.

RSJ 4 december 2018, R-18/1698/GA
De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard, maar aan klager ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Onweersproken is dat klager nadeel heeft ondervonden van afwijzing van het incidenteel verlof t.b.v. de afgifte van biometrie gegevens aan de IND voor een verblijfsdocument. Klager weerspreekt de stelling van de directeur dat in een later stadium deze gegevens alsnog aan de IND zijn afgegeven. Ook als dat het geval zou zijn, doet dat niet af aan het hiervoor overwogene. Beroep gegrond, tegemoetkoming van € 25,- voor geleden ongemak.

RSJ 14 mei 2018, 17/2504/GA
Klager mist 14 flessen dure parfum. Van algemene bekendheid is dat dergelijke flessen een waarde van minimaal €25,- vertegenwoordigen. De beroepscommissie overweegt dat aan klager een financiële tegemoetkoming toekomt van in totaal €350,- (14 flessen maal €25,-). Voor een integrale schadevergoeding verwijst de beroepscommissie klager naar de burgerlijke rechter.

RSJ 17 april 2018, 17/3257/GA
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met oordeel van de beklagrechter geen tegemoetkoming toe te kennen, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende afwijzing van klagers verzoek om incidenteel verlof. Het feit dat aan klager na de bevalling incidenteel verlof voor kraambezoek aan zijn partner en pasgeboren kind is verleend, doet aan het voorgaande niet af. Een tegemoetkoming is bedoeld voor ondervonden ongemak en niet als schadevergoeding. Beroep gegrond, tegemoetkoming €25,-.

RSJ 4 mei 2017, 16/4137/GA.
Het is aan de directeur om bij overplaatsingen de overdracht van klagers spullen goed te documenteren. Bij gebreke van duidelijke documentatie, komt in casu het risico van vermissing van de spullen bij de directeur te liggen. Beroep gegrond, tegemoetkoming €25,-.

RSJ 19 april 2017, 17/0220/GA.
De beslissing om oplegging van de ordemaatregel afzondering met cameratoezicht met verwijzing naar advies psycholoog met toevoeging 'dat klager moet hebben aangegeven dat hij zichzelf iets zou aandoen, dan wel bekend is met automutilatie' geeft geen blijk van zelfstandige belangenafweging door directeur. Onvoldoende onderbouwing. Beroep gegrond, beklag gegrond, tegemoetkoming €50,-.

RSJ 11 november 2016, 16/3076/GM.
Aan klager is na 15 maanden nog steeds geen adequate behandeling voor kies geboden. Niet betwist is dat klager zodanige angst voor tandarts(ingrepen) heeft dat hij niet door een reguliere tandarts (zonder narcose) kan worden behandeld. Beroep gegrond, tegemoetkoming €150,- gelet op ontstekingen en pijn.

RSJ 7 november 2016, 16/2383/GA.
Het beklag tegen beperking algemeen verlof van 60 tot 12 uur is gegrond verklaard en tegemoetkoming van €20,- toegekend. Voor 48 uur gemist verlof is een tegemoetkoming van €40,- op zijn plaats, dat is geen schadevergoeding. Beroep klager gegrond.

RSJ 13 juli 2015, 14/4841/GA
Klager heeft een gitaar ingevoerd die beschadigd bleek te zijn. De directeur kon geen invoerformulier of enige andere vorm van registratie overhandigen van de invoer van de gitaar. Wel was er een e-mail van een paar dagen na de invoer waarin melding werd gemaakt van een gitaar die beschadigd was. De beschadiging kwam in dit geval voor risico van de directeur. Klager kreeg een tegemoetkoming van €25,-.

RSJ 28 december 2015, 15/3028/TA
Het te laat uitreiken van brieven van de advocaat aan klager. De tegemoetkoming is voor ongemak en niet bedoeld als schadevergoeding. Beroepscommissie kan zich verenigen met tegemoetkoming van €67,50.

RSJ 1 oktober 2014, 14/2382/GA
Wegens een calamiteit in de privésituatie van de onderwijsgevende ging het onderwijsmoment niet door. Niet kan zonder meer worden gesteld dat daarmee het recht op compensatie voor de gemiste activiteit is komen te vervallen. Van een algemene regel dat bij calamiteiten in de privésituatie van functionarissen de door hen te vervullen activiteiten niet gecompenseerd behoeven te worden, is niet gebleken. Beroep gegrond. Tegemoetkoming €5,00.

RSJ 23 september 2014, 14/1591/GA 
Vast staat dat een doos met verschillende kledingstukken; namelijk twee petten, drie riemen, elf t-shirts, één polo, drie overhemden, drie spijkerbroeken, twee driekwart-spijkerbroeken, acht t-shirts, twee boxershorts, acht t-shirts in plastic, dertien paar sokken, negentien paar enkelsokken en één losse enkelsok is verdwenen. De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. In geval er sprake is van schade en indien deze schade eenvoudig is te begroten, is er aanleiding schadevergoedingsaspecten te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. In het onderhavige geval is de omvang van de schade naar het oordeel van de beroepscommissie niet eenvoudig vast te stellen nu klager geen aankoopbonnen heeft overgelegd dan wel anderszins de waarde van de kleding heeft aangetoond. De beroepscommissie zal derhalve geen schadevergoedingsaspecten betrekken bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Voor het verkrijgen van een schadevergoeding staan voor klager andere wegen open. De beroepscommissie acht de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming van €325,00 redelijk en billijk.

RSJ 2 april 2013, 13/0430/JA
Schadevergoedingsaspecten kunnen niet worden betrokken bij tegemoetkoming, nu mede door onzorgvuldig handelen van de inrichting de schade van zoekgeraakte spullen van klager niet eenvoudig is vast te stellen. Beroep directeur tegen schadevergoeding van €4280,- gegrond, wel tegemoetkoming van €250,-.

RSJ 21 maart 2011, 10/2600/GA
Luchtmoment is niet doorgegaan. Inrichting heeft excuses aangeboden en aan klager is een passende compensatie aangeboden, welke door klager niet is aanvaard. Het toekennen van een tegemoetkoming is thans niet meer op zijn plaats. Beroep directeur gegrond, beroepscommissie bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.