Sla inhoud over

Wet- en regelgeving

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Artikel 43
1. Het hoofd van de inrichting draagt zorg voor de sociale verzorging en hulpverlening, vorming en onderwijs, ontspannings- en sportactiviteiten voor de verpleegden, voor zover daarin niet reeds is voorzien in het verplegings- en behandelingsplan van de betrokken verpleegde.

2. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat een bibliotheekvoorziening aanwezig is. In de huisregels worden regels gesteld omtrent het gebruik van de bibliotheek door verpleegden.

3. De verpleegde heeft recht op verblijf in de buitenlucht gedurende tenminste een uur per dag.

4. Onze Minister stelt regels omtrent de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden verleend in de kosten die voor de verpleegde aan het volgen van onderwijs en het deelnemen aan andere educatieve activiteiten voor zover hierin niet in de inrichting wordt voorzien, kunnen zijn verbonden. Deze voorwaarden kunnen betreffen de aard, de duur en de kosten van deze activiteiten alsmede de vooropleiding van de verpleegde en diens vorderingen.


Artikel 56

1. Een verpleegde kan bij de beklagcommissie beklag doen over de volgende door het hoofd van de inrichting genomen beslissingen:

a. de oplegging van een disciplinaire straf als bedoeld in artikel 49;

b. de plaatsing of voortzetting van het verblijf op een afdeling voor intensieve zorg als bedoeld in artikel 32, eerste en tweede lid;

c. een beslissing die een beperking inhoudt van het contact met de buitenwereld als bedoeld in hoofdstuk VII;

d. de weigering of intrekking van de toestemming om een kind in de inrichting onder te brengen als bedoeld in artikel 47, eerste en vierde lid;

e. enige andere beslissing die een beperking inhoudt van een recht, dat hem op grond van een bij of krachtens deze wet gegeven voorschrift dan wel enig ander wettelijk voorschrift of een een ieder verbindende bepaling van een in Nederland geldend verdrag toekomt behoudens het gestelde in artikel 57.

2. Een verpleegde kan bij de beklagcommissie beklag doen over de volgende door het hoofd van de inrichting genomen beslissing tot:

a. de intrekking van verlof als bedoeld in artikel 50, derde lid, indien het verlof op het moment dat het wordt ingetrokken een aaneengesloten periode van meer dan een week heeft geduurd;

b. tegen de intrekking van het proefverlof als bedoeld in artikel 51, derde lid.

3. Een beslissing van een personeelslid of medewerker van de inrichting wordt met het oog op de toepassing van deze bepaling als een beslissing van het hoofd van de inrichting aangemerkt.

4.Tegen de wijze waarop het hoofd van de inrichting een bij of krachtens deze wet gestelde zorgplicht betracht staat geen beklag open.

5. Met een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt gelijk gesteld een weigering om te beslissen. Het nemen van een beslissing wordt geacht te zijn geweigerd, indien niet binnen de wettelijke of, bij het ontbreken daarvan, binnen een redelijke termijn een beslissing is genomen.

6. Het hoofd van de inrichting draagt zorg dat een verpleegde die beklag wenst te doen daartoe zo spoedig mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld.


Artikel 57

1. Tegen een beslissing tot beperking van de bewegingsvrijheid als bedoeld in artikel 33 staat beklag open nadat deze een week heeft geduurd.

2. Tegen een beslissing tot separatie en de duur van de separatie staat beklag open nadat de separatie een dag heeft geduurd.

3. Tegen een beslissing tot afzondering en de duur van de afzondering staat beklag open, nadat de afzondering twee dagen heeft geduurd.

4. De dag waarop een beslissing als bedoeld in het eerste tot en met derde lid is genomen blijft buiten beschouwing.

5. Tegen de beslissing tot verlenging van de separatie of afzondering op de voet van het bepaalde in artikel 34, vierde lid, staat beklag open.

6. Tegen de beslissing tot het toepassen van cameraobservatie op grond van artikel 34a, eerste lid, staat beklag open.


Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs verpleegden
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

kosten: bedragen die in het kader van het volgen van onderwijs of het deelnemen aan andere educatieve activiteiten verschuldigd zijn voor deelname, wegens aanschaf van leermiddelen of voor het afleggen van tentamens en examens;

onderwijs: onderwijs dat wordt georganiseerd door een bij of krachtens de wet erkende onderwijsinstelling, voor zover hierin niet in de inrichting wordt voorzien;

educatieve activiteiten: activiteiten, niet zijnde onderwijs, gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk functioneren van de verpleegde door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij zijn behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede maatschappelijke behoeften, voor zover hierin niet in de inrichting wordt voorzien;

verzoek: een verzoek om een tegemoetkoming in de kosten.


Artikel 2

1. Indien de verpleegde voornemens is onderwijs te gaan volgen of deel te nemen aan educatieve activiteiten, voor zover hierin niet door de inrichting wordt voorzien, kan hij het hoofd van de inrichting verzoeken om een tegemoetkoming in de kosten.

2. Het verzoek wordt tijdig voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn voor de betreffende onderwijsvorm of andere vorm van educatie schriftelijk bij het hoofd van de inrichting ingediend.

3. Het hoofd van de inrichting beslist op het verzoek binnen één maand na de dag waarop het verzoek is ontvangen.

4. Het verzoek bevat ten minste de naam van de verpleegde, het onderwijs of de andere vorm van educatie welke de verpleegde voornemens is te volgen, gegevens omtrent de vooropleiding en de kosten welke aan het onderwijs of de educatie zijn verbonden.


Artikel 3

1. Het verzoek wordt niet ingewilligd voor zover uit andere hoofde in een tegemoetkoming in de kosten wordt voorzien, voor zover de verpleegde zelf geacht kan worden de kosten te kunnen dragen of voor zover het doel dat met het onderwijs of de educatieve activiteit wordt beoogd niet in overeenstemming is met individuele verplegings- en behandelingsdoeleinden.

2. De mate waarin het verzoek wordt ingewilligd kan door het hoofd van de inrichting afhankelijk worden gesteld van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de deelname door de verpleegde aan het onderwijs of de educatieve activiteit of van diens vorderingen.


Artikel 4

1. Het onderwijs of de educatieve activiteit, waarvoor een tegemoetkoming in de kosten wordt verleend, maakt deel uit van het verplegings- en behandelingsplan van de betrokken verpleegde.

2. Het verzoek, de beslissing op het verzoek, afspraken omtrent de wijze waarop invulling dient te worden gegeven aan de deelname aan het onderwijs of educatieve activiteit en de vorderingen die de verpleegde maakt in het onderwijs dan wel de educatieve activiteit, worden opgenomen in het verpleegdedossier.


Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.


Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs verpleegden.