Sla inhoud over

KC 2021/016

Datum uitspraak:
12/01/2021
Artikel:
38 Pbw
Samenvatting:
Klager mag slechts een half uur Skypen terwijl hij recht heeft op een uur. Sinds kort wordt er wel om de week een uur Skype aangeboden en klager begrijpt niet dat het nu wel kan maar toen niet. De beklagcommissie stelt vast dat door de corona-maatregelen fysiek bezoek in de inrichting vanaf 14 maart 2020 niet meer mogelijk was. Vanaf 1 april 2020 kan men 30 minuten per keer Skypen als vervanging van het fysieke bezoek, hiervoor is gekozen vanwege beperkte beschikbaarheid van iPads, spreekkamers en het aantal gedetineerden. De gedetineerden zijn gecompenseerd door meer vrijheden op de afdeling, meer recreatie, vaker uitsluiting en meer mogelijkheden voor telefonisch contact. Ook is aan alle gedetineerden eenmalig € 25,- toegekend. Nu de conona-uitbraak niet was te voorzien, is de beklagcommissie van oordeel dat de directie zich vanaf maart/begin april 2020 voldoende heeft ingespannen om een alternatief voor het fysieke bezoek te vinden. De beslissing is dan ook niet onredelijk of onbillijk. Het beklag is ongegrond.
Uitspraak:

UITSPRAAK VAN DE BEKLAGCOMMISSIE VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PENITENTIAIRE INRICHTING NIEUWEGEIN

De beklagcommissie heeft kennisgenomen van het bij het secretariaat ingekomen klaagschrift van:

[…], verder te noemen klager en op dit moment verblijvende in PI Dordrecht.

Het klaagschrift is gericht tegen het feit dat klager, ter vervanging van bezoek tijdens de coronamaatregelen, slechts 30 minuten mag Skypen. Klager wordt in deze procedure bijgestaan door mw. mr. E.A. Blok.

De directeur heeft schriftelijk gereageerd. Klager heeft van deze reactie kennis kunnen nemen. De klacht is behandeld op de beklagzitting van 1 oktober 2020, in aanwezigheid van klager en de waarnemer van zijn raadsvrouw mw. mr. T. Sandrk en namens de directie mw. […].

In het kader van de behandeling van deze klacht heeft de beklagrechter kennisgenomen van de volgende informatie:
- Klaagschrift van 4 juni 2020, binnengekomen bij het secretariaat op 8 juni 2020;
- Het verweerschrift van de directeur van 18 september 2020;
- Het verhandelde ter zitting van 1 oktober 2020, hieronder kort uiteengezet voor zover niet gebleken uit de schriftelijke bescheiden;
- Aanvullende informatie van de directeur per e-mail van 5 oktober 2020.

Standpunt klager
Klager geeft aan dat hij slechts een half uur mag Skypen terwijl hij recht heeft op een uur. In andere inrichtingen worden gedetineerden wel in de gelegenheid gesteld om een uur te Skypen. Sinds kort wordt er wel om de week een uur Skype aangeboden. Klager begrijpt niet dat het nu wel kan maar toen niet.

Standpunt directie
De directeur geeft aan dat DJI per 14 maart 2020 heeft besloten om het bezoek aan justitiële inrichtingen op te schorten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er worden daarom ruimere mogelijkheden aangeboden voor telefonisch contact en waar mogelijk Skype, om het contact zo veel mogelijk te continueren. De inrichting heeft daarom besloten om gedetineerden een half uur per week in de gelegenheid te stellen om te Skypen met familie en vrienden. Dit gezien de mogelijkheden vanwege het aantal gedetineerden en de ruimtes hiervoor. De directeur is van mening dat er sprake is van klagen tegen een algemene regel en verzoekt klager niet-ontvankelijk te verklaren.

Op zitting geeft de directeur aan dat er op 4 juni 2020 nog geen fysiek bezoek mogelijk was. In die periode was sinds 1 april 2019 het Skypen opgestart. Het hoofdkantoor van DJI heeft de opdracht gegeven tot het gebruik van Skype en het aanbieden van ruimere mogelijkheden voor telefonisch contact. Er is vanuit DJI niet de opdracht gegeven tot het aanbieden van een uur Skype maar verzocht is om te kijken naar de mogelijkheden binnen de specifieke inrichting. In de inrichting verblijven momenteel 350 gedetineerden. Op de twee units zijn drie spreekkamers gerealiseerd voor het Skypen. Indien wordt uitgegaan van een uur Skype zouden er per dag ongeveer 36 gedetineerden kunnen Skypen. Dat is te weinig om aan elke gedetineerde elke week te laten Skypen. Om die reden is gekozen voor 30 minuten. Het Skypen moest bovendien begeleid worden. Verder waren er 12 iPads om mee te kunnen Skypen. Na elk gebruik werd de iPad schoongemaakt en werd een nieuwe schone uitgedeeld. Er waren zo telkens 6 apparaten tegelijkertijd in gebruik. Dat het in andere inrichtingen wel mogelijk was om een uur te Skypen zou kunnen komen door andere mogelijkheden aldaar. Tot slot zijn gedetineerden gecompenseerd doordat er meer recreatie op de afdeling was waarbij gedetineerden vaker werden uitgesloten. Hierdoor was het verschilt tussen het basis- en plusprogramma dan ook vrijwel komen te vervallen. Ook is eenmalig een bedrag van € 25,- toegekend aan beltegoed.

Beoordeling
Allereerst dient beoordeeld te worden of klager kan worden ontvangen in zijn beklag. Conform artikel 60, eerste lid, kan een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag doen over een door of namens de directeur genomen beslissing die hem betreft. Uit de jurisprudentie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming volgt dat tegen een algemene regel in beginsel geen beklag open staat, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving.[1]

Op grond van artikel 38 van de Pbw hebben gedetineerden het recht op minimaal één uur per week bezoek te ontvangen. De beklagcommissie stelt vast dat door de maatregelen in het kader van uitbraak van het SARS-CoV-2 virus, fysiek bezoek in penitentiaire inrichtingen per 14 maart 2020 niet meer mogelijk was. Dit betekent dat klager sindsdien geen bezoek meer ontving. Ter vervanging van het fysieke bezoek heeft de directeur bepaald dat gedetineerden per week 30 minuten mogen Skypen. Deze vervanging en beperking van contact met de buitenwereld treft klager persoonlijk in zijn belang en daarom kan hij worden ontvangen in zijn beklag.

De beklagcommissie stelt vast dat de directeur per ongeveer 1 april 2020 de mogelijkheid heeft gecreëerd voor gedetineerden om te kunnen Skypen als vervanging van het fysieke bezoek dat op dat moment niet mogelijk was. De directeur heeft daarbij, gesteld voor de plotselinge verandering van de situatie, gekozen voor een Skype-moment van 30 minuten. De reden voor deze keuze is door de directeur uitgebreid toegelicht. Op beide units waren drie spreekkamers ingericht waarbij met 12 iPads kon worden geskypet. Om elke gedetineerde elke week een Skype-moment aan te bieden moest er worden gekozen voor een duur van 30 minuten. Ook speelde het vereiste toezicht en het schoonmaken van de iPads een rol bij de keuze voor deze tijdsduur. Gedetineerden zijn daarnaast gecompenseerd door middel van meer vrijheden op de afdeling. Er werd meer recreatie aangeboden en gedetineerden werden vaker uitgesloten waardoor er meer mogelijkheden waren voor regulier telefonisch contact. In dat kader is ook aan alle gedetineerden eenmalig € 25,- toegekend, waaronder klager.

Verder overweegt de beklagcommissie dat de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus niet te voorzien was. De directeur had daarom geen rekening kunnen houden met het feit dat het fysieke bezoek zou worden stilgelegd en heeft zich niet kunnen voorbereiden op alternatieven daarvoor. De beklagcommissie is van oordeel dat de directeur zich gelet op het bovenstaande vanaf midden maart/begin april 2020 voldoende heeft ingespannen om zorg te dragen voor een alternatief voor het fysieke bezoek. Dat in andere inrichtingen mogelijk wel een uur kon worden geskypet maakt dat niet anders. Elke inrichting heeft een andere (gebouwelijke) situatie en het hoofdkantoor van DJI heeft de opdracht gegeven om datgene te doen wat binnen de mogelijkheden van de betreffende inrichting ligt. De beklagcommissie is van oordeel dat de beslissing om aan klager vanaf ongeveer begin april 2020 tot 4 juni 2020 30 minuten Skype aan te bieden, niet onredelijk of onbillijk is. Het beklag zal ongegrond worden verklaard.

BESLISSING
De beklagcommissie verklaart het beklag ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan op 12 januari 2021 door dhr. mr. W.S. Korteling, voorzitter, mw. M. van der Zande en dhr. mr. P.F. Emmelot, leden, bijgestaan door mw. mr. A. Knol, secretaris.
-----------------------------------------------------------------------------
[1] RSJ 3 juni 2019, kenmerk R-18/2264/GA.