Sla inhoud over

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Gevangeniswezen/vreemdelingenbewaring
RSJ 10 augustus 2021, R-20/7362/GA
Directeursberoep. Klager verbleef ten tijde van klacht in individueel programma als gevolg waarvan hij niet tijdens reguliere luchtmoment met groep op luchtplaats mocht luchten. In plaats daarvan waren uitsluittijden op hem van toepassing. Gedurende deze uren kon klager vanuit recreatieruimte naar buiten lopen en aldus in buitenlucht verblijven. Beroep directeur gegrond, beklag ongegrond.

RSJ 18 mei 2021, R-20/6758/TA
Klager is voorafgaand aan afzondering in beginsel  in de gelegenheid geweest om te luchten. Niet aannemelijk is dat klager alsnog luchtverzoek heeft gedaan, maar als hij dat zou hebben gedaan, zou zijn gedrag voldoende aanleiding zijn geweest om het recht op luchten te beperken. Beroep hoofd van de instelling gegrond, beklag alsnog ongegrond.

RSJ 21 september 2020, R-20-5697/GA
Aan klager is geen luchtmoment geboden op 23 juli 2019. De opstand op de luchtplaats op 22 juli 2019, waarbij ongeveer zestig ingeslotenen betrokken waren en die aanleiding gaf tot een lockdown, is een zodanig uitzonderlijke situatie dat afwijking van een dergelijk beginsel gerechtvaardigd is. Beroep directeur gegrond en beklag alsnog ongegrond.

RSJ 20 oktober 2020, R-19/4316/GA
Klager heeft niet kunnen luchten i.v.m. een uitzonderlijke situatie. Ook in dat geval dient de inrichting extra inspanningen te verrichten om een passende compensatie te bieden. Daarvan is niet gebleken. Een extra aangeboden luchtmoment drie dagen later maakt dat oordeel niet anders, nu dat moment samenviel met de recreatie. Beroep in zoverre gegrond. Beklag alsnog gegrond. Tegemoetkoming €10,-.

RSJ 15 juli 2020, R-19/4066/GA
Het beroep van klager met betrekking tot het niet kunnen luchten gegrond en beklag alsnog gegrond. De aangeboden 25 minuten extra luchttijd viel binnen de recreatietijd van klager en kan in dit geval niet worden gezien als passende compensatie, evenals het aanbod om klager deel te laten deelnemen aan de avondrecreatie, waar hij al aan deelnam.

RSJ 30 januari 2019, R-18/0051/GA
Rookbeleid in de PI Ter Apel, inhoudende een rookverbod voor de luchtplaats, is in strijd met hogere wet- en/of regelgeving. Klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag. Klacht gegrond en rookbeleid wordt vernietigd voor zover daartegen is geklaagd.

RSJ 16 januari 2020, R-19/4499/GA
Klager stelt dat hij tijdens disciplinaire straf tweemaal niet in de gelegenheid is gesteld om te luchten. Het tegendeel is niet gebleken. Onder 'in de gelegenheid stellen' als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Pbw kan niet worden verstaan dat een gedetineerde slechts kan verzoeken om te luchten. Onvoldoende aannemelijk dat klager gevraagd is of hij wilde luchten. Beroep gegrond, beklag gegrond. Tegemoetkoming € 20,=.

RSJ 8 oktober 2018, R-140
Klacht betreft (standaard) luchten in luchtkooi op TA. Bij gebreke aan reactie klager op nadere inlichtingen directeur, waaruit blijkt dat gedetineerden in TA buiten in huisregels genoemde gevallen luchten op afgescheiden luchtplaats die met metalen koepel is overdekt ('de Dome'), gaat beroepscommissie ervan uit dat klacht klager ziet op dagelijks luchten in 'de Dome'. Dit betreft voor alle gedetineerden geldende algemene regel, zodat klager niet in beklag kon worden ontvangen. Bevestiging uitspraak beklagrechter met wijziging gronden.

RSJ 5 juni 2018, 17/3565/GA
Klager heeft onvoldoende onderbouwd waarom hij handschoenen nodig had op de luchtplaats. Beroep in zoverre ongegrond. Het niet mogen meenemen van een flesje water naar de luchtkooi is gelet op de gegeven omstandigheden, zonder nadere toelichting, onbegrijpelijk. Beroep in zoverre gegrond. Tegemoetkoming €5,-.

RSJ 8 januari 2016, 15/2966/GA
Klager heeft tweemaal het luchten gemist op dagen dat hij de rechtbank bezocht. Het is eenvoudig na te gaan op welke data dit was. Klager is terecht ontvangen in zijn beklag. Klager heeft niet kunnen luchten i.v.m. het niet aanwezig zijn in de inrichting. Geen schending van recht om te luchten. Beroep directeur gegrond, beklag alsnog ongegrond.

RSJ 7 december 2015, 15/2880/GA
Klager klaagt in het bijzonder over de opgelegde toezichtmaatregelen m.b.t. bezoek en individueel luchten. Gelet op de GRIP informatie en de eigen belangenafweging van de directeur is de beslissing niet onredelijk of onbillijk. De situatie van individueel luchten begint na 7 maanden op gespannen voet te staan met artikel 2, lid 4, Pbw en artikel 3 EVRM. De directeur dient bij de volgende beslissing alternatieven te overwegen. Beroep ongegrond.

RSJ 5 november 2014, 14/4066/SGA
Klager heeft zich zodanig gedragen dat dit de disciplinaire straf rechtvaardigt. De bepaling dat het privilege van luchten ingetrokken wordt bij volharding in het gedrag, is in strijd met de wet.

RSJ 1 augustus 2014, 14/0944/GA
Niet aannemelijk is dat de luchtkooi niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Er is voldoende frisse lucht, de weersgesteldheid kan worden gezien, gevoeld en ervaren. Het vloeroppervlak van ongeveer 10 m2 is voldoende voor ‘exercise in the open air’. Beroep ongegrond.

RSJ 4 februari 2013, 12/3185/GA
Het recht op luchten geldt onverminderd tijdens het verblijf in een afzonderingscel, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Afkeuring van een luchtkooi is geen bijzondere omstandigheid. Luchten in afgekeurde luchtkooi is daarentegen geen luchten in de zin van art. 49 lid 3 Pbw. Beroep directeur ongegrond.

RSJ 12 december 2011, 11/2352/GA
Klager heeft moeten luchten in een luchtkooi terwijl de beroepscommissie heeft bepaald dat luchten in deze luchtruimte niet kan worden aangemerkt als verblijf in buitenlucht. Luchten in deze luchtkooi is derhalve in strijd met de wet. Beklag alsnog gegrond en tegemoetkoming van € 52,50.

RSJ 21 november 2011, 11/1440/GA
Klager heeft moeten luchten in luchtkooi terwijl de beroepscommissie eerder heeft bepaald dat luchten in deze luchtruimte niet kan worden aangemerkt als verblijf in buitenlucht. Luchten in deze luchtkooi derhalve in strijd met de wet. Beklag alsnog gegrond. Nu klager van directeur tegemoetkoming heeft ontvangen wordt geen tegemoetkoming toegekend.

RSJ 26 maart 2010, 10/0020/TA
Luchten in een luchtkooi met een open bovenkant is een verblijf in de buitenlucht ex art. 49 lid 1.

RSJ 6 juni 2007, 06/3258/GA
De luchtkooi van de afzonderingsafdeling voldoet niet aan de eisen die daaraan gesteld worden om te kunnen spreken van een "verblijf in de buitenlucht". Beroep directeur ongegrond, de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming is echter te hoog.

RSJ 10 september 2003, 03/1204/GA
Klager heeft recht op een uur luchten. Aannemelijk is geworden dat klager niet het volle uur heeft gelucht. Beklag gegrond. Geen tegemoetkoming, omdat het maar om enkele minuten ging.

RSJ 5 augustus 2003, 03/0859/JA
Klager is niet in de gelegenheid gesteld om een uur te luchten, omdat hem, in verband met orde verstorend gedrag tijdens het luchten, de ordemaatregel van uitsluiting van verblijf in de groep is opgelegd. Het dagelijks verblijf in de buitenlucht betreft een grondrecht dat ook de verplichting schept om daar goed gebruik van te maken en zodoende behoorlijke uitvoering van dat recht door de directeur mogelijk te maken. Klager is in de gelegenheid gesteld om te luchten, maar heeft zich tijdens dit luchten misdragen. Weigering van de directeur om klager op een later tijdstip het restant luchten in te laten halen, is niet in strijd met de wet of onredelijk of onbillijk. Beroep directeur gegrond.

RSJ 10 januari 2003, 02/2125/GA
Het beklag betreft het feit dat klager in de periode tussen 16 en 21 augustus 2002 niet in de gelegenheid is gesteld om te luchten. Na binnenkomst van klager op 15 augustus, is er voldoende grond om hem het luchten te onthouden; vanwege ziekmelding. Op 16 augustus is het intakegesprek met de arts. Klager heeft op 17 augustus niet willen deelnemen aan het luchten. De dagaantekeningen van het personeel maken onvoldoende specifiek melding over het aanbieden van luchten op 18,19 en 20 augustus. Dat klager op 21 augustus en mogelijk eerder wenste te luchten is aannemelijk gelet op brief van bureau voor rechtshulp. Beroep van klager gegrond voor de periode 18 tot en met 21 augustus. Tegemoetkoming van €30,-.

Jeugd
RSJ 12 november 2018, R-1123
Uitgangspunt is gemeenschappelijk luchten. Incidentele beslissing luchten in luchtkooi in geval van te weinig personeelsleden om de veiligheid te kunnen waarborgen niet onredelijk. Beroep ongegrond.

RSJ 23 februari 2018, 17/2613/JA
Er zijn geen aanwijzingen dat individueel luchten in een luchtkooi tijdens dat programma niet als luchten in de zin van de wet kan worden aangemerkt. Klacht m.b.t. luchten ongegrond.

RSJ 9 november 2017, 17/1722/JA
Klager moest luchten in luchtkooi. Uitgangspunt van de wetgever is gemeenschappelijk luchten. Individueel luchten kan bij een disciplinaire straf of ordemaatregel. Daar is geen sprake van bij klager. Beroep directeur ongegrond.

RSJ 6 januari 2003, 02/2067/JA
De noodzaak om, met behulp van een groot aantal personeelsleden en handboeien, klager tijdens zijn verblijf in de afzonderingscel te doen luchten is voldoende redengevend om inbreuk op zijn recht op luchten te maken. Beroep van directeur gegrond.

Tbs
RSJ 20 februari 2018, 17/2500/TA
Verblijf in een luchtkooi tijdens afzondering is aan te merken als een verblijf in de buitenlucht zoals bedoeld in de wet. De duur van het luchten is niet minder dan wettelijk voorgeschreven. Beroep klager ongegrond.

RSJ 7 februari 2018, 17/3117/TA
De beperking in spreekcontact tijdens het luchten is vatbaar voor beklag. De verdenking van handel en het moeilijk zicht kunnen houden zijn onvoldoende basis voor een beperking. Een spreekverbod is niet op een wettelijke regeling gebaseerd, de noodzaak niet gebleken. Beroep gegrond, geen tegemoetkoming.

RSJ 12 oktober 2017, 17/1633/TA
De beperking van klagers recht op luchten vanwege zijn gedrag en overplaatsing is gerechtvaardigd. Klager niet-ontvankelijk.

RSJ 7 februari 2017, 16/3079/TA
Verblijf in de bestreden luchtruimte is geen verblijf in buitenlucht als bedoeld in wet. Het daadwerkelijk ervaren van weersomstandigheden, waaronder niet alleen 'zien' maar ook 'voelen' moet worden begrepen, is vanuit die luchtruimte vrijwel onmogelijk. Beroep gegrond. Tegemoetkoming €40,-.

RSJ 23 december 2015, 15/2433/TA en 15/2523/TA
Recht op luchten geldt ook op de dag van het verlaten van de inrichting voor het bijwonen van een zitting. De inrichting heeft een inspanningsverplichting. Zo nodig compenseren met extra luchtmoment op de volgende dag als luchten om een organisatorische reden niet mogelijk is. Beroep hoofd inrichting ongegrond.

RSJ 12 januari 2015, 14/3467/TA en 14/3910/TA
Er is geen steun in het recht voor de stelling dat het verrichten van arbeid in de buitenlucht in het algemeen niet als luchten kan worden aangemerkt. Het beroep is in zoverre ongegrond. Het vermeende gevaar van klager werd door het personeel niet zo klemmend ervaren. Beroep tegen afdelingsarrest gegrond. Tegemoetkoming €60,-.

RSJ 4 juli 2014, 14/0591/TA
Het recht op luchten is fundamenteel. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is een uitzondering mogelijk. Gelet op de gebeurtenissen van 13 mei 2013 was er toen sprake van een uitzonderlijke situatie. Beroep gegrond. Beklag alsnog ongegrond.

RSJ 7 november 2012, 12/1753/TA en 12/1762/TA
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag het voorkomen dat een verpleegde niet in de gelegenheid wordt gesteld om te luchten. In casu is het uitvallen van het pagersysteem zo een geval (tijdelijke acute noodsituatie). Beroep hoofd inrichting gegrond. Klager alsnog niet-ontvankelijk in beklag over afzondering van een dag.

RSJ 22 februari 2012, 11/1836/TA
Verblijf in een luchtruimte met open bovenkant is in beginsel verblijf in de buitenlucht. European Prison Rules zijn internationale aanbevelingen en kunnen niet leiden tot onverbindendheid van nationale regels. Door de beroepscommissie is waargenomen dat in de luchtruimte daadwerkelijk contact met de open lucht wordt ervaren. Beroep hoofd inrichting gegrond, beklag alsnog ongegrond.