Sla inhoud over

Update inwerkingtreding gewijzigde Beginselenwetten (o.a. beklagcommissie vervoer DV&O en bemiddeling)

Vanuit de afdeling wetgeving van DJI is de volgende update ontvangen:

Op 2 april 2019 is de Wet tot Wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard, door de Eerste Kamer aanvaard (zie Staatsblad 2019,141). Het streven was er op gericht de wet in werking te laten treden op 1 juli 2020.

De betreffende wet kan echter pas in werking treden op het moment dat ook de onderliggende Algemene maatregel van bestuur (Amvb) in werking kan treden. Deze Amvb is gereed om voor advies te verzenden aan de Raad van State maar in het kader van de uitbraak van COVID-19 worden thans alleen stukken aan de Raad van State  aangeboden die spoed hebben. Hoewel de amvb noodzakelijk is voor inwerkingtreding van de wet, kan deze niet worden aangemerkt als spoedstuk.

Het is op dit moment onzeker op welk moment de Amvb wel ter advies kan worden aangeboden. De nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding van de wet en de Amvb is daarom vooralsnog 1 januari 2021.