Sla inhoud over

Jurisprudentie disciplinaire straffen

Beklagcommissie
KC 26 juni 2017, 2017/034
Klager beklaagt zich over de onrechtmatige en disproportionele beslissing tot het beperken van zijn bezoek, inhoudende dat hij voor vier weken geen ander bezoek dan zijn ouders op de bezoekzaal mag ontvangen, vanwege het weigeren van een urinecontrole. Klager stelt dat hij de urinecontrole niet heeft geweigerd, maar de visitatie vooraf. De visitatie zou geen onderdeel zijn van de procedure, noch is aangetoond waarom van de procedure mocht worden afgeweken. Tevens stelt klager dat het verband tussen de disciplinaire straf en het weigeren van de visitatie niet duidelijk is. De directie heeft gesteld dat bij de urinecontrole is gewerkt volgens de geldende procedure. Zij is van mening dat te allen tijde een visitatie kan plaatsvinden. De beklagcommissie acht voldoende aannemelijk dat klager zich schuldig heeft gemaakt aan strafwaardig gedrag. Het argument dat een visitatie geen standaard-onderdeel zou vormen van een urinecontrole, kan niet aangewend worden om de urinecontrole te weigeren. De combinatie van de standaardstraf in combinatie met de als disciplinaire straf opgelegde bezoekbeperking acht de beklagcommissie echter niet in overeenstemming met de wet. De beklagcommissie verklaart de klacht gegrond en legt een compensatie op van EUR 2,50 per week dat de bezoekbeperking is opgelegd en voor het geval tevens een beperking van de kring van bezoekers is opgelegd, een aanvullende compensatie van 2,50 per week.

KC 10 januari 2017, KC 2017/013
Het klaagschrift is gericht tegen de beslissing van de directeur om aan klager een disciplinaire straf van opsluiting in de strafcel voor de duur van vijf dagen op te leggen vanwege frauderen tijdens een urinecontrole. Klager is onder het mom van bewaardersarrest afgezonderd in de strafcel. Ook is het schriftelijk verslag aan klager pas aangezegd door de directeur. De directeur weerspreekt dit. Er is gezien dat klager trachtte te frauderen bij een urinecontrole. De beklagrechter is van oordeel dat het niet aanzeggen van het schriftelijk verslag onvoldoende door klager aannemelijk is gemaakt. Wat betreft het opleggen van bewaardersarrest aan klager constateert de beklagrechter dat hij dient te beoordelen of er sprake was van een noodzaak tot onverwijlde tenuitvoerlegging van de afzondering van klager. Naar het oordeel van de beklagrechter is hiervan niet gebleken. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting lijkt de insluiting van klager op bewaardersarrest in de strafcel meer een standaard werkwijze te zijn. De beklagrechter zal de klacht op dit punt gegrond verklaren en een klager een tegemoetkoming van € 5,- toekennen. Voor wat betreft de disciplinaire straf constateert de beklagrechter dat het schriftelijk verslag feitelijk weergeeft wat door de piw-er is geconstateerd tijdens de urinecontrole. Hierdoor is naar zijn oordeel voldoende vast komen te staan dat klager wilde frauderen tijdens de urinecontrole. 

KC 12 april 2011, 2011/038
De verpleegde kan, op grond van artikel 34, derde lid, van de Bvt, door het hoofd van de afdeling bij dringende noodzakelijkheid worden gesepareerd voor ten hoogste 15 uur. De genoemde 15 uren betreffen klokuren. Dit betekent dat de tijd direct ingaat bij het insluiten of afzonderen en ook doorloopt in de uren dat een gedetineerde is ingesloten voor bijvoorbeeld de nacht.

KC 12 april 2011, 2011/038
Indien de directie wel beslist tot het opleggen van een disciplinaire straf gaat het bewaardersarrest over in de disciplinaire straf. 

Beroepscommissie

RSJ 13 december 2018, R-18/1280/GA
Nu onderhavige disciplinaire straf werd opgelegd als een verlenging van een reeds eerder opgelegde straf, hoefde klager niet (opnieuw) rapport worden aangezegd. Uit onderzoek directeur is niet gebleken dat op de B-afdeling sprake is van een onveilige situatie voor klager. Directeur kon onderhavige disciplinaire straf in redelijkheid opleggen. Beroep directeur gegrond.

RSJ 5 november 2018, R-767
Schriftelijke mededeling disciplinaire straf niet onverwijld uitgereikt. Omschrijving in schriftelijk verslag  is onvoldoende om tot opleggen van discipliniaire straf over te gaan. Wat is omschreven in de beslissing had op zijn minst op camerabeelden te zien moeten zijn. Camerabeelden zijn niet meer beschikbaar. Directeur kon niet in redelijkheid en billijkheid overgaan tot opleggen van de discipliniaire straf. Beroep gegrond, tegemoetkoming € 50,=.

RSJ 8 oktober 2018, R-541

Nu disciplinaire straf met terugwerkende kracht is opgelegd, beroep reeds daarom gegrond. Directeur heeft klager in redelijkheid disciplinaire straf kunnen opleggen wegens betrokkenheid bij vechtpartij met medegedetineerde. Vraag wie vechtpartij is begonnen of wat daarvan aanleiding is geweest is daarbij niet van belang. Tegemoetkoming voor formele gebrek € 15,=. M.b.t. beslissing dat klager geen afdelingsreiniger meer mag zijn, geldt dat afdelingsreiniger bevoorrechte functie is. Reiniger heeft meer vrijheden en om die reden wordt van reiniger verwacht dat hij van onbesproken gedrag is. Gelet op klagers betrokkenheid bij vechtpartij heeft directeur in redelijkheid kunnen beslissen dat klager geen afdelingsreiniger meer mag zijn.


RSJ 4 oktober 2018, S-476

Schriftelijke mededeling van disciplinaire straf is uitgereikt meer dan 49 uur na ingang straf. Geen verschoonbare reden aangevoerd door directeur. Schorsing met onmiddellijke ingang.


RSJ 6 april 2018, 18/0640/SGA

Eerder opgelegde voorwaardelijke disciplinaire straf vier dagen eigen cel wordt bij tweede overtreding alsnog tenuitvoergelegd. Geen voorwaarden genoemd in de eerdere straf. Onduidelijk op welke gronden deze dan alsnog tenuitvoer wordt gelegd. Onvoldoende gemotiveerd. Schorsing onmiddellijke ingang.


RSJ 5 februari 2018, 17/2639/GA

Cumulatie van disciplinaire straffen voor verschillende feiten is mogelijk, tenzij sprake is van een sterke samenhang in tijd, plaats, verwijt en te beschermen rechtsgoed. In casu geen samenhang. Naar hun aard, herhaalde weigering plaatsing in meerpersoonscel, gaat het om verschillende feiten. Beroep directeur gegrond.


RSJ 1 augustus 2017, 17/1048/GA
Bij een inspectie van de meerpersoonscel van klager is contrabande aangetroffen op het bureau. Betoog omtrent niet aanzeggen verslag faalt. Gelet op de plaats waar de contrabande is aangetroffen voldoende aannemelijk dat klager wetenschap heeft gehad van de aanwezigheid van de contrabande. Oplegging disciplinaire straf niet onredelijk. Beroep van klager ongegrond.

RSJ 1 augustus 2017,17/0931/GA

Na een celinspectie is contrabande aangetroffen op de meerpersoonscel van klager. Voldoende aannemelijk dat verslag is aangezegd. Klager heeft steeds ontkent wetenschap te hebben gehad van de contrabande. Medegedetineerde heeft op een later moment schriftelijk verklaard dat alle aangetroffen contrabande hem toebehoorde. Nu niet duidelijk is waar en onder welke omstandigheden contrabande zijn aangetroffen, is opgelegde disciplinaire straf onredelijk. Beroep van klager gegrond, tegemoetkoming €105,=.

RSJ 18 juli 2017, 16/3941/GA
Disciplinaire straf voor bezit contrabande niet onredelijk en onbillijk. Beroep in zoverre ongegrond. Concrete gedragingen vereist voor onderbouwing disciplinaire straf op grond van overschrijdend gedrag. Incidenten na oplegging disciplinaire straf kunnen niet hieraan ten grondslag worden gelegd. Beroep in zoverre gegrond, duur disciplinaire straf redelijk tot zeven dagen. Tegemoetkoming €22,50.

RSJ 13 juli 2017,16/3828/GA
Disciplinaire straf naar aanleiding van vondst medicatie en los scheermesje op cel niet onredelijk of onbillijk. Beslissing om tv van cel te verwijderen vloeit voort uit de opgelegde straf en is gericht op de handhaving van de orde in de inrichting. Anders zou aan strafkarakter van straf afbreuk worden gedaan. Verplichting doorbetaling van huur vloeit voort uit verwijdering van tv van cel en past binnen strafkarakter straf. Beroep ongegrond.

RSJ 9 juni 2017, 17/0462/GA
Schriftelijke mededeling van de disciplinaire straf niet onverwijld aan klager uitgereikt. Beroep om die reden gegrond. Tegemoetkoming € 7,50. Geen reden voor het toekennen van een hogere tegemoetkoming, omdat de directeur de disciplinaire straf in redelijkheid kon opleggen.

RSJ 8 mei 2017, 17/0690/GA

Vijf dagen eigen cel wegens afbreken urinecontrole. Directeur kon in redelijkheid tot strafoplegging overgaan. Straf met terugwerkende kracht opgelegd, Kan volgens Pbw niet. Dus beroep gegrond. Nu klager feitelijk slechts drie dagen heeft ondergaan en de dagen die met terugwerkende kracht zijn opgelegd niet heeft ondergaan - hij draaide gewoon mee in het dagprogramma - materieel geen nadeel ondervonden. Geen tegemoetkoming. 

RSJ 28 april 2017, 16/4280/GA
Op grond van artikel 50, lid 2 Pbw, beslist de directeur zo spoedig mogelijk nadat hem verslag is gedaan over het opleggen van een disciplinaire straf. De zorgvuldigheid vereist dat die afhandeling binnen 24 uur na het aanzeggen van het verslag geschiedt. Van die termijn kan alleen worden afgeweken, indien daarvoor goede gronden zijn. 

RSJ 25 april 2017, 16/4194/GA
Door klager vertoonde gedrag in beginsel reden voor een disciplinaire straf, maar in dit geval is het opleggen van een straf onredelijk. Niet is gebleken dat ook maar enigszins rekening is gehouden met de penibele situatie waarin klager zich bevond en waar hij zich niet aan kon onttrekken. Beroep gegrond. Tegemoetkoming € 30,-. 

RSJ 24 februari 2017, 17/0622/SGA
Artikel 51 Pbw geeft een limitatieve opsomming van de mogelijke disciplinaire straffen. Straf van inhouding van twee weeklonen is daarin niet voorzien. Directeur heeft daarom in strijd met de wet een disciplinaire straf opgelegd. Ook als de directeur heeft bedoeld een geldboete op te leggen ter hoogte van twee weeklonen, voldoet de disciplinaire straf niet aan de wet nu de hoogte van de boete onvoldoende nauwkeurig is omstreden en er geen vervangende straf is vermeld. Toewijzing schorsingsverzoek. 

RSJ 1 december 2016, 16/3368/JA
Het voor onderzoek in bewaring nemen van agenda met daarin telefoonnummers personeelsleden in belang van orde en veiligheid; eventuele inbreuk op privéleven gerechtvaardigd. Inbeslagname mp3/mp4-speler met ingebouwde camera en opnamemogelijkheden niet onredelijk. Beroep ongegrond.

RSJ 1 december 2016, 16/3369/JA
Klager alsnog ontvankelijk in beklag nu aantal dagen geen verlof voor schoolgang beslissing tot beperken of intrekken van verlof is en vatbaar voor beklag is. Inhoudelijk beslissing niet onredelijk Geen schriftelijke mededeling. Beklag wegens vormverzuim gegrond, tegemoetkoming € 10,=,, maar inhoudelijk ongegrond.

RSJ 31 maart 2016, 15/3447/GA
Over inhoud schriftelijk verslag kan niet separaat worden geklaagd. Bezwaren daartegen worden meegewogen bij beoordeling beklag tegen disciplinaire straf. Schriftelijk verslag wordt naar waarheid niet op ambtseed  opgemaakt. Beroep ongegrond. 

RSJ 7 maart 2016, 15/3925/GA
Ter bescherming van de gedetineerde die in de strafcel verblijft, kan cameratoezicht worden toegepast. Als hier aanleiding voor is, adviseert de gedragsdeskundige/de inrichtingsarts hierover, tenzij dat advies niet kan worden afgewacht. In casu heeft de directeur maximaal anderhalf uur nadat cameraobservatie is toegepast, deze inlichtingen ingewonnen, terwijl niet aannemelijk is dat dit advies niet kon worden afgewacht. Beroep en beklag daarom gegrond, tegemoetkoming € 10,=.

RSJ 23 februari 2016, 15/3912/GA
Toepassing van het bewaardersarrest; maximale termijn niet overschreden. Er is geen rechtsregel op grond waarvan de duur van het bewaardersarrest in mindering moet worden gebracht op de vervolgens opgelegde disciplinaire straf. Duur van de opgelegde disciplinaire straf is niet overschreden. Directeur kon in redelijkheid en billijkheid disciplinaire straf opleggen. Beroep directeur gegrond, vernietiging uitspraak beklagrechter, beklag ongegrond.

RSJ 21 december 2015, 15/3257/GA
Als aan de gedetineerde niet wordt meegedeeld dat er een schriftelijk verslag aan de directie zal worden gedaan terwijl op grond van een dergelijk verslag later wel een disciplinaire straf wordt opgelegd, heeft dat tot gevolg dat een klacht tegen die beslissing om formele redenen gegrond moet worden verklaard.

RSJ 23 november 2015 15/2167/GA en 19 juli 2004 04/0868/GA
Het penitentiaire 'strafblad' mag een rol spelen bij het bepalen van de strafmaat.

RSJ 20 november 2015, 15/2751/GA
Hoewel klager door zijn gedrag het vermoeden heeft kunnen laten ontstaan dat hij betrokken was bij brandstichting, is zijn betrokkenheid onvoldoende komen vast te staan. Oplegging disciplinaire straf onredelijk. Beroep gegrond. Tegemoetkoming € 70,=. 

RSJ 20 augustus 2015, 15/0963/TA
Indien de directie een gedetineerde in de gelegenheid stelt om te worden gehoord maar dat horen niet geschiedt door de opstelling van de gedetineerde, is voldaan aan de hoorplicht.

RSJ 5 juni 2015, 15/1743/SGA
In vergelijkbare gevallen dient een vergelijkbare straf te worden opgelegd. De beroepscommissie kan onderzoek doen naar verschillen tussen in vergelijkbare gevallen opgelegde disciplinaire straffen. 

RSJ 4 juni 2015, 15/0636/GA
In rapport van het IBT is slechts geschreven dat dit rapport naar waarheid is opgemaakt. In tegenstelling tot wetboek van Strafvordering mbt opsporingsambtenaren kent Pbw geen regeling mbt op ambtseed opmaken van verslagen. Beroepscommissie gaat er dan ook vanuit dat verslagen opgemaakt door piw-ers niet op ambtseed zijn opgemaakt. 

RSJ 1 juni 2015, 14/4189/GA
Onder de term ‘time-out’ moet volgens de RSJ bij gedetineerden, anders dan bij jeugdigen waarbij het een aparte maatregel is, ook een zogenaamd bewaardersarrest worden verstaan indien aansluitend een disciplinaire straf is opgelegd.

RSJ 13 februari 2015, 15/0419/SGA
Het enkele vermoeden van betrokkenheid bij een (mislukte) poging tot invoer van softdrugs is onvoldoende voor de oplegging van een disciplinaire straf. De omstandigheid dat bij een bezoekster voorafgaand aan het bezoek contrabande is aangetroffen is onvoldoende om te kunnen spreken van het begaan van een strafwaardig feit door verzoeker. Toewijzing schorsingsverzoek. 

RSJ 4 december 2015, 15/2295/GA
Een beschikking is onvoldoende gemotiveerd als daarin slechts staat dat de gedetineerde door zijn gedrag de rust en orde heeft verstoord. Duidelijk aangegeven moet worden om welk soort gedrag het gaat. 

RSJ 10 oktober 2014, 14/2060/GA
Disciplinaire straf kan niet met terugwerkende kracht worden opgelegd. Beroep en beklag gegrond. Tegemoetkoming € 7,50. 

RSJ 19 september 2014, 14/1746/GA
Ontzegging van bezoek voor ten hoogste vier weken, indien het feit plaatsvond in verband met bezoek van die persoon of personen. Deze straf mag alleen maar worden opgelegd als het strafbare feit iets te maken heeft gehad met het bezoek van een bepaalde persoon of van bepaalde personen.

RSJ 3 februari 2014, 13/3260/GA
Klagers detentie was geëindigd en hij was uitgeschreven uit de inrichting. Derhalve viel klagers verblijf buiten de inrichting niet langer onder de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. Disciplinaire straf n.a.v. gebruik softdrugs tijdens dat verblijf buiten de inrichting dan ook onredelijk. Beroep directeur ongegrond. 

RSJ 8 november 2013, 13/3614/SGA
Voor verschillende disciplinair strafbare vergrijpen kunnen verschillende disciplinaire straffen worden opgelegd. Desondanks kan een oplopende straf in dat geval op een bepaald moment -bijvoorbeeld bij een aaneensluitend verblijf in de strafcel van 28 dagen- als onredelijk worden beschouwd.

RSJ 15 oktober 2013, 13/3356/SGA
In de beginselenwetten is geen termijn genoemd voor het aanzeggen en op de hoogte stellen van de directeur. In de jurisprudentie wordt daarom aansluiting gezocht bij de termijn van uitreiking van de schriftelijk mededeling, zijnde onverwijld. Een termijn van drie dagen is in ieder geval te lang.

RSJ 2 oktober 2013 13/1626/GA en 12 januari 2010, 09/2671/GA
Wel kunnen alle in één verblijfsruimte verblijvende gedetineerden verantwoordelijk worden gehouden voor bijvoorbeeld bij een celinspectie van een meerpersoonscel aangetroffen mobiele telefoons, tenzij duidelijk is dat één of meer van hen geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

RSJ 23 september 2013, 13/2116/GA
Overschrijding termijn van 15 uur van bewaardersarrest met 1 uur. Het niet tijdig aanwezig kunnen zijn in de inrichting door de directeur is geen verschoonbare reden voor de termijnoverschrijding. Denkbaar was geweest dat de directeur klager telefonisch had gehoord over het incident. Beroep directeur ongegrond. 

RSJ 26 augustus 2013, 13/1709/GA
Directeur niet verplicht om duur bewaardersarrest in mindering te brengen op hoogte op te leggen disciplinaire straf. Geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan directeur had moeten beslissen om duur bewaardersarrest in mindering te brengen op hoogte van straf. Beroep directeur gegrond. 

RSJ 6 mei 2013, 12/4028/GA
Een gedetineerde is verantwoordelijke voor hetgeen zich op zijn cel bevindt. De directeur kon klager disciplinair straffen voor de aangetroffen contrabande. Voorts kan tegen de beslissing om de tenuitvoerlegging van de straf in een andere inrichting te laten plaatsvinden beklag worden ingediend. Dit beklagonderdeel alsnog ontvankelijk, maar ongegrond. 

RSJ 18 april 2013, 13/0118/GA
Als bijkomende maatregel bij de straf van opsluiting in een ‘andere verblijfsruimte’ (dat is de eigen cel) kan verwijdering van tv voor de duur van die worden opgelegd. Die bijkomende maatregel moet wel in de strafbeschikking worden opgenomen.

RSJ 12 april 2013, 13/0193/GA
Klager kan geen verwijt worden gemaakt van poging tot invoer van drugs door zijn bezoeker. Disciplinaire straf onredelijk. Beroep gegrond en tegemoetkoming € 70,=. Pbw kent ordemaatregel van ontzegging van bezoek niet. Onvoldoende staat vast wie van de bezoekers drugs heeft getracht in te voeren. Beroep gegrond. 

RSJ 3 december 2012, 12/2018/GA
Personen met een dergelijke beperkte aanwijzing zijn volgens vaste jurisprudentie van de RSJ onbevoegd om tot het opleggen van disciplinaire straffen en ordemaatregelen te beslissen.

RSJ 1 november 2012, 12/2163/GA
Kenmerkend voor hun functie is dat zij belast zijn met een algemene beheersbevoegdheid en op de voor een onbevooroordeelde en evenwichtige oplegging van een ordemaatregel noodzakelijke afstand staan ten opzichte van de gebeurtenissen.

RSJ 16 oktober 2012 12/1567/GA
Vanwege de gevolgen die voor een gedetineerde zeer ernstig kunnen zijn (denk bijvoorbeeld aan een strafcelplaatsing en degradatie), is het van essentieel belang dat sprake is van een nauwkeurig, volledig en waarheidsgetrouw verslag van de feitelijke gang van zaken die door de betrokken medewerker zelf zijn geconstateerd en opgeschreven.

RSJ 28 januari 2002, 01/1940/GA6 januari 2003, 02/0971/GA en 6 oktober 2012, 12/1567/GA
Een rapport/schriftelijk verslag kan ook worden aangezegd en opgemaakt door een medewerker, zoals bijvoorbeeld bedoeld in artikel 1 aanhef en onder f van de Pbw, niet zijnde PIW-er. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een in de keuken werkzame medewerker van de catering, een medewerker van de inrichtingswinkel of een geestelijk verzorger.

RSJ 24 augustus 2011, 11/0719/GA
De eenmaal opgelegde disciplinaire straf mag daarnaast niet achteraf worden gewijzigd ten nadele van de gedetineerde.

RSJ 12 mei 2011, 10/3334/GA
Naast de toets of de straf, alle belangen en omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk en billijk is, zal moeten worden getoetst of aannemelijk is dat klager de verweten gedraging heeft begaan en daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. 

RSJ 8 juni 2010, 10/0066/GA
Een gedetineerde kan niet worden gestraft voor medeverantwoordelijkheid als te zijnen aanzien geen feiten of omstandigheden zijn gebleken, waaruit zijn feitelijke betrokkenheid bij het verweten gedrag voortvloeit.

RSJ 26 maart 2009, 08/2760/GA
De beginselwetten kennen geen verbod tot cumulatie van straf en maatregel. De duur van de ordemaatregel hoeft in beginsel dan ook niet te worden afgetrokken van de duur van de straf. 

RSJ 6 maart 2009, 09/0570/SGA
Zo kan, indien gedetineerde de opdracht om mee te werken aan zijn plaatsing in een meerpersoonscel weigert en daarin volhardt, aan gedetineerde nogmaals een disciplinaire straf worden opgelegd. 

RSJ 28 maart 2009, 07/3301/TA, 07/3334/TA, 07/3414/TA
Beperkingen zijn opgelegd omdat klagers urine verdund was, er contrabande op zijn kamer was aangetroffen en klager stelde ziek te zijn maar zich niet wilde laten onderzoeken door een arts. Voortzetting op afdeling voor intensieve zorg is nog steeds noodzakelijk. Vermeende schending van recht op bezoek (zonder toezicht) is beklagwaardig. In casu geen daadwerkelijk systematisch toezicht. Geen sprake van beperking op bezoekrecht. Beroepen van klager ongegrond, bevestiging uitspraken van de beklagcommissie, wijziging van de gronden.

RSJ 27 februari 2008, 08/0468/SGA
De geldboete mag dan ook niet worden gebruikt als vergoeding van schade.

RSJ 18 februari 2008, 07/3199/GA
Wel moet een schriftelijk verslag altijd worden opgemaakt door de medewerker die het voorval waarnam. Aanzeggen van het rapport kan daarentegen ook gebeuren door een ander personeelslid dan het personeelslid dat het incident heeft geconstateerd. 

RSJ 18 februari 2008, 07/3199/GA
Maar het stapelen van disciplinaire straffen is echter niet onbeperkt mogelijk. Als voor één feit zowel opsluiting als uitsluiting van activiteiten wordt opgelegd mogen die samen niet langer dan twee weken duren. 

RSJ 20 november 2006, 06/1407/GA
Uitsluiting van deelname aan één of meer bepaalde activiteiten voor ten hoogste twee weken. Disciplinaire straf van uitsluiting van de activiteit luchten, mag echter niet leiden tot beperking van het wettelijk recht op luchten.

RSJ 18 mei 2006, 06/1257/SGA
Als een aanvankelijk opgelegde ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een isoleercel na één dag wordt omgezet in een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel, is de maximale toegestane duur van verblijf in een strafcel met één dag overschreden.

RSJ 6 februari 2006, 05/2690/GA
Het verrekenen van geldboete met de rekening-courant zonder de instemming van de betreffende gedetineerde is in strijd met de geldende regelgeving.

RSJ, 21 december 2005, 05/1584/TA
Inbeslaggenomen goederen zijn van pornografische aard, die volgens huisregels zijn verboden. Disciplinaire straf niet onredelijk of onbillijk. Beroep ongegrond. Plaatsing in de prikkelarme kamer (PAK) i.c. geen afzondering als bedoeld in art. 34 jo 1 Bvt, maar afzondering volgens Protocol kamercontrole. Afzondering tijdens kamerinspectie niet onredelijk of onbillijk. Beroep ongegrond.

RSJ 19 december 2005, 05/2292/GA en 29 juli 2002, 02/1013/GA
Ook het machtigen van lagere ambtenaren of medewerkers door de directie om straffen op te leggen is op grond van artikel 5, vierde lid onder h van de Pbw, artikel 4, tweede lid van de Bjj en artikel 7 van de Bvt niet toegestaan.

RSJ 5 augustus 2005, 05/1023/GA
De wet kent geen mogelijkheid van omzetting van een disciplinaire straf in een ordemaatregel.