Sla inhoud over

Jurisprudentie

RSJ 6 februari 2017, 16/3679/TA
In strijd met de verplichting van artikel 31, tweede lid, Rvt zijn destijds delen van klagers verpleegdedossier niet bij klagers overplaatsing meegezonden. Hoofd inrichting staat hier buiten. Geen weigering inzage. Beroep ongegrond.

RSJ 5 november 2015, 15/1668/TA en 15/1669/TA  
Gelet op de artikelen 20, eerste lid, 19, eerste lid en 20, vijfde lid Bvt in samenhang bezien, heeft een verpleegde wel recht op kennisneming van de over hem gemaakte wettelijke aantekeningen, maar geen recht op het ontvangen van afschriften van de wettelijke aantekeningen. Klagers klacht gaat over het niet ontvangen van afschriften van de over hem gemaakte wettelijke aantekeningen; daarin is hij naar het oordeel van de beroepscommissie niet-ontvankelijk, nu dit beklag niet is gericht tegen een beslissing die een (vermeende) beperking van een aan klager toekomend recht inhoudt zoals bedoeld in artikel 56, eerste lid aanhef en onder e, van de Bvt.


RSJ 14 juli 2015, 15/1029/TA

Afwijzing van het verzoek om het opvragen van dagrapportages, nu deze geen deel uit maken van het verpleegdedossier en klager daarom geen recht op inzage daarin heeft. Klager is terecht niet-ontvankelijk verklaard vanwege de duur van de afzondering. Het beroep wordt ongegrond verklaard.


RSJ 30 juni 2014, 14/0756/TA

Recht op inzage in evaluatie van verlof dat volgens inrichting deel uit maakt van verpleegdedossier. Is ander document dan het evaluatieverslag. Geen recht op afschrift van evaluatie van verlof. Beroep ongegrond.

RSJ 11 december 2012, 12/2834/TA
Een vragenlijst diagnostisch onderzoek maakt geen onderdeel uit van het verpleegdedossier. De weigering een kopie van deze vragenlijst aan klager te verstrekken is derhalve geen beslissing waartegen beklag openstaat. Klager wordt alsnog niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag.

RSJ 13 april 2011, 10/2752/TA
Een kopie van het proces-verbaal van aangifte valt ook onder het verpleegdedossier. Een verpleegde kan daar kennis van nemen. Ingevolge artikel 20, vijfde lid, van de Bvt heeft de verpleegde alleen het recht een afschrift te ontvangen van het verplegings- en behandelingsplan en de evaluatieverslagen. Klager heeft derhalve geen recht op een afschrift van de kopie van het proces-verbaal van vermissing van zijn rijbewijs, maar wel recht op inzage daarin. Klager wordt alsnog ontvankelijk verklaard, maar het beklag is ongegrond.

RSJ 29 september 2010, 10/1099/TA
Klager beklaagt zich erover dat geen toestemming is verleend tot de inzage in zijn strafdossier. De beroepscommissie bepaalt dat de inzage afhankelijk is van de vraag of het dossier zich bevindt binnen de inrichting en hoe dit is geregistreerd. Indien het strafdossier onderdeel uitmaakt van het verpleegdedossier in de inrichting, dient naar het oordeel van de beroepscommissie de mogelijkheid te bestaan om het dossier in te zien op grond van artikel 20 Bvt.

RSJ 3 september 2003, 03/0941/TA
In deze uitspraak is er geklaagd over het verbod op inzage in het zogenoemde HCR- 20 codeerblad. De HCR- 20 is een instrument voor het inschatten van het risico van toekomstig gewelddadig gedrag bij personen met een gewelddadige voorgeschiedenis en/of een stoornis. Volgens de beroepscommissie maakt dit blad geen deel uit van het verpleegdedossier, omdat dit een instrument betreft dat niet specifiek betrekking heeft op de behandeling en verpleging van de verpleegde (ruw testmateriaal). Van belang is het eindresultaat, het getaxeerde risico en niet de som van de afzonderlijke delen. Op grond daarvan is er geen sprake van een geschonden inzagerecht.