Sla inhoud over

Twee nieuwe RSJ-adviezen

Novelle Wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring
Op 30 september 2020 heeft de afdeling advisering van de RSJ het advies ‘Novelle wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring’ openbaar gemaakt. Het advies is op 16 september 2020 uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming.

De RSJ heeft begrip voor het creëren van een bevoegdheid om bij vreemdelingenbewaring een lockdown te kunnen instellen, maar gezien het ingrijpende karakter van de maatregel en de impact hiervan op ingeslotenen vindt de RSJ de waarborgen in het wetsvoorstel nog onvoldoende. Dit geldt zeker tegen de achtergrond van het bestuursrechtelijk karakter van vreemdelingendetentie. De RSJ heeft in het advies daarom drie aanbevelingen geformuleerd.

Tevens is een samenvatting van het advies en een bijbehorend nieuwsbericht beschikbaar.

Wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen
Op 2 oktober 2020 is het RSJ-adviesWetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen openbaar gemaakt. Het advies is op 15 september uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen voorziet in een integrale regeling voor de rechtspositie van jeugdigen die op grond van een rechterlijke beslissing in een Justitiële Jeugdinrichting of een jeugdzorgplusinstelling verblijven. Deze regeling zal na inwerkingtreding gelden náást de Bjj en hoofdstuk 6 Jw.

De RSJ concludeert in het advies dat de beoogde harmonisatie met dit wetsvoorstel niet optimaal wordt gerealiseerd. Daarmee leidt het wetsvoorstel naar het oordeel van de RSJ niet tot een verbetering van de rechtspositie van jongeren in geslotenheid. Dit kan worden ondervangen door één wet op te stellen, waarmee de geconstateerde onduidelijkheden en hiaten tussen de verschillende wettelijke bepalingen worden weggenomen.

Voor een volledige harmonisatie dient daarbij ook aandacht te worden besteed aan de rechtspositie van jongeren die gesloten zijn geplaatst in de jeugd-ggz, op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang.

Ook hier is een samenvatting van het advies en een bijbehorend nieuwsbericht beschikbaar.