Sla inhoud over

Jurisprudentie Kiesrecht

Jurisprudentie beklagcommissie
19 augustus 2011, KC 2011/048
Klager beklaagt zich erover dat hij zijn stem voor de Tweede Kamer verkiezingen niet heeft kunnen uitbrengen omdat zijn stempas te laat aan hem was uitgereikt. Het was voor klager niet meer mogelijk om iemand te machtigen van buiten de gemeente. De beklagrechter is van oordeel dat de klager in zijn belangen is geschaad en verklaart de klacht gegrond. 

8 juni 2011, KC 2011/033
Klager beklaagt zich erover dat hij is beperkt in zijn recht om gebruik te maken van zijn grondrecht nu hij op 2 maart 2011 niet heeft kunnen stemmen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Klager stelt dat de directie onvoldoende facilitaire voorzieningen heeft getroffen om correct en tijdig te kunnen stemmen. De directie stelt dat het niet aan de kliniek te wijten is dat klager niet heeft kunnen stemmen. Volgens de directie had klager zelf actie kunnen ondernemen om iemand anders te machtigen om namens hem te stemmen. Naar het oordeel van de beklagcommissie rust op de kliniek de plicht om er zorg voor te dragen dat klager in staat is om gebruik te maken van zijn stemrecht. De beklagcommissie verklaart het beklag gegrond en beveelt aan dat wordt geborgd dat de patiënten/bewoners in de toekomst gebruik kunnen maken van hun stemrecht.

Jurisprudentie beroepscommissie 

RSJ 9 november 2017, 17/1755/GA

Klager wilde gebruik maken van zijn kiesrecht door middel van de aan hem geadresseerde volmacht kaart. Die vulde hij in tijdens een verlof. Daarbij moest een kopie van zijn identiteitskaart gevoegd worden. Klager verzocht aan de medewerkers van de p.i. om een kopie te overhandigen aan zijn bezoek. Dat gebeurde niet. Klager stelde dan ook dat de directeur onzorgvuldig handelde. Hij maakte echter niet duidelijk op welke wijze de directeur onzorgvuldig handelde. Beroep klager ongegrond.
 

RSJ 23 november 2011, 11/2684/GA
Met de beklagcommissie valt te wijzen op artikel B6, eerste lid, van de Kieswet dat inhoudt dat personen aan wie op de dag van de stemming rechtmatig hun vrijheid is ontnomen hun kiesrecht uitoefenen door bij volmacht te stemmen. Er kon op de dag van de stemming in redelijkheid van uit worden gegaan dat klager rechtmatig zijn vrijheid was ontnomen. De titel van de vrijheidsontneming en het al dan niet onherroepelijke karakter ervan is daarbij anders dan klager kennelijk meent niet van betekenis. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan ook overigens naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.
 

RSJ 12 november 2010, 10/2093/TA
Beslissing om klager uit te sluiten van passief kiesrecht bij verkiezingen bewonersraad is in strijd met de wet. Bedoeling was om klager voor twee jaar uit te sluiten zonder toetsingsmoment. Dit is onaanvaardbaar lang. Beroep hoofd inrichting ongegrond, bevestigt uitspraak beklagcommissie.