Sla inhoud over

Verslaglegging over werkzaamheden december 2020

De Corona-crisis heeft ook zijn weerslag op het contact tussen de Klankbordgroep en de commissies van toezicht in het land. Er waren het afgelopen jaar geen voorzitters overleggen en vooral geen themadag.

In de vergadering van december hebben we binnen de Klankbordgroep afgesproken om maandelijks in de nieuwsbrief van het Kenniscentrum het contact met de commissies in het land te blijven onderhouden. We zullen maandelijks verslag doen van het besprokene in de vergadering van de Klankbordgroep en van de contacten met onze netwerkpartners, zoals de Inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd, de RSJ, de Ombudsman etc. U kunt dus maandelijks een korte samenvatting hiervan in de nieuwsbrief lezen. Mocht u daarover vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die sturen aan onze secretaris Lisa van Gaal. Zij zal deze naar ons doorgeleiden. Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar nog wel een voorzittersoverleg organiseren en ondanks alles starten we toch binnen de Klankbordgroep met de voorbereiding van onze themadag in november.

In de vergadering van de Klankbordgroep van december 2020 zijn de navolgende zaken aan de orde geweest.

  • Gebleken is dat in het jaar 2020 17 commissies hun jaarverslag (nog) niet aan het Ministerie hebben gestuurd. Dit is echter wel van belang, want mede op basis van de inhoud van de jaarverslagen wordt beleid ontwikkeld door DJI voor de inrichtingen in het land.
  • De Veegwet is ingegaan op 1 januari 2021. Dit heeft voor de commissies de nodige consequenties, zoals de scheiding tussen maandcommissariaat en lid zijn van de beklagcommissie. Daarnaast is de bemiddeling voor klachtwaardige en niet klachtwaardige grieven ingevoerd. Hiervoor is onder andere door de commissie van de PI Leeuwarden een goed bruikbaar formulier ontwikkeld evenals een aangepast klacht/grievenformulier voor gedetineerden.
  • Op verzoek van de RSJ wordt gekeken naar het fenomeen racisme en discriminatie in detentie. De eerste indruk is dat dit niet een groot thema is binnen de inrichtingen. Mocht u andere ervaringen hebben laat het weten aan Lisa van Gaal.
  • In februari aanstaande heeft een vertegenwoordiging van de Klankbordgroep een digitale afspraak met de Minister van Rechtsbescherming, de heer S. Dekker. In het volgende bericht zullen we daar verslag van doen.


In december hebben de voorzitter, Leen Diepenhorst, en de secretaris, Lisa van Gaal, van de Klankbordgroep CvT's het halfjaarlijkse gesprek gehad met vertegenwoordigers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In dit gesprek heeft de Inspectie vooral een toelichting gegeven op het onderzoek naar de medische zorg in de justitiële jeugdinrichtingen. Dit onderzoek is gedaan in alle JJI’s. Naar aanleiding van dit onderzoek gaan de JJI’s de processen uniformeren en stroomlijnen. De somatische zorg leek de laatste tijd enigszins ondergesneeuwd. Er wordt nu gekeken of binnen de JJI’s een specifieke portefeuille hiervoor ingericht. Hierover is inmiddels contact met DJI. Er wordt door DJI erkend, dat het weliswaar een kleine sector betreft, maar dat het belang heel groot is, zeker vanuit het oogpunt van recidive terugdringing. In één JJI is ook gekeken naar de toepassing van dwangbehandelingen. Het ging hierbij over het correct opmaken van beschikkingen, of jongeren op de hoogte werden gesteld en het op de hoogte stellen van de maandcommissaris. Hierover zal op termijn nog een tweede bezoek aan de JJI worden gebracht.

Daarnaast is er nog kort gesproken over detentie in coronatijd. Hierbij is aandacht besteed de vraag hoe de aanpak zal zijn van de op handen zijnde vaccinatie van gedetineerden.

Ten aanzien van de problematiek rond de klimaatbeheersing in de inrichtingen is er weinig herkenning. In het afgelopen jaar zijn er ondanks de hoge temperaturen in de zomer relatief weinig klachten binnengekomen.

Paul Beekman
Lid van de Klankbordgroep CvT’s