Sla inhoud over

Achtergronddocumenten regelingen en circulaires

Ten aanzien van circulaires
Op 31 oktober 2014 is de ‘circulaire vrachtvervoer en aansprakelijkheid bij schade’ in werking getreden.

De circulaires van 20 december 1996, kenmerk 586080/96/DiT inzake vrachtvervoer en van 24 mei 2000, kenmerk 5028195/00/DiT inzake schades persoonlijke eigendommen gedetineerden komen hiermee te vervallen.

Door middel van de circulaire intrekking diverse circulaires vervoer justitiabelen’ van 27 oktober 2014 wordt erop gewezen dat met de 'Regeling vervoer van justitiabelen' van 15 juli 2014 (Staatscourant 2014, nr. 20678) en de circulaire ‘Dienstinstructie bestemd voor het vervoer van justitiabelen door DV&O’ van 1 juli 2014, kenmerk ZD20140000955/14/DJI, het vervoer van justitiabelen zowel op rechtspositioneel als op operationeel gebied geregeld is. De regeling en de dienstinstructie zijn van toepassing op zowel het vervoer door de Dienst Vervoer en Ondersteuning als op het inrichtingsvervoer.

De overige circulaires op het gebied van het vervoer van justitiabelen zijn met ingang van 27 oktober 2014 ingetrokken.

Brief vrijheidsbeperkende middelen in publieke ruimte tijdens vervoer DV&O
Verder is op 22 september 2014 een brief vanuit de hoofddirectie van DJI uitgegaan naar de directeuren van alle justitiële inrichtingen, waarin wordt kenbaar gemaakt dat in samenspraak met de DJI-sectoren is besloten het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen in de publieke ruimte tijdens het vervoer door DV&O aan te scherpen. De verplaatsing tussen een voertuig en een ingang van een openbaar gebouw en vice versa wordt vanaf die datum aangemerkt als hoog veiligheidsrisico (risico tot onttrekking).

Feitelijk kan dit inhouden dat de transportgeleider (na een aanvullende risicoafweging door de afdeling risicoadvies van DV&O in overleg met de inrichting) toch vrijheidsbeperkende middelen tijdens het transport zal toepassen, terwijl de inrichting heeft aangegeven dat deze niet nodig zijn.

Verwijzingen
- naar het RSJ advies van 25 juni 2012 ‘Het vervoer van ingeslotenen en hun goederen’.
- naar overige circulaires, zie onder 'wetgeving'.