Sla inhoud over

Jurisprudentie

Jurisprudentie beklagcommissie
14 januari 2010, KC 2010/009
Klager beklaagt zich over het feit dat er geen onderwijs wordt aangeboden, terwijl klager zeer gemotiveerd is om onderwijs te volgen. De directie verklaart dat het onderwijs nog niet is opgestart.
De beklagcommissie oordeelt als volgt: ‘Op grond van artikel 43 lid 1 Bvt heeft iedere patiënt recht op vorming en onderwijs. Gelet op hetgeen bepaald in artikel 56 lid 1 sub e Bvt is klager derhalve ontvankelijk in zijn klacht op dit punt. Nu klager in elk geval sinds 1 september 2009 in de inrichting verblijft en er tot op heden geen aanvang is gemaakt met het verzorgen van onderwijs overweegt de beklagcommissie dat dit een schending oplevert van bovengenoemd recht. De aanloopproblemen welke een nieuw opgerichte inrichting op haar weg vindt leveren thans geen rechtvaardiging meer op. De beklagcommissie verklaart derhalve het beklag op dit punt gegrond.
De beklagcommissie begrijpt dat de kliniek opstartproblemen ondervindt en neemt met genoegen kennis van de vorderingen en inspanning die de directie verricht ten einde het onderwijs te faciliteren. Echter de beklagcommissie overweegt tevens dat de rechten van klager onder alle omstandigheden moeten worden gewaarborgd, in het bijzonder waar het gaat om een fundamenteel recht als het recht op onderwijs.
De beklagcommissie bepaalt derhalve klager een compensatie moet worden toegekend ten bedrag van € 50,00.

Jurisprudentie beroepscommissie
RSJ 20 januari 2017, 16/3947/TA
Klager heeft toestemming internet te gebruiken voor zijn studie rechten. Hij beklaagt zich erover dat het hoofd van de inrichting de gemaakte afspraken omtrent klagers studie en internetfaciliteiten niet of onvoldoende zou zijn nagekomen.
De beroepscommissie heeft geoordeeld dat is gebleken dat klager onder begeleiding van een hulpdocent meermalen per week daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld om voor zijn studie het internet op te gaan. Dat eenmalig - daargelaten of dit komt door (een misverstand over) de begeleiding van klager en/of dat klager niet van te voren verzocht zou hebben om het internet te kunnen gebruiken - de toegang niet is verleend, kan niet tot het oordeel leiden dat het hoofd van de inrichting de gemaakte afspraken omtrent klagers studie en de daarmee samengaande internetfaciliteiten niet of onvoldoende zou zijn nagekomen. Klager wordt voldoende gefaciliteerd en gestimuleerd in het afronden van zijn studie. De beroepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met wijziging van gronden.

RSJ 10 februari 2015, 14/4034/TA
Klager wil het studiegeld terug ontvangen vanwege onvoldoende gelegenheid krijgen om te studeren. In vervolg op uitspraak 14/948/TA- eindbeslissing (zie hieronder) van de beroepscommissie heeft de inrichting op 15 december 2014 klagers verzoek om over een laptop te mogen beschikken afgewezen. Ter voorbereiding op het Staatsexamen VMBO TL maakt klager gebruik van onderwijsmateriaal van de LOI cursus Zorg & Welzijn - welke cursus hij niet volgt - omdat dit materiaal beschikbaar is zonder verdere ingangseisen. Klager heeft, ook naar oordeel van de afdeling onderwijs, voldoende onderwijsuren – mits klager daar effectief gebruik van maakt – voor begeleiding bij zijn studie en voor het maken van huiswerk. Klager heeft zijn stelling dat hij door toedoen van de inrichting niet aan zijn studie toekomt niet gemotiveerd. Klager doet zelf elke week onvoldoende aan
zijn studie en heeft geen schadeclaim bij de directeur ingediend. De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met verbetering van de gronden.

RSJ 19 november 2014, 14/0948/TA - eindbeslissing

Klager beklaagt zich over de weigering om over een eigen pc/laptop te mogen beschikken teneinde zijn LOI-opleiding te kunnen volgen en voltooien.

In haar tussenuitspraak van 2 juli 2014 (14/0948/TA-tussenuitspraak) heeft de beroepscommissie de behandeling van het beroep aangehouden teneinde het hoofd van de inrichting in de gelegenheid te stellen nader te motiveren op welke wijze uitvoering aan het lesprogramma van klager zal worden gegeven. De beroepscommissie heeft daarbij als suggestie meegegeven dat klager in de gelegenheid zal worden gesteld tijdens arbeidsuren op een pc te werken aan zijn opleiding, waarna de afspraken over onderwijs en pc-gebruik concreter worden vastgelegd in een behandelplan/plan van aanpak dan thans het geval is.

Het hoofd van de inrichting heeft hierop gereageerd, niet door overlegging van de gevraagde gegevens, maar door het aanvoeren van een nieuw argument namelijk dat de studie waar het behandelplan betrekking op heeft niet de studie VMBO Zorg en Welzijn betreft, hetgeen klager overigens ontkent, en door andermaal het standpunt in te nemen dat klager voldoende uren tot zijn beschikking heeft om zijn studie te volgen. Blijkens eerdergenoemde tussenuitspraak was de beroepscommissie echter al tot de conclusie gekomen dat klager met toestemming van de kliniek de studie Zorg en Welzijn volgt bij de LOI, dat die studie een sterk digitaal karakter heeft en dat klager aannemelijk heeft gemaakt dat de door de inrichting geboden gelegenheid tot computergebruik niet voldoende is. Nu het hoofd van de inrichting, ondanks de uitdrukkelijke uitnodiging hiertoe niet nader heeft gemotiveerd op welke wijze uitvoering aan het lesprogramma van klager gegeven zal worden en onvoldoende is gebleken dat klager voldoende uren per week kan maken voor het volgen van zijn opleiding zal de beroepscommissie het beroep van het hoofd van de inrichting ongegrond verklaren.

Met de ongegrondverklaring van het beroep herleeft de uitspraak van de beklagcommissie, hetgeen inhoudt dat het hoofd van de inrichting een nieuwe beslissing dient te nemen met inachtneming van hetgeen zowel de beklag- als de beroepscommissie hierover reeds hebben vastgesteld.

RSJ 25 juni 2012, 12/1029/TA
Klager wilde graag een cursus geschiedenis volgen. Dit is de het hoofd van de inrichting geweigerd. Op dit moment is klager wekelijks bezig met een cursus aardrijkskunde. Wanneer hij deze cursus heeft afgerond, zou klager mogelijk een geschiedeniscursus kunnen volgen. Mits dit in het vermogen van klager ligt en het gedrag klager en/of het functioneren van klager in de maatschappij niet negatief beïnvloedt. De re-integratie van klager in de maatschappij laat in verband met de huidige omstandigheden en zijn gedrag niet toe om de gewenste geschiedeniscursus te volgen. In het kader van zijn behandeling is het volgen van een dergelijke cursus niet aangewezen. Uit artikel 43, eerste lid, van de Bvt volgt onder meer dat het hoofd van de inrichting zorg draagt voor onderwijs aan tbs-gestelden, zonder dat zij daaraan een recht op onderwijs kunnen ontlenen. Derhalve betreft het beklag de schending van een zorgplicht en géén schending van een in wet of verdrag neergelegd recht, welke schending dan onderhevig zou zijn aan een beoordeling op redelijkheid en billijkheid. De beroepscommissie zal derhalve de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

RSJ 2 november 2009, 09/1843/TA e.a.
Klager wilde graag een NTI-cursus volgen. De ITB-er heeft klager voorgesteld om naar mogelijkheden te kijken bij de sectie onderwijs. De cursus boekhouden die hem intern kon worden geboden stemde niet overeen met de NTI-cursus. Volgens de inrichting zou deze NTI-cursus van een te hoog niveau zijn. Klager heeft de NTI-cursus zelf besteld maar de inrichting heeft de afspraken met NTI ongedaan gemaakt. Klager beklaagt zich erover dat hem de kans is ontnomen om de NTI-cursus te volgen. Volgens de inrichting kon klager zich laten testen bij onderwijs om zijn niveau te bepalen. Klager zou hierover nadenken maar heeft geen gebruik gemaakt van het aanbod. Het is derhalve niet formeel tot een aanvraag gekomen.
De beroepscommissie is van oordeel dat, nu klager niet op het door de inrichting gedane aanbod is ingegaan, de beslissingen van het hoofd van de inrichting niet als onredelijk of onbillijk kunnen worden aangemerkt. De beroepscommissie verklaart het beklag ongegrond.