Sla inhoud over

Verslaglegging over werkzaamheden april 2021

Klanken uit de Klankbordgroep Commissies van Toezicht
Alhoewel het alweer mei is kunnen we nog niet spreken van een heerlijke lente. Ondanks dat heeft de Klankbordgroep wel weer een aantal activiteiten ontwikkeld, waar we u weer van op de hoogte willen brengen.

Op 1 april 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden met de Hoofddirecteur van DJI, Gerard Bakker. In dit overleg zijn tal van onderwerpen aan de orde geweest, zoals:

 • Vanuit de Klankbordgroep is dringend gevraagd om nieuwe handboeken voor de nieuwe commissieleden, maar ook gelet op de wetswijzigingen, die hebben plaatsgevonden. De Hoofddirecteur antwoordt, dat die boeken niet meer gedrukt zullen worden en dat alle informatie digitaal beschikbaar is.

Noot P.B.: hierbij wordt vergeten, dat de maandcommissarissen en de beklagcommissies in de inrichtingen nauwelijks tot geen mogelijkheid hebben om informatie digitaal te raadplegen.

 • Het thema veiligheid is hier ter sprake geweest, waarbij het ook ging om de herleidbaarheid van gegevens naar individuele commissieleden.
 • De vraag is aan de orde geweest waarom een AIT-afdeling geen apart regime is in een PI. Vanuit de Hoofddirectie wordt aangegeven, dat na uitvoerige monitoring er een evaluatie zal plaatsvinden. Daarna kunnen keuzes worden gemaakt.
 • Op verzoek van de KBG zullen de cvt’s worden meegenomen in het communicatietraject voor de inrichtingen rond de Wet Straffen en Beschermen.
 • De beperkte klachtbevoegdheid van de cvt van DV&O, zal niet op korte termijn worden uitgebreid. Ook hier zal eerst op termijn een evaluatie van de huidige status plaatsvinden.
 • De Hoofddirectie werkt aan een plan om het aantal beklagzaken terug te dringen. De KBG zal het plan krijgen en in het vervolg worden betrokken.
 • De KBG heeft gevraagd de rogatoire verhoren via video te laten plaatsvinden; dit zal zeker vooral een gunstige invloed hebben op de doorlooptijden van de klachten. Hiervoor zal door de hoofddirectie een inventarisatie maken en eerst een pilot starten.

Noot P.B.: dit zou toch praktischer moeten kunnen!

 • Ook de winkelproblematiek is weer aan de orde geweest. Aangegeven is dat er nog steeds veel niet goed verloopt. De Hoofddirectie zegt dat het foutpercentage net zo laag ligt als bij reguliere supermarkten (1%) en dast is wat hen betreft aanvaardbaar!
 • De KBG heeft aandacht gevraagd voor de toenemende vraag om camerabeelden te gebruiken bij de behandeling van klachten bij de beklagcommissie. De Hoofddirectie is dit aan het onderzoeken en zal het ook met de betrokken bonden opnemen.


Er zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd, maar de zo gewenste concrete resultaten laten nog op zich wachten.

Op 22 april 2021 heeft weer het halfjaarlijkse gesprek met de Inspectie Justitie en Veiligheid plaatsgevonden. In dit constructieve overleg zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • De KBG heeft de Inspectie verzocht aan de hand van het rapport “Werkwijze Commissies van Toezicht 2009” een nieuwe meting te doen naar de destijds gestelde aanbevelingen en waarop de cvt’s zich zouden moeten richten. De Inspectie zal bekijken of daar de komende jaren mogelijkheden voor is. 
 • De problematiek rond de RJJI Den Hey-acker is besproken, waarbij het onder andere ging over de druk op de ITA en het personeelstekort.
 • De Inspectie stelt een onderzoek in naar de PPC's en zal hierbij spreken met de cvt’s van de PPC’s. In het verlengde hiervan is de problematiek rond de PPC’s die de CvT's ervaren eveneens aan de orde geweest; ook hier gaat het om het tekort aan plaatsen en het personeelstekort. 
 • Ook de coronaproblematiek in de inrichtingen is aan de orde geweest.
 • Het rapport “Geen kant meer op kunnen” is besproken. Dit rapport gaat over de kwaliteit in de forensische zorg. De Inspectie zal hier vervolg aan geven in de vorm van jaargesprekken met de FPC's die voor begin 2022 op de planning staan. 


In de vergadering van de Klankbordgroep van 22 april 2021 zijn naast de uitkomsten van het gesprek met de Hoofddirecteur, zoals hierboven beschreven, de volgende zaken aan de orde geweest:

 • De voortgang in het proces van de invulling van de vacatures binnen de Klankbordgroep.
 • De voortgang rond de voorbereidingen voor de Themadag van 8 november 2021.
 • De organisatie en voorbereiding van de komende voorzitters overleggen.


Hopelijk hebben we u langs deze weg weer voldoende geïnformeerd over het wel en wee van de Klankbordgroep.

We hopen, dat in de komende tijd de corona-perikelen verder kunnen worden teruggedrongen en dat de commissies in het land weer hun werkzaamheden in fysieke zin in de inrichtingen kunnen uitvoeren.

Namens de Klankbordgroep,
Paul Beekman