Sla inhoud over

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Jurisprudentie met betrekking tot scholing
RSJ 27 september 2018, R-67
Als gevolg van een grootschalige verbouwing van onderwijsruimten kon tijdelijk minder onderwijs worden aangeboden. Onderwijs heeft gedurende de verbouwing met enige regelmaat toch doorgang kunnen vinden. Daarbij komt dat gedetineerden in gelegenheid zijn gesteld gedurende voor onderwijs bestemde uren aan andere activiteiten deel te nemen. Dat klager tijdens deze uren is ingesloten, is het gevolg geweest van zijn eigen keuze niet aan deze activiteiten deel te nemen. Beroep directeur gegrond.

RSJ 23 november 2017, 17/1842/GA
Klager dient in het kader van zijn studie literatuuronderzoek te verrichten. Directeur heeft toezeggingen gedaan inspanningen te zullen verrichten dit mogelijk te maken. Blijkens verhandelde ter zitting en nagezonden stukken zijn voldoende inspanningen verricht. Beroep in zoverre ongegrond. Voor zover klager de directeur heeft verzocht om een contactmoment met begeleider en examinator, is hij niet ontvankelijk in zijn beklag, nu directeur hierop niet afwijzend heeft gereageerd.

RSJ 25 april 2016, 15/3941/GA
Aan klager is gedurende zes weken, dus min of meer structureel, geen onderwijs aangeboden. De directeur heeft niet toegelicht welke acties zijn ondernomen om klager onderwijs te kunnen laten volgen. Beroep gegrond, beklag gegrond. Tegemoetkoming € 30,=.

RSJ 7 maart 2016, 15/4012/GA
Klager heeft nadeel ondervonden van het feit dat de aanschaf van actuele wettenbundels lang op zich liet wachten. Hij mocht geen tentamen ondernemingsrecht afleggen. Het beroep is daarom gegrond en er wordt een tegemoetkoming toegekend van € 30,=.

22 juni 2015, KC 2015/046
Klager beklaagt zich erover dat de tijdstippen dat hij onderwijs volgt samenvallen met het luchten, recreatie of het bibliotheekmoment. De beklagrechter oordeelt dat het niet zo mag zijn dat klager voor de keuze gesteld wordt om niet te gaan luchten omdat het onderwijs op hetzelfde tijdstip wordt gegeven. De klacht is derhalve gegrond.

RSJ 18 september 2014, 14/2045/GA
Directeur wist tijdig af van de langere afwezigheid van een onderwijsmedewerker en heeft niet voldaan aan de zorgplicht om klager die een opleiding volgt in de gelegenheid te stellen de onderwijsfaciliteiten te benutten. Beroep en beklag alsnog gegrond, geen tegemoetkoming.

RSJ 16 juni 2014, 14/0158/GA
In Pbw neergelegde recht op onderwijs impliceert een individuele belangenafweging van directeur. Onvoldoende is gebleken dat de directeur een op klager betrokken belangenafweging heeft gemaakt. Aspecten voor belangenafweging: mogelijkheden internettoegang op eigen cel steeds meer beproefd, levenslange gevangenisstraf, inpasbaarheid in D&R-plan. Beroep gegrond, opdracht tot nieuwe beslissing.

RSJ 16 april 2013, 12/3903/GA
In dit (bijzondere) geval dient de directeur zijn beslissing over klagers verzoek om een tegemoetkoming in de studiekosten te baseren op de - inmiddels ingetrokken - circulaire schriftelijke studies gedetineerden. Klager voldoet aan de voorwaarden uit de circulaire. Nu klagers studie bestaat uit verschillende modulen kan in redelijkheid van hem worden verwacht dat hij per module verzoekt om een tegemoetkoming. Geen reden om klager geen tegemoetkoming toe te kennen ten aanzien van de kosten van het startpakket. Beroep directeur ongegrond.

RSJ 24 januari 2011, 10/2111/GA
Niet is gebleken dat klagers studie in gevaar komt vanwege gebrek aan tijd in de onderwijsruimte. Klager heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij naast arbeid tijd tekort komt om de eerste fase van zijn studie af te ronden. In deze fase van de studie is het niet noodzakelijk dat klager beschikking heeft over een eigen pc/laptop. Beroep ongegrond. Inmiddels sprake van verzuim van directeur om beslissing te nemen op klagers verzoek om tegemoetkoming in studiekosten. Beroep gegrond, beklag alsnog ontvankelijk en directeur wordt opgedragen een beslissing te nemen binnen 2 weken na ontvangst van uitspraak.

RSJ 16 november 2010, 10/1661/GA en 10/1828/GA
De weigering om klager deel te laten nemen aan regulier onderwijs is onredelijk en onbillijk. Schaarste geldt voor alle gedetineerden en die worden op een wachtlijst geplaatst. Er is nauwelijks sprake van facilitering van de rechtenstudie. Ook een ongewenste verklaring is geen rechtvaardiging voor een weigering.

RSJ 6 oktober 2009, nr. 09/1797/GA
Gelet op gebouwelijke situatie en de verwachte korte duur van het verblijf op de LABG heeft de directeur klager mogen weigeren de door hem gewenste opleiding te volgen.

RSJ 25 oktober 2006, 06/1736/GA
Onderwijs gaat regelmatig niet door. Inrichting is geconfronteerd met leerkrachten die kort na elkaar uitvielen. Periode van uitval onderwijs heeft niet onredelijk lang geduurd en directeur heeft voldoende inzet getoond om problemen op te lossen door het aantrekken van nieuwe leerkrachten. Beroep ongegrond.

RSJ 4 oktober 2005, 05/1643/GA
De beslissing van de directeur om in het h.v.b. geen onderwijs meer aan te bieden verdraagt zich niet met het recht op onderwijs zoals vastgelegd in de Pbw. Dit recht kan niet door een wijziging van het dagprogramma terzijde worden geschoven. Beroep van klager gegrond, tegemoetkoming 25 euro.

RSJ 7 april 2005, nr. 05/0015/GA
Als een gedetineerde onderwijs wil volgen, moet de inrichting daar enige moeite voor doen, zeker als het gaat om basale vormen van onderwijs. Het beroep van klager, die wilde leren lezen en schrijven, is gegrond. Geen tegemoetkoming.

RSJ 14 juni 2002, 02/0059/GA
Klager studeert recht aan de Open Universiteit. Hij wil doorlopende arbeidsdispensatie. De Regeling criteria studieverlof Zuyderbos voorziet niet in situatie van klager. Beklagrechter heeft klagers beklag gegrond verklaard, met de bepaling dat de directeur een redelijk voorstel dienaangaande aan klager dient te doen. Ter zitting van de beroepscommissie heeft de directeur een dergelijk redelijk voorstel gedaan. Het beklag is dus in zoverre alsnog ongegrond. Volledige doorlopende arbeidsdispensatie is in het licht hiervan niet meer noodzakelijk.

Jurisprudentie met betrekking tot onderwijs, crea en bibliotheekbezoek

RSJ 13 juli 2017, 16/4060/GA en 16/4062/GA
Klachten over het feit dat klager wordt ingesloten op zijn cel gedurende activiteiten die zijn gericht op re-integratie en arbeid alsmede tijdens onderwijsmomenten waaraan hij niet wenst deel te nemen. Vast staat dat klager niet (structureel) arbeidsongeschikt is bevonden en in staat is om te werken. Beroepscommissie constateert dat er binnen de inrichting ruimte is om individuele afspraken met klager te maken over zijn deelname aan arbeid en activiteiten gericht op re-integratie, waarbij de detentieomstandigheden van klager als levenslang gestrafte in ogenschouw worden genomen. Het is dan niet onredelijk om klager op zijn cel in te sluiten indien hij, ondanks die afspraken, niet aan activiteiten en arbeid wenst deel te nemen. Hetzelfde geldt voor de onderwijsmomenten waar, volgens de directeur, ook maatwerk mogelijk is. Beroepen directeur gegrond.

RSJ 23 januari 2017, 16/2045/GA
Sluiting recreatieruimte. Beklag ziet op de gebouwelijke situatie, namelijk de wijze waarop de afdeling is ingericht. Geen schending van enig recht omtrent recreatieve activiteiten, geen schending van het recht op onderwijs of schending van het recht op resocialisatie. Beroep klagers ongegrond.

RSJ 24 april 2015, 14/3974/GA en 15/0052/GA
Klager heeft in de week van Hemelvaart en de week van Pinksteren, arbeid een bibliotheekmoment en een sportmoment moeten missen omdat dit kwam te vervallen. Voor het gemiste bibliotheekmoment is een compensatie geboden in die zin dat klager het dubbele aantal boeken mocht lenen. Beroep in zoverre ongegrond. Arbeid is vervallen nu het hier algemeen erkende feestdagen betrof. Beroep ook in zoverre gegrond. Sportmoment is zonder compensatie vervallen en daarmee is recht op dagprogramma geschonden. Beroep in zoverre gegrond, Tegemoetkoming 5,=.

RSJ 8 juli 2013, 13/0352/GA
Goede zaak als gedetineerden, met name vanuit het oogpunt van resocialisatie, op enigerlei wijze toegang zouden krijgen tot internet. Dit standpunt wordt ook onderschreven door de Staatssecretaris. Het is wel noodzakelijk om daarvoor eerst een voor alle gedetineerden geldende regeling op te stellen. Daartoe is in een aantal inrichtingen een pilot gestart. Het PPC Maastricht maakt geen deel uit van deze pilot. T.a.v. klager is noodzaak voor internettoegang onvoldoende aannemelijk geworden. Beroep van klager ongegrond.

RSJ 16 november 2010, 10/1768/GA
Wet biedt mogelijkheid om recht op recreatie in te perken. In de huisregels is bepaald dat gedetineerde zich ieder moment beter kan melden maar alleen 's ochtends bij aanvang van dagprogramma weer kan gaan deelnemen aan het dagprogramma. Klager heeft zich in de loop van de ochtend beter gemeld en kon die dag dus nog niet deelnemen aan recreatie. Beroep van directeur gegrond.

Jurisprudentie met betrekking tot sport

RSJ 16 juni 2020, R-19/3835/GA

Onweersproken is dat klager in een week niet in de gelegenheid is gesteld om twee keer te sporten. Klager is hierdoor geschonden in zijn recht om twee keer per week drie kwartier sport te beoefenen. Het niet kunnen sporten is veroorzaakt door overmacht aan de zijde van de directeur. Nu echter niet is gebleken dat de directeur heeft geprobeerd om klager te compenseren voor de gemiste sportmomenten of inspanningen heeft verricht om het sporten op een andere plaats te laten plaats vinden dan in de vernielde sportzaal, is het beroep gegrond en het beklag alsnog gegrond. Tegemoetkoming € 10,-.

RSJ 13 december 2017, 17/1365/GA
Klager was als gevolg van beenbreuk aan rolstoel gebonden. Niet gebleken dat klager in staat is gesteld voor hem geschikte arbeid te verrichten of aan sport, voor zover hij daartoe in staat is, deel te nemen. Evenmin gebleken dat aan klager gedurende deze uren vervangende activiteiten zijn aangeboden. Beklag alsnog gegrond en er wordt een tegemoetkoming toegekend van € 90,=.

RSJ 28 december 2016, 16/2776/GA
Het belang van klager bij zijn beklag is niet komen te vervallen door de door de directeur aangeboden compensatie niet te aanvaarden. Alsnog ontvankelijk in beklag. Nu klagers sportmoment niet is doorgegaan, is klager die week niet in de gelegenheid gesteld om tweemaal drie kwartier te sporten. Beklag gegrond. Geen tegemoetkoming, nu een passende tegemoetkoming is aangeboden die door klager niet is aanvaard.

RSJ 15 januari 2016, 15/2970/GA
Klager kan als gevolg van steekwonden niet altijd volledig meedoen aan het sportmoment. Het verschilt per dag wat hij kan. De fysiotherapeut en de medische dienst hebben klager geadviseerd niet mee te doen met bijvoorbeeld voetbal, maar hij mag wel wandelen. Klager is nooit een alternatief aangeboden op het moment dat hij niet kon meedoen met het sportmoment, maar werd dan ingesloten in zijn cel. Beroepscommissie acht onvoldoende aannemelijk dat aan klager een alternatief programma is aangeboden op de momenten dat hij niet in staat was mee te doen met het sportmoment. Beroep gegrond, tegemoetkoming € 5,=.

RSJ 26 februari 2013, 12/3935/GA
Klager heeft op verzoek sportschoenen verstrekt gekregen om deel te nemen aan de sport. Deze schoenen waren versleten en daarop zijn direct nieuwe schoenen besteld. De nieuwe schoenen waren na twee weken beschikbaar. In casu is voldoende adequaat opgetreden. Beroep directeur gegrond.

RSJ 4 februari 2011, 10/3000/GA
Het is niet weersproken dat de inrichtingsarts en sportinstructeur negatief hebben geadviseerd ten aanzien van het doorgaan van het sportmoment op 9 juli 2010 in verband met de hoge temperatuur. Beslissing om sportmoment niet door te laten gaan is daarom niet in strijd met de wet of onredelijk of onbillijk. Beroep van directeur gegrond en beklag alsnog ongegrond.

RSJ 5 september 2008, 08/1450/GA
Directeur biedt twee sportmomenten aan: fitness en zaalsport. Wanneer een gedetineerde wegens een fysiek probleem niet in staat is aan één van beide deel te nemen, rust op directeur een inspanningsverplichting naar alternatieven te zoeken. In casu is het niet aannemelijk dat de directeur zich onvoldoende heeft ingespannen. Beroep directeur gegrond en beklag alsnog ongegrond.

RSJ 28 juli 2005, 05/0878/GA
Door niet zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor een vervangende activiteit voor het vervallen van sportmomenten gedurende een aantal weken, schiet de directeur tekort in zijn zorgplicht. Dit is een beklagwaardige beslissing. Het beklag is, mede gelet op de wettelijke regimeversobering, bij gebreke van het aanbieden van die vervangende activiteit, gegrond. Tegemoetkoming 50 euro.

RSJ 7 april 2003, 02/2260/GA
Klager heeft in beroep de betreffende periode van het uitvallen van sport aangegeven, derhalve alsnog ontvankelijk. Het sportmoment is slechts eenmalig vervallen als gevolg van een tekort aan sportinstructeurs op het betreffende moment. Beklag alsnog ongegrond. De directeur is niet ter zitting verschenen. Ook in zijn nadere verschafte schriftelijke toelichting omtrent het dagprogramma is geen duidelijk antwoord op de gestelde vraag gegeven. Beklag gegrond, tegemoetkoming € 25,=.

Jurisprudentie met betrekking tot bibliotheekbezoek

RSJ 30 januari 2019, R-18/1127/JA

Tweede Paasdag is algemene feestdag, gelijk gesteld met zondag. Beslissing om klager die dag niet in gelegenheid te stellen om bibliotheek te bezoeken niet in strijd met wet of onredelijk of onbillijk. Aannemelijk dat klager indien hij dit had gewild die week een externe bibliotheekvoorziening tijdens verlof had kunnen bezoeken. Beroep ongegrond.


RSJ 8 januari 2019, R-18/0686/GA
Vanwege een spitactie heeft klager geen deel kunnen nemen aan verschillende (maar niet aan alle door klager gestelde) activiteiten. Klagers klacht is bij de beklagcommissie gegrond verklaard en aan klager is een tegemoetkoming van € 20,= toegekend. De directeur heeft ter compensatie een tegemoetkoming van € 60,= aangeboden als klager zijn beklag niet zou doorzetten, maar klager heeft dit geweigerd. De beroepscommissie overweegt dat het aanbod van de directeur, gelet op de wijze waarop en de mate waarin klagers rechten zijn geschonden, niet als onredelijk of onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep ten aanzien van de tegemoetkoming is gegrond. Financiële tegemoetkoming € 60,=.

RSJ 31 december 2015, 15/2062/GA
Gelet op aard en duur van de stroomstoring kon de directeur beslissen het bibliotheekbezoek eenmalig te laten vervallen. Beroep directeur gegrond, beklag alsnog ongegrond. Recht op een dagelijks verblijf in de buitenlucht is in beginsel een onvervreemdbaar recht. Hier was evenwel sprake van een zeer uitzonderlijke situatie die het laten vervallen van dat luchtmoment kon rechtvaardigen. Ook dit onderdeel van het beroep van de directeur is daarom gegrond en het beklag wordt alsnog ongegrond verklaard. De door de directeur gegeven tegemoetkoming voor dat uitvallen wordt als erg karig aangemerkt.

RSJ 15 november 2013, 13/2606/GA
Het wekelijkse bibliotheekmoment is klager onthouden. Hiermee is een regulier, gepland en in artikel 48 Pbw voorgeschreven programmaonderdeel vervallen. Nu er geen compensatie is verleend, wordt het beroep van klager gegrond verklaard en een tegemoetkoming toegekend.

RSJ 11 juli 2011, 11/0791/GA
Klager heeft recht op wekelijks gebruik van de bibliotheek. De directeur heeft niet voldaan aan zijn zorgplicht, nu klager drie weken geen bibliotheekmoment heeft gehad. Beroep gegrond en tegemoetkoming €15,=.

RSJ 30 mei 2011, 10/3641/GA, 10/3636/GA, 10/3637/GA, 10/3634/GA
Als het bibliotheekmoment uitvalt, dient de directeur te zoeken naar een oplossing daarvoor en, indien die oplossing niet direct te realiseren is, voor compensatie te zorgen. Nu dat niet is gedaan, is het beroep van de directeur ongegrond. Juist met betrekking tot specialistische functies als die van bibliothecaris ligt het voor de hand dat de inrichting zich extra tegen uitval daarvan wapent door reeds op voorhand oplossingen c.q. compensatiemogelijkheden aanwezig te hebben.

RSJ 25 september 2006, 06/1792/GA
Een gedetineerde heeft recht op wekelijks gebruik van de bibliotheek. Een bezoekmoment van 10 minuten wordt voldoende geacht, temeer nu de directeur bij vaststelling van de duur voldoende zorgvuldigheid heeft betracht. Beroep ongegrond.

Jurisprudentie met betrekking tot nieuwsgaring
RSJ 30 april 2018, 17/3229/GA
De directeur is verantwoordelijk voor het tijdigheid uitreiken van de krant. Geen bijzondere omstandigheden die uitreiking dag later rechtvaardigen. Beroep gegrond, tegemoetkoming €5,=.

RSJ 13 december 2017, 17/2195/GA
Op de directeur rust, kortdurende incidenten daargelaten, de zorgplicht voor goede (zender)ontvangst. Een technische storing is een kortdurend incident. Analoge televisies worden uit budgettaire overwegingen geleidelijk door nieuwe, digitale televisies vervangen. Gedetineerden die zijn afgestraft krijgen daarbij voorrang. Niet onredelijk/onbillijk. Beroep klager ongegrond.

RSJ 4 mei 2015, 14/4510/GA
Beklag omtrent aanbod televisiezenders is ontvankelijk. Nu niet voldoende aannemelijk is dat de directeur een zorgvuldige afweging heeft gemaakt bij beslissing om geen televisiezenders in de Marokkaanse taal beschikbaar te stellen, is dit beklagonderdeel gegrond. Geen tegemoetkoming.

RSJ 10 november 2007, 07/2169/GA
Weigering om exemplaren van tijdschrift Respond aan klager uit te reiken. Niet valt in te zien op welke wijze verspreiding van tijdschrift orde of veiligheid in inrichting in gevaar kan brengen. Beroep van klager gegrond, tegemoetkoming € 25,=.

RSJ 21 december 2004, 04/2275/GA
Aan klager is enige malen zijn krant niet tijdig uitgereikt. Juist bij dagbladen is het, gelet op aard en inhoud daarvan, van belang dat deze - voor zover toegelaten - tijdig worden uitgereikt. Om die reden komt aan klager een financiële tegemoetkoming toe van € 5,-.