Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

KC 2023/020

Datum uitspraak:
21/04/2023
Artikel:
3 EVRM
Samenvatting:
Klaagster beklaagt zich erover dat er folie op de ramen op haar cel en een deel van de afdeling geplakt is, waardoor de ramen worden geblindeerd. Dit is niet proportioneel en er is sprake van schending van artikel 3 EVRM. De directie voert aan dat de ramen in de leefruimte zijn afgeplakt voor het handhaven van de orde en veiligheid. De mannelijke bewakers die bij de vrouwen op de afdeling werken, lopen gevaar wanneer zij daar door de mannelijke gedetineerden op de TA worden gezien. De beklagcommissie is van oordeel dat het op de huidige hoogte aanbrengen van lichte folie in de cel van klaagster niet als onredelijk of onbillijk aan te merken is, noch in strijd is met de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving. Dit klachtonderdeel zal daarom ongegrond worden verklaard. De beklagcommissie is echter van oordeel dat het afplakken van de ramen met de donkere folie in de gemeenschappelijke ruimte disproportioneel is nu deze folie de gehele dag het daglicht wegneemt. Het voorgaande leidt ertoe dat het afplakken van de ramen met donker folie in strijd is met het beginsel van minimale beperkingen. De beklagcommissie kent een tegemoetkoming toe van € 25,00.
Uitspraak:

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTINGEN VUGHT


Beslissing van de beklagcommissie uit de commissie van toezicht op het op 31 januari 2023 ontvangen klaagschrift van mevrouw


[…]


thans verblijvende in bovengenoemde inrichting. 


De directie van de P.I. Vught heeft bij schrijven ontvangen d.d. 28 februari 2023 de beklagcommissie inlichtingen verstrekt.


Op 20 maart 2023 is de beklagcommissie, in bijzijn van klaagster, haar raadsman en de directie, ter plaatse gaan kijken.


Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van het klaagschrift d.d. 20 maart 2023 heeft de beklagcommissie klaagster en haar raadsman, mr. S. Weening, advocaat te Maastricht, alsmede een lid van de directie gehoord.


De inhoud van de bovengenoemde stukken dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.


Inhoud van het beklag

Klaagster beklaagt zich erover dat er folie op de ramen op haar cel en een deel van de afdeling, te weten in de keuken, geplakt is waardoor de ramen worden geblindeerd.


Standpunten van klaagster, raadsman en directie

Door en namens klaagster is aangevoerd dat tegen het aanbrengen van lichte folie op cel vanwege privacy geen bezwaar bestaat. Het aanbrengen van geblindeerde folie op de ramen in de leefruimte, waardoor geen dan wel onvoldoende daglicht naar binnen komt, is in strijd met internationale wet- en regelgeving en voldoet niet aan de internationaal voorgeschreven normen en waarden. Het beginsel van minimale beperkingen schrijft voor dat een gedetineerde aan geen andere beperkingen onderworpen wordt dan die welke noodzakelijkerwijs inherent zijn aan de vrijheidsbeneming. Het afplakken van de ramen is niet proportioneel. Volgens de raadsman is sprake van schending van artikel 3 EVRM en kan het afplakken worden gezien als discriminatie nu alleen bij vrouwen ramen zijn afgeplakt. 


Door de directie is aangevoerd dat de belangrijkste reden voor het afplakken van de ramen in de leefruimte met blinderende folie het handhaven van de orde en veiligheid is. Het brengt onrust als de mannelijke gedetineerden op de TA zien dat er mannelijke bewakers bij de vrouwen aanwezig zijn. De mannelijke bewakers die bij de vrouwen op de afdeling werken, lopen gevaar wanneer zij daar door de mannelijke gedetineerden op de TA worden gezien. Er was geen concrete aanleiding om de lichte folie die eerst op de ramen op de afdeling was geplakt te vervangen door donkerdere folie, behalve dat er in de winter en toen het buiten donker was door een medewerker werd gezien dat in de leefruimte silhouetten zichtbaar waren.


De beoordeling

De beklagcommissie heeft voorafgaand aan de zitting de situatie in de cel en op de afdeling bekeken. Zij heeft geconstateerd dat in de cel van klaagster lichte folie op een deel van het raam is geplakt tot ongeveer 1.80 meter hoogte. Daarboven is geen folie aanwezig. Door het lichte folie kan normaal naar buiten worden gekeken. Van buitenaf kan niet naar binnen worden gekeken.


In de keuken zijn de ramen afgeplakt met donkere folie. Hierdoor kan je niet goed naar buiten kijken door de ramen en kan van buitenaf ook niet naar binnen worden gekeken. Door de donkere folie komt nauwelijks licht door de ramen naar binnen. Aan de andere zijde van de verblijfruimte (de zonkant) zijn de ramen niet afgeplakt.


De beklagcommissie stelt voorop dat beperkingen op (grond)rechten slechts toelaatbaar zijn indien deze voor het doel van de vrijheidsbeneming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting noodzakelijk zijn. Hiermee heeft de wetgever het beginsel van de minimale beperkingen verwoord.


Folie in de cel

In de cel van klaagster is lichte folie op de ramen aangebracht om de privacy van klaagster te beschermen. De beklagcommissie heeft geconstateerd dat ondanks de aangebrachte folie voldoende daglicht binnenkomt. Voorts verzet klaagster zich niet tegen het behoud van deze folie, behalve dat ze zou willen dat de folie tot op een lagere hoogte wordt aangebracht. De beklagcommissie is van oordeel dat het op de huidige hoogte aanbrengen van lichte folie niet als onredelijk of onbillijk aan te merken is, noch in strijd is met de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving. Dit klachtonderdeel zal daarom ongegrond worden verklaard.


Folie in de gemeenschappelijke ruimte

In de gemeenschappelijke ruimte zijn de ramen aan de zijde van de binnenplaats afgeplakt met donker folie. De beklagcommissie heeft geconstateerd dat deze donkere folie veel zonlicht wegneemt en het binnen somber maakt aan de kant van de keuken. De beklagcommissie begrijpt dat de directie in het kader van het handhaven van de orde en veiligheid in de inrichting maatregelen moet nemen. Het is niet wenselijk dat mannelijke personeelsleden gevaar lopen. De beklagcommissie is echter van oordeel dat het afplakken van de ramen met de donkere folie disproportioneel is nu deze folie de gehele dag het daglicht wegneemt terwijl overdag de lichte folie volstond. Er is dus alleen een maatregel nodig voor de momenten dat het buiten donkerder is dan binnen. De beklagcommissie is niet gebleken dat is gekeken naar alternatieven om te voorkomen dat silhouetten zichtbaar zijn op het moment dat het buiten donker is.


Het voorgaande leidt ertoe dat het afplakken van de ramen met donker folie in strijd is met het beginsel van minimale beperkingen.


De beklagcommissie ziet aanleiding om een tegemoetkoming toe te kennen van € 25,00.


Mitsdien wordt als volgt besloten.


BESLISSING

De beklagcommissie:

  • klachtonderdeel 1 (folie raam cel): verklaart dit klachtonderdeel ongegrond;
  • klachtonderdeel 2 (folie raam afdeling): verklaart dit klachtonderdeel gegrond met een tegemoetkoming ter hoogte van € 25,00.


Deze beslissing is gegeven op 21 april 2023 door mr. Fleskens, voorzitter, mr. dr. Van Oploo en mw. Van der Els en mede ondertekend door de secretaris, mr. Peperkamp.