Sla inhoud over

Landelijke themadag CvT’s 2018

‘Primaire levensbehoeften in detentie: recht of gunst’
‘Van visie en intervisie’

De jaarlijkse themadag voor leden van de Commissies van Toezicht – en genodigden – wordt gehouden op maandag 5 november 2018  in het congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort.
 

De Klankbordgroep heeft bij de keuze van het thema en de samenstelling van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de evaluatieformulieren van de themadag 2017.  
 

Het thema voor 2018 is ‘Primaire levensbehoeften in detentie: recht of gunst’  met als ondertitel Van visie en intervisie’
 

Zowel de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen als het daarop gebaseerde beleid van DJI verklaren deze themakeuze. Voor een gerechtvaardigde aanspraak op de eigen verantwoordelijkheid van de justitiabele voor zijn terugkeer in de samenleving, is autonomie en ruimte nodig. Een adequate voorziening in de primaire levensbehoefte is daarvoor een elementaire voorwaarde. 
 

Deze opdracht is voor de justitiabele geen eenvoudige. Dat symboliseert ook het beeld dat bij de themadag 2018 is gekozen; een moeilijke weg, die naar gelang de weg vordert wel iets makkelijker lijkt te worden. Het gevangeniswezen, de sector van forensische zorg, maar ook de jeugdigen in detentie hebben bij hun verdere ontwikkeling hierbij een eigen dynamiek, uitgangspunten en behoeften, die leiden tot een individuele en specifieke benadering voor optimale begeleiding en ondersteuning.
 

In de nieuw geschreven visie van het Kabinet wordt de eigen verantwoordelijkheid van de justitiabele voor het voorspoedige verloop van zijn detentie en van de voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij nog meer benadrukt. Aan dit thema wordt zeker aandacht besteed.
 

De inleider van het thema is dr. Jesse Meijers, die op 22 januari 2018 is gepromoveerd op het thema  ‘Do not restrain a prisoners brain’. Hoofddoel van het promotieonderzoek is geweest ‘Het bestuderen van de invloed van de gevangenisomgeving op executieve functies en zelfregulatie’. 
 

Voeding behoort tot de primaire levensbehoeften. Binnen het detentiesysteem wordt veel voedsel  weggegooid. Dat past niet in de huidige opvattingen over duurzaamheid, maar doet ook te kort aan het belang van een verantwoorde voedsel bereiding en –verstrekking aan justitiabelen. 
 

Lex Moerke is sinds anderhalf jaar Hoofd Horeca & Services in het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten. Hij is een ervaren horecaman, met de ambitie  om de voedselvoorziening in het ziekenhuis op het niveau te brengen van een goed restaurant, en dat tegen dezelfde of lagere kostprijs. Zijn overtuiging is dat de waarde van goede voeding en een goede beschikbaarheid voor patiënten een positieve invloed heeft op het genezingsproces.  
 

De overeenkomsten met het gevangeniswezen liggen voor de hand: klachten over voedsel, veel verspilling door weggegooid voedsel, een systeem dat ‘in beton gegoten lijkt’. De vraag dringt zich op of het niet anders kan, tegen dezelfde of lagere kosten. Misschien kan de opmerkelijke aanpak van Moerke ook ideeën opleveren voor de voedselverstrekking in ons detentiesysteem.
 

In de middag zijn er gesprekstafels georganiseerd (voor GW, Jeugd, Forzo & Detentiecentrum) waarin onder deskundige begeleiders wordt gesproken over thema’s en ervaringen die door de CvT’s zelf zijn aangeleverd. Hierbij worden specifieke thema’s besproken die interessant zijn voor gevangeniswezen, jeugdigen of de tbs-sector.
 

Als stimulans voor het blijven insturen van interessante uitspraken in beklagzaken (waarmee andere CvT’s hun voordeel kunnen doen!), zal ook dit jaar weer een ‘uitspraak van het jaar’ bekend worden gemaakt door mr. Paul Vegter, o.m. advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
 

Alleen CvT-leden en expliciet genodigden kunnen zich aanmelden. Aan deelname aan de themadag zijn geen kosten verbonden. 
 

Een aanmelding voor de themadag zet veel zaken in gang: er wordt een stoel voor u gereserveerd, eten besteld, drukwerk voorbereid, etc. Op de dag zelf is er (ingehuurd) personeel aan het werk, afgestemd op het aantal inschrijvingen. Kunt u onverhoopt, ondanks uw aanmelding, toch niet naar de themadag komen, neem dan contact op met de organisatie.