Opnieuw zoeken

Sla inhoud over

KC 2015/046

Datum uitspraak:
22/06/2015
Artikel:
49 lid 3 Pbw
Samenvatting:
Klager beklaagt zich erover dat de tijdstippen dat hij onderwijs volgt samenvallen met het luchten, recreatie of het bibliotheekmoment. De beklagrechter oordeelt dat het niet zo zijn dat klager voor de keuze gesteld wordt om niet te gaan luchten omdat het onderwijs op hetzelfde tijdstip wordt gegeven. De klacht is derhalve gegrond.
Uitspraak:

van de alleensprekende beklagrechter uit de commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichtingen [..] te [..] naar aanleiding van het indienen van de klaagschriften van:

[..]

                                                                          

ten tijde van het indienen van de klaagschriften verblijvende in de penitentiaire inrichtingen [..] te [..].


De stukken

·         Een klaagschrift d.d. 7 en 28 april 2015  waarin klager zich beklaagt over het feit dat onderwijs samenvalt met het luchten, recreatie of het bibliotheekmoment, welke klaagschriften op 13 en 30 april 2015 zijn binnengekomen.

·         Een onderwijsrooster vanaf 16-3-2015 voor klager inzake computervaardigheden.

·         Schriftelijke inlichtingen en opmerkingen met bijlagen, van [..] plv. vestigingsdirecteur (verder: directeur) van genoemde inrichtingen, gedateerd 11 juni 2015, aan de beklagrechter overgelegd, welk standpunt in zijn geheel bij het standpunt van de directeur wordt weergegeven.

·         Het RAP van afdeling [..]. M.i.v. 16 maart 2015.


De inhoud van voormelde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.


De beklagcommissie heeft klager en de directeur niet in de gelegenheid gesteld omtrent de klaagschriften mondeling nadere opmerkingen te maken, aangezien deze de beklagen aanstonds deels kennelijk gegrond en deels kennelijk ongegrond acht.


Standpunt klager

Betrokkene beklaagt zich er over dat hem onderwijs wordt geboden op hetzelfde tijdstip dat luchten in het Regimair activiteiten plan (RAP) staat.

De onderwijzer heeft voor klager een schema opgesteld met tijdstippen waarop hij in computervaardigheden onderwezen zou worden.

Deze activiteit is telkens gepland op de dinsdagmiddag op wisselende tijdstippen.

Klager is ISD-er en verblijft op afdeling [..] in het basisprogramma (rood).

Hij wil de lessen in computervaardigheden volgen tussen 7.45 uur en 11.45 uur wanneer in het RAP arbeid/TRA gepland staat.

De aangeboden tijdstippen vallen echter éénmaal per drie weken samen met het bibliotheekmoment (15.25 uur tot 16.25 uur), éénmaal per drie weken samen met het luchtmoment ( van 13.00 uur tot 14.00 uur) éénmaal per drie weken gelijktijdig met de recreatie (van 14.15 uur tot 15.15 uur).

Klager wil niet gedwongen worden om te kiezen tussen een rechtactiviteit en het onderwijs.

De directeur stelt in zijn verweer dat studie ook zelfstudie kan zijn, maar klager zou dan over een laptop op cel moeten kunnen beschikken, hetgeen niet het geval is.


Voorts beklaagt betrokkene zich er over dat hij ingesloten wordt wanneer zijn afdeling het TRA blok heeft; klager neemt hier niet aan deel. Klager is ISD-er (verblijft in een inrichting voor stelselmatige daders) en bij het opleggen van deze maatregel heeft de rechter geen voorwaarden gesteld. Klager is daarom van mening dat hij niet verplicht kan worden deel te nemen aan TRA activiteiten.


Standpunt directeur

Betrokkene stelt in zijn klachten dat hij niet aan onderwijs kan deelnemen op de tijden die in het dagprogramma zijn gereserveerd voor TRA-activiteiten. Voorts klaagt hij over het feit dat hij aan het basisprogramma deelneemt terwijl hij goed gedrag vertoont.

Artikel 48 lid 1 geeft aan dat gedetineerden recht hebben op het volgen van onderwijs. Dit kan ook zelfstudie zijn. Navraag bij de onderwijzer leert dat klager ingeschreven staat voor de cursus computervaardigheden op dinsdagmiddag. Hij is vrij om deel te nemen aan deze cursus. Als deze cursus op hetzelfde tijdstip is als andere activiteiten, zal hij een keuze moeten maken voor de activiteit waar zijn voorkeur naar uit gaat. Zijn recht op onderwijs wordt hiermee niet geschonden. Bovendien zijn TRA-blokken gereserveerd voor terugkeeractiviteiten en niet voor het volgen van onderwijs.


Betrokkene heeft een ISD-maatregel. ISD-ers verblijven niet in het basis- dan wel het plusprogramma. Doordat klager geen medewerking verleent aan resocialisatieactiviteiten, zit hij een kale ISD uit. Zijn dagprogramma komt overeen met het basisprogramma.

Op 15 december 2015 heeft betrokkene zich eveneens beklaagd over het regime. De uitspraak van de beklagcommissie op deze klacht, voeg ik als bijlage bij dit verweer.


Beoordeling

In zijn klaagschrift van dinsdag 31 maart 2015 beklaagt betrokkene zich er over dat hij onderwijs moet volgen op een tijdstip dat in zijn RAP (klager verblijft ten tijde van het indienen van zijn klacht op Afd. [..] in rood) rechtactiviteiten gepland staan.


De alleensprekende beklagrechter overweegt het navolgende.

Op 7 en 28 april 2015 is voor klager de cursus computervaardigheden gepland van 13.00 uur tot 14.00 uur. Dit valt samen met het luchtmoment.

Indien klager naar de les computervaardigheden zou willen gaan, kan hij die dag niet luchten.


Op grond van artikel 49 lid 3 Pbw dient de directeur er zorg voor te dragen dat de gedetineerde in de gelegenheid wordt gesteld dagelijks ten minste een uur in de buitenlucht te verblijven. Het kan niet zo zijn dat klager voor de keuze gesteld wordt om niet te gaan luchten omdat het onderwijs op hetzelfde tijdstip wordt gegeven.

De klacht is gegrond; de beklagrechter zal een tegemoetkoming vaststellen.

Voorts beklaagt betrokkene zich er over dat hij ingesloten wordt op de momenten dat TRA in het RAP gepland staat; hij neemt niet deel aan TRA.

Op grond van artikel 21 Pbw worden in een regime van beperkte gemeenschap de gedetineerden in de gelegenheid gesteld gemeenschappelijk aan activiteiten deel te nemen. Overigens houden zij zich in de voor hen persoonlijke onderbrenging bestemde verblijfsruimte op.

Nu klager ervoor kiest om niet deel te nemen aan de TRA activiteiten is de beklagrechter van oordeel dat de beslissing van de directeur om klager gedurende de TRA momenten in te sluiten, niet onredelijk of onbillijk is.

De klacht dienaangaande is ongegrond.

BESLISSING

De alleensprekende beklagrechter verklaart de klachten over het feit dat het onderwijs op 7 en op 28 april 2015 tegelijk met het luchtmoment gepland is, gegrond en besluit aan klager een tegemoetkoming van € 10,00 (zegge: tien euro) te doen toekomen. De beklagrechter verklaart de klachten over het feit dat hij ingesloten blijft tijdens het TRA moment ongegrond.

Aldus gegeven op 22 juni 2015 door de alleensprekende beklagrechter mr. [..], bijgestaan door de secretaris mr. [..].

Er is beroep ingesteld bij de RSJ, de kenmerken hiervan zijn: 15/2092/GA en 15/2133/GA.
De RSJ heeft het beroep van de directeur ongegrond verklaard.