Sla inhoud over

KC 2020/028

Datum uitspraak:
07/10/2020
Artikel:
Artt. 32 en 34 lid 1 Bvt
Samenvatting:
Klager beklaagt zich over het feit dat hij preventief in quarantaine is geplaatst nadat hij tijdens het bezoekuur de maartregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus niet heeft nageleefd. Klager was wel op de hoogte van de maatregelen, maar geeft aan dat deze selectief en onduidelijk worden toegepast. De beklagcommissie stelt vast dat klager meermaals op de hoogte is gebracht van de geldende maatregelen waarbij ook duidelijk vermeld is wat de consequenties zijn voor degenen de zich er niet aan houden. Tijdens het bezoekuur heeft klager zijn netwerk gekust en geknuffeld. Na afloop van het bezoek is hij ingesloten. Volgens de beklagcommissie heeft klager zich  bewust niet aan de maatregelen gehouden en is het niet onterecht dat hij hiervan de consequenties moet ondergaan. Dat het beleid volgens klager selectief wordt toegepast, doet hier volgens de beklagcommissie niet aan af. De beslissing om klager af te zonderen is daarmee niet in strijd met de wet een ook niet onredelijk of onbillijk. De beklagcommissie verklaart het beklag ongegrond.
Uitspraak:

DE BEKLAGCOMMISSIE UIT DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE VAN DER HOEVEN KLINIEK TE UTRECHT

Beslissing van de beklagcommissie uit de commissie van toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, inzake het klaagschrift van:

[…], verder te noemen klager.

Het klaagschrift is gericht tegen de beslissing d.d. 11 augustus 2020 om klager af te zonderen omdat hij zich niet heeft gehouden aan de RIVM-richtlijnen in het kader van het ontvangen van bezoek.

Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk gereageerd en klager heeft van deze reactie kennis kunnen nemen.

De klacht is behandeld ter zitting van 2 september 2020 in het bijzijn van klager, zijn raadsvrouw mr. A.L. Louwerse, het plaatsvervangend hoofd van de inrichting mw. S. Verwoerd en de juridisch medewerker mw. drs. mr. J.A. Mastenbroek.

In het kader van de behandeling van deze klacht heeft de beklagcommissie kennisgenomen van de volgende informatie:

- Klaagschrift, gedateerd en ingekomen bij het secretariaat op 12 augustus 2020;

- Directiecommentaar op het klaagschrift gedateerd en ingekomen bij het secretariaat op 1 september 2020, met als bijlagen de mededeling beslissing afzondering, de brieven aan de patiënt en netwerk d.d. 30 mei 2020 inhoudende de richtlijnen voor bezoek en de brief d.d. 3 augustus aan de patiënten over de versoepeling van de maatregelen;

- Het verhandelde ter zitting van 2 september 2020.

De beoordeling

Wettelijk kader

Artikel 34 lid 1 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) bepaalt dat het hoofd van de instelling bevoegd is een verpleegde af te zonderen of te separeren, indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in artikel 32, eerste lid: a. de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen; b. de handhaving van de orde of de veiligheid in de instelling of c. de afwending van ernstig gevaar voor de gezondheid van de verpleegde.

Standpunt klager

Klager kan zich niet verenigen met de maatregel afzondering die hij kreeg nadat hij zijn moeder een knuffel heeft gegeven tijdens het bezoek voor zijn verjaardag. Hij is van mening dat de kliniek selectief te werk gaat. Zo is hij meerdere keren gefeliciteerd door stafleden, die van buiten komen, die hem de hand hebben geschud. Na het bezoek heeft hij nog een periode door de kliniek gemogen en is hij pas die avond ingesloten. Er zijn twee oud-medepatiënten die één keer per week op gesprek komen in de kliniek. Zij hebben partners in de kliniek en zij knuffelen elkaar in de tuin. Die patiënten worden niet afgezonderd. Verder wordt er hands-on gesport met docenten die van buiten komen. Klager acht de maatregel dan ook selectief en niet redelijk en billijk. Bovendien is hij van mening dat hij, nu hij in quarantaine geplaatst is, ziekte-uitkering moet krijgen, want zijn loon is nu volledig stopgezet. Ook heeft klager gevraagd om te mogen sporten, bijvoorbeeld halters op cel en af en toe op de hometrainer. Dit wordt geweigerd.

                Ter zitting heeft klager nogmaals benadrukt dat het gaat om de selectiviteit en onduidelijkheid. Er wordt niet één lijn getrokken. Klager wist niet dat hij in quarantaine zou moeten als hij zijn familie zou knuffelen. Hij heeft de brieven wel ontvangen, maar dit niet gelezen daarin. Het hoort bij zijn cultuur om zijn familie te kussen en knuffelen. Hij heeft voor het bezoek gezegd dat hij dat hij familie zou gaan knuffelen en de groepsleidster kon hem niet vertellen wat de consequentie daarvan zou zijn. Zij moest daarover bellen met de AC. Klager is pas op donderdag getest, en daarom heeft hij tot maandag afgezonderd gezeten. Ze hadden hem ook direct kunnen testen. Verder wil klager de ziekte-uitkering ontvangen.

De raadsvrouw heeft nog aangevuld dat er ook verschil zit in het beleid bij verschillende klinieken. Klager wilde overigens geen namen noemen van stafleden die hem de hand hebben geschud, omdat hij niet wil dat zij specifiek worden aangesproken.

Standpunt directie

Klager kreeg op 11 augustus 2020 bezoek van moeder, broer, zus en nichtje. Voorafgaand aan dit bezoek zijn klager en zijn netwerk gewezen op de geldende richtlijnen binnen de kliniek met betrekking tot corona en is hen met klem gevraagd deze in acht te nemen. Zo heeft klager en zijn netwerk eind mei een brief gekregen over de maatregelen binnen de richtlijnen van het RIVM. In de brief wordt specifiek aandacht besteed aan de eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de persoonlijke hygiëne en de anderhalve meter afstand. In de brief wordt ook de consequentie genoemd indien een patiënt zich niet aan de richtlijnen houdt, namelijk dat de patiënt in dat geval preventief in quarantaine zal worden geplaatst voor de duur van twee weken om uit te sluiten of er sprake is van besmetting om verdere besmetting te voorkomen. Begin augustus is er nogmaals een brief uitgereikt aan klager waarin naast het benoemen van verdere versoepelingen, nogmaals gerefereerd wordt aan het belang van het houden van anderhalve meter afstand. Bovendien zijn de richtlijnen mondeling direct voorafgaand aan het bezoek zowel aan patiënt als zijn netwerk meegedeeld. Klager heeft toen aangegeven dat hij van plan was zijn gehele netwerk een knuffel en kus te geven. De groepsleiding heeft hem toen op de mogelijke consequentie van quarantaine gewezen. Na het doornemen van de coronarichtlijnen met het netwerk, heeft het netwerk aangegeven zich aan de richtlijnen te houden.

Tijdens het bezoek heeft klager geen afstand gehouden tot zijn netwerk. Klager en zijn netwerk hebben geknuffeld, gekust en tevens gedurende de rest van het bezoek geen anderhalve meter afstand gehouden. Na afloop van het bezoek is klager ingesloten wegens het niet naleven van de corona-maatregelen (abusievelijk staat als datum van de beslissing 12 augustus, maar dit was 11 augustus 2020). Op 13 augustus 2020 is er een corona-test afgenomen door de medische dienst. Nadat op 17 augustus bleek dat uitslag negatief was, is klager direct uitgesloten.

Er is geen sprake van selectief beleid, want dit is voor iedereen hetzelfde. Het fysieke contact met stafleden kan niet worden vastgesteld omdat klager geen verdere informatie heeft verstrekt, zoals namen van stafleden. De regels en richtlijnen zijn echter duidelijk gecommuniceerd met het personeel dus er wordt vanuit gaan dat alle personeelsleden van het belang van het naleven van deze regels en richtlijnen zijn doordrongen. Bij sportactiviteiten worden de richtlijnen van het RIVM betreffende contactsporten in acht genomen. Voorafgaand en achteraf geldt dat de anderhalve meter richtlijn moet worden nageleefd.

Indien patiënten vanwege corona-klachten in quarantaine worden geplaatst krijgen zij hun loon doorbetaald. Klager heeft echter geen corona-klachten, maar heeft de corona-maatregelen niet nageleefd, waardoor hij in quarantaine is geplaatst. Het loon is derhalve stopgezet. Tevens is klager wegens de afzondering uitgesloten van het deelnemen aan activiteiten zoals sport.

                Ter zitting is nog toegelicht dat de brief van 30 mei 2020 naar zowel de patiënt als het netwerk is gestuurd. In die periode werd nog niet zoveel getest, dus dat beleid staat niet op papier. In het MDO is overleg geweest of klager getest moest worden en besloten is om dit inderdaad te doen. In de brief staat wel dat wanneer de patiënt zich niet aan de regels houdt tijdens het bezoek, de patiënt preventief in quarantaine moet voor de duur van 14 dagen. Op het moment dat klager vroeg wat er zou gebeuren als hij zijn bezoek wel zou knuffelen, had de groepsleidster moeten weten wat de consequentie was.

Vaststelling en Beoordeling

De beklagcommissie stelt vast dat klager op 11 augustus 2020 om 21.00 uur is afgezonderd op zijn eigen kamer in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid in de kliniek, omdat hij zich niet gehouden heeft aan de RIVM-richtlijnen in het kader van bezoek ontvangen. Voordat het bezoek binnen was, zijn die afspraken bij klager in herinnering gebracht en toch heeft hij anders besloten. Klager is hierop na het bezoek ingesloten op zijn kamer in afwachting van verder beleid. Op de schriftelijke mededeling, die op 12 augustus 2020 om 15.25 uur is uitgereikt aan klager, is abusievelijk vermeld dat de beslissing is ingegaan op 12 augustus 2020. Vervolgens is op 13 augustus besloten om klager te laten testen. Op 17 augustus 2020 bleek de test negatief en is klager onmiddellijk uitgesloten.  

De beklagcommissie stelt verder vast dat er op 30 mei 2020 een brief is gestuurd naar zowel klager als het netwerk waarin de regels worden beschreven. In de brief staat onder meer het volgende: “Tijdens het bezoek moment en verlof moment zal getoetst worden hoe jij je aan de RIVM-richtlijnen houdt (hygiëne en 1,5 meter afstand). Lukt het je niet je aan de richtlijnen te houden, dan zal je preventief in quarantaine geplaatst worden voor de duur van twee weken. Dit om uit te sluiten of er sprake is van besmetting en om verdere besmetting binnen de gemeenschap te voorkomen.”

De beklagcommissie overweegt als volgt.

In de brief aan klager en aan zijn netwerk is duidelijk vermeld wat de regels zijn met betrekking tot het bezoek, en de eigen verantwoordelijkheid voor persoonlijke hygiëne en de anderhalve meter afstand. Ook is duidelijk vermeld wat de consequentie is wanneer de patiënt zich niet aan de regels houdt, namelijk preventieve quarantaine voor de duur van twee weken. Klager heeft aangegeven de brief ook te hebben ontvangen. Tevens is aan het begin van het daadwerkelijke bezoek op 11 augustus 2020 zowel klager als het netwerk nogmaals op de regels gewezen. Wanneer klager aangeeft dat hij van plan is om zijn familie te kussen en knuffelen en vraagt wat de consequentie is als hij dit doet, weet de groepsleidster daar kennelijk niet direct een antwoord op en moet zij dit nagaan bij de AC. Wel wordt aangegeven dat hij dit beter niet kan doen. Zoals door de kliniek is aangegeven had de groepsleidster klager wel moeten kunnen informeren over de consequentie, maar dit ontslaat klager niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels. Hij heeft zich tijdens het bezoek bewust niet aan de regels gehouden waardoor hij ook de consequenties moet ondergaan. Ook het feit dat klager aangeeft dat het beleid niet eenduidig en selectief wordt toegepast, verandert hier naar het oordeel van de beklagcommissie niets aan. Uiteraard dient het personeel op de hoogte te zijn van de regels en richtlijnen, en hadden zij geen handen moeten schudden met klager. Dit maakt echter niet dat klager zich dan ook niet aan de regels hoeft te houden.  

Klager is vervolgens conform de beschreven regels en richtlijnen preventief in quarantaine gezet voor de duur van 14 dagen, hetgeen feitelijk betekent dat hij is afgezonderd. Klager is gehoord over deze afzondering en er is tijdig een schriftelijke mededeling aan hem uitgereikt. De datum die vermeld staat bij het ingaan van de maatregel dient gezien te worden als een kennelijke verschrijving en hier zal de beklagcommissie geen consequenties aan verbinden. Nu klager niet in quarantaine is geplaatst vanwege corona-klachten, maar vanwege het bewust overtreden van de regels, is ook de consequentie dat hij niet kan deelnemen aan de arbeid en activiteiten als sport. De beklagcommissie is van oordeel dat klagers loon terecht is stopgezet en hij geen recht heeft op ziekte-uitkering en tevens geen recht heeft op sport.

De beklagcommissie overweegt verder dat er sinds het begin van de corona-periode inmiddels veel meer getest wordt. Daarom is na overleg in het MDO besloten om klager op 13 augustus 2020 te laten testen. Dit was op een donderdag. Zodra duidelijk werd dat de test negatief was, is de maatregel opgeheven. Dit was op maandag 17 augustus 2020. De beklagcommissie acht het redelijk dat er overleg diende plaats te vinden over de vraag of klager getest moest worden. Door klager te laten testen kon de maatregel juist eerder dan de 14 dagen worden opgeheven.

Gelet op bovenstaande feiten en omstandigheden is de beklagcommissie van oordeel dat de beslissing om klager af te zonderen niet in strijd met de wet, dan wel de redelijkheid en billijkheid is geweest. Het beklag dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

BESLISSING

De beklagcommissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gegeven op 7 oktober 2020 door mr. H.A. Gerritse, voorzitter van de beklagcommissie, ds. R.H.L. Fechner en drs. H. van der Klok, leden van de beklagcommissie, bijgestaan door mr. S.E. Braam-van Toll, secretaris.