Sla inhoud over

KC 2019/003

Datum uitspraak:
15/01/2019
Artikel:
56 Bvt
Samenvatting:
Klager klaagt dat hem gevraagd is zijn pinpas af te geven opdat sociotherapie zijn shag kon kopen en de shag contactloos kon afrekenen. Klager wilde zijn pas echter niet afgeven. Naar het oordeel van de kliniek dient deze klacht primair niet-ontvankelijk te worden verklaard, nu deze geen betrekking heeft op enige beslissing waarover op grond van artikel 56 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden beklag kan worden gedaan. Er is immers geen sprake geweest van een jegens klager genomen beslissing, noch is er sprake geweest van de schending van enig aan klager toekomend recht. De beklagrechter is van oordeel dat het vragen naar een bankpas door een medewerkster van de kliniek aan een patiënt om contactloos te kunnen betalen voor die patiënt en het vervolgens niet afgeven van die bankpas, geen betrekking heeft op een beslissing als bedoeld in artikel 56 van de Bvt waartegen beklag openstaat. Het beklag is derhalve kennelijk niet-ontvankelijk. Ten overvloede geeft de beklagrechter aan onder welke voorwaarden er contactloos mag worden betaald door sociotherapie met de pinpas van een patiënt.
Uitspraak:

 

De beklagcommissie van de Commissie van Toezicht bij de P.I […], locatie […], te […]

 

De beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de […] heeft kennisgenomen van het bij het secretariaat ingekomen klaagschrift van:

[…], verder te noemen klager, ten tijde van het indienen van het klaagschrift verblij­vende in P.I. […].

            

De stukken

·        Een klaagschrift van klager d.d. 12 augustus 2018, ontvangen door het secretariaat op 17 augustus 2018, na tussenkomst van de maandcommissaris, waarin hij zich beklaagt over het af moeten geven van zijn pinpas.

·        Een verslag van de maandcommissaris in het kader van de bemiddeling.

·        Schriftelijke inlichtingen en opmerkingen van het hoofd van genoemde inrichting, gedateerd 25 oktober 2018, aan de beklagcommissie overgelegd, waarvan de inhoud onder ‘het standpunt van de directie’ is weergegeven. 

De inhoud van voormelde stukken wordt als hier ingelast be­schouwd.

 

De mondelinge behandeling van het beklag heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2018. Hierbij waren aanwezig: klager, en namens de kliniek […] (jurist) en […] (manager behandelafdeling).

 

Standpunt van klager

Klager voert aan dat een medewerkster van de kliniek hem om zijn pinpas heeft gevraagd om voor hem shag te kunnen kopen.

 

Tijdens de mondelinge behandeling van het beklag heeft klager aanvullend aangevoerd dat indien zijn klachten ongegrond worden verklaard hij in beroep gaat.

Hij geeft verder aan toen samen met personeel shag uit de automaat te hebben willen halen. Het personeel wilde echter zijn pinpas hebben en dat mag niet volgens klager. Dit heeft hij dan ook geweigerd. Hij begrijpt dat de kliniek stelt dat er tot een bepaald bedrag contactloos kan worden betaald, maar naast de shag kan er dan meer worden betaald. Klager zegt dat ondanks dat hij in rood verblijft het personeel dan toch mee kan lopen en hij zijn shag zo kan kopen onder begeleiding. Zou hij verblijven in de iso, dan was dit anders. Klager is ook van mening dat hij gewoon zijn boodschappen moet kunnen doen indien hij vrijhedenniveau rood heeft.

 

Standpunt van het hoofd van de inrichting

Door de directie is het navolgende aangevoerd.

Het beklag betreft kennelijk de rekening-courant. Klager kan zich niet verenigen met het feit dat sociotherapie hem om zijn pinpas heeft verzocht opdat sociotherapie zijn boodschappen namens hem kan doen.

 

Uit navraag bij en uit de rapportages van sociotherapie is gebleken dat klager op 12 augustus aan sociotherapie heeft verzocht om shag voor hem te halen. Hierop heeft sociotherapie klager verzocht om zijn bankpas, zodat de shag middels contactloos betalen uit de automaat op het plein kon worden gehaald. Klager weigerde echter zijn pinpas aan sociotherapie te verstrekken. Vervolgens is sociotherapie met klager naar de automaat gelopen. Eenmaal aangekomen bij de automaat, bleek dat klager onvoldoende saldo op zijn rekening had staan.

 

Naar aanleiding van bovenstaande situatie is de recent (naar aanleiding van de uitspraak van de beklagcommissie met kenmerk CvT RV2018/000478) ingestelde huisregel, dat aankopen voor patiënten middels een eenmalige machtiging dienen te worden gedaan, nogmaals onder de aandacht van de betreffende sociotherapeut gebracht.

 

Naar het oordeel van de kliniek dient deze klacht primair niet-ontvankelijk te worden verklaard, nu deze geen betrekking heeft op enige beslissing waarover op grond van artikel 56 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) beklag kan worden gedaan. Immers, doordat de pinpas niet door klager is afgegeven is er geen sprake geweest een jegens klager genomen beslissing, noch is er sprake geweest van de schending van enig aan klager toekomend recht.

 

Indien en zover klager toch in zijn klacht wordt ontvangen, is de kliniek subsidiair van mening dat onderhavige klacht ongegrond dient te worden verklaard, nu klager niet door sociotherapie is gevraagd om zijn pincode af te geven. Klager is slechts gevraagd om zijn pinpas om daarmee contactloos te kunnen betalen.

 

Tijdens de mondelinge behandeling van het beklag heeft […] verklaard dat de kliniek primair van mening is dat klager niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn beklag. Verder wil de kliniek graag weten of de beklagcommissie kan instemmen met het afgeven van de pinpas zonder pincode te geven naast het werken met een eenmalige betaalmachtiging. De kliniek denkt dat het kan en het geen schending van rechten betreft. Er wordt geen pincode afgegeven en contactloos betalen zonder pincode is slechts mogelijk tot een bepaald bedrag.

Klager verbleef destijds in vrijheden niveau rood en dan mag je eenmaal per week samen met sociotherapie boodschappen doen.

 

Beoordeling

De beklagrechter overweegt het volgende.

Klager klaagt dat hem gevraagd is zijn pinpas af te geven opdat sociotherapie zijn shag kon kopen en de shag contactloos kon afrekenen. Klager wil zijn pas echter niet afgeven.

 

Eerder heeft de beklagcommissie overwogen dat het de kliniek niet is toegestaan om patiënten te vragen naar de pincode behorende bij hun pinpas, om op die manier voor patiënten boodschappen te kunnen doen. Overwogen werd dat gehandeld dient te worden naar hetgeen in het algemene betalingsverkeer gebruikelijk dan wel verplicht is. De beheersbevoegdheid van de kliniek strekt niet zover dat zij in algemene interne regels hiervan kan afwijken en de beklagcommissie was van oordeel dat het vragen van de pincode daarom in strijd met hogere wet- of regelgeving was. Ook was de beklagcommissie van oordeel dat het vragen van de pincode een zodanige inbreuk op de privacy maakt, dat daarin een reden kon worden gevonden deze inbreuk te toetsen aan de normen van subsidiariteit en proportionaliteit.

 

Naar aanleiding van deze uitspraak van de beklagcommissie heeft de kliniek de huisregels aangepast en opgenomen dat aankopen voor patiënten middels een eenmalige machtiging dienen te worden gedaan.

 

In de onderhavige zaak gaat het evenwel niet om het vragen / afgeven van de pincode, maar om de pinpas, met de bedoeling hiermee contactloos en dus zonder pincode, te betalen.

 

Door de kliniek is aangevoerd dat klager weigerde zijn pinpas aan sociotherapie te verstrekken, waarop sociotherapie vervolgens met klager naar de (sigaretten/shag)automaat is gelopen. Eenmaal aangekomen bij de automaat, bleek dat klager onvoldoende saldo op zijn rekening had staan.

 

Ingevolge artikel 56, eerste en tweede lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) kan een verpleegde bij de beklagcommissie een beklag doen over een door of namens het hoofd van de inrichting genomen individuele beslissing die hem betreft. Tegen de in artikel 57 van de Bvt genoemde beslissingen van het hoofd van de inrichting staat in de in dat artikel genoemde omstandigheden eveneens beklag open.

De beklagrechter is van oordeel dat het vragen naar een bankpas door een medewerkster van de kliniek aan een patiënt om contactloos te kunnen betalen voor die patiënt en het vervolgens niet afgeven van die  bankpas geen betrekking heeft op een beslissing als bedoeld in artikel 56 van de Bvt waartegen beklag openstaat. De beklagrechter is van oordeel dat klager niet in zijn klacht kan worden ontvangen en het beklag kennelijk niet-ontvankelijk is. Ten overvloede overweegt de beklagrechter dat weliswaar het verzoek van de medewerkster niet overeenkomstig de geldende huisegels was, maar stelt vast dat aan het verzoek geen uitvoering is gegeven.

Eveneens ten overvloede, maar op uitdrukkelijk verzoek van de kliniek om te beoordelen of er bezwaar is tegen contactloos betalen door sociotherapie met de pinpas van een patiënt, overweegt de beklagrechter als volgt. Het vragen om en het afgeven van de pincode is naar het oordeel van de beklagrechter in strijd met hetgeen in het algemeen betalingsverkeer gebruikelijk en toegestaan is. Dit geldt niet zondermeer ook voor de pinpas. De beklagrechter ziet geen bezwaar tegen het afgeven van de pinpas door patiënten aan medewerkers voor het doen van boodschappen indien hierbij een aantal voorwaarden in acht worden genomen. Zo dient het afgeven van de pinpas steeds op vrijwillige basis te geschieden en dient de patiënt een formulier te ondertekenen waarop hij heeft aangegeven voor welke boodschappen de pinpas precies (en uitsluitend) gebruikt mag worden. Ook dient de betreffende medewerker van de kliniek na het halen van de boodschappen steeds een kassa- en pinbon aan het reeds door de patiënt getekende formulier te hechten waarna deze formulieren op een daarvoor geëigende plaats worden opgeborgen en ten minste vijf jaar bewaard worden.

 

Indien deze voorwaarden in acht worden genomen, ziet de beklagrechter geen bezwaar tegen het contactloos (zonder pincode) betalen.

 

BESLISSING

De beklagrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

Aldus gegeven op 15 januari 2019 door de alleensprekende beklagrechter: […] in tegenwoordigheid van de secretaris […] en ondertekend door de beklagrechter en de secretaris.