Sla inhoud over

Kamerbrief over evaluatie Beginselenwet verpleging ter beschikkinggestelden

Op 30 januari 2017 heeft de staatssecretaris zijn reactie op de derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het evaluatieonderzoek heeft laten zien dat het systeem op hoofdlijnen goed functioneert, aldus de staatssecretaris. Een aantal aanbevelingen vraagt om een wijziging van de Bvt of lagere regelgeving. De staatssecretaris heeft met verschillende ketenpartners de consequenties van eventuele wijzigingen besproken.

De aanbevelingen betreffen met name de versterking van de rechtsbescherming van de tbs-gestelden. In de Bvt zijn de verschillende rechtsmiddelen opgesomd die de terbeschikkinggestelde heeft ten aanzien van zaken die de rechtspositie versterken, namelijk bemiddeling, beklag en beroep. De onderzoekers bevelen aan de kwaliteit van de maandcommissaris van de commissie van toezicht verder te waarborgen met kwaliteitseisen, gedragsnormen en professionele trainingen. Het gaat met name om een meer uniforme inzet van bemiddeling. De maandcommissaris kan bemiddeling inzetten voorafgaand aan beklag. De staatssecretaris is van mening dat professionalisering van de commissie van toezicht, onder andere door meer uniformiteit, een blijvend aandachtspunt moet zijn. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zal aan alle zittende leden van de Commissies van Toezicht (CvT) een cursus bemiddeling aanbieden.

Het aantal beslissingen dat beklagwaardig is, is beperkt. De onderzoekers bevelen een uitbreiding aan op de volgende drie punten:
- medisch handelen van een aan de inrichting verbonden arts;
- onnodige vertraging in de behandeling;
- intrekken van onbegeleid verlof door het hoofd van de inrichting.
De staatssecretaris zal het mogelijk maken te klagen over het medisch handelen van de aan de inrichting verbonden arts, met uitzondering van die handelingen die onderdeel uitmaken van de tbs-behandeling. De aanbeveling om onnodige vertraging in de behandeling en het intrekken van onbegeleid verlof door het hoofd van de inrichting beklagwaardig te maken neemt hij niet over.

Zogenoemde veelklagers veroorzaken een toename van het aantal klachten en ook een toename van het aantal beroepszaken. De onderzoekers bevelen aan het Kenniscentrum van de CvT te betrekken bij het formuleren van beleid ten aanzien van de omgang met veelklagers. Momenteel loopt er een pilot met ‘driegesprekken’. Deze gesprekken worden ingezet bij een stagnerende behandeling. De staatssecretaris zal DJI de opdracht geven veelklagen in de pilot mee te nemen als onderwerp van het driegesprek en daartoe de pilot te verlengen voor de duur van een jaar.

De staatssecretaris neemt de aanbeveling over om disciplinaire straffen af te schaffen. Er zal een onafhankelijke toets voorafgaand aan dwangbehandeling worden ingevoerd. Dit zal in lijn zijn met het systeem in de Wvggz. De aanbeveling om tbs-gestelden het recht te geven op een kosteloos afschrift en tot het geven, vastleggen en aanhechten van commentaar bij de zogenoemde wettelijke aantekeningen wordt vanwege de wenselijke uniformiteit en rechtsgelijkheid overgenomen. Met het oog op uniformiteit en rechtsgelijkheid heeft de staatssecretaris GGZ Nederland gevraagd de aanbevelingen over controlebevoegdheden en regelingen rondom het beheer van geld, bezittingen en moderne communicatiemiddelen in een concreet voorstel om te zetten.

Hierbij de link naar de pagina van de rijksoverheid waarop de gehele reactie van de staatssecretaris op het evaluatieonderzoek is gepubliceerd als ook het evaluatieonderzoek.