Sla inhoud over

Jurisprudentie jeugdigendossier

Beklagcommissie

21 juli 2008, KC 2008/039
Conform art. 69 Bjj hebben ouders recht op inzage in het dossier van de jeugdige, tenzij de belangen van de jeugdigen zich daartegen verzet. Ten aanzien van jeugdigen van 16 jaar en ouder is instemming van jeugdige vereist. Klager wilde dat zijn ouders zouden worden betrokken in zijn behandelplan. Beklagrechter oordeelt dat het verstrekken van informatie omtrent urinecontroles niet valt onder de toestemming van klager om de ouders te betrekken bij het behandelplan. De beklagrechter volgt de RSJ in haar oordeel dat de directeur geen verplichting of zorgplicht heeft om de ouders te informeren over de oplegging van disciplinaire straffen. Beklag gegrond, compensatie 2,50 euro.

Beroepscommissie

RSJ 15 september 2020, R-20/6567/JA en R-20/6583/JA

De klacht over de weigering van de directeur om stukken over klagers behandeling rechtstreeks naar de raadsman te sturen valt binnen beperkt klachtrecht van de Bjj. Bjj noch het Rjj erkent een recht van de advocaat op inzage in of een afschrift van (delen van) het dossier van de jeugdige. Ook aan de Wjsg kan de advocaat een dergelijk recht niet ontlenen. Schriftelijk toestemming van klager en diens ouders is geen rechtsgrond om betreffende stukken aan klagers raadsman ter beschikking te stellen. Klagers jonge leeftijd maakt het voorgaande niet anders. Beroep directeur gegrond, beklag alsnog ongegrond. 


RSJ 29 maart 2017, 16/2914/JB  
Geen advies psychiater over noodzaak very intensive care-plaatsing. Pro Justitia rapportage waarin advies over opleggen pij-maatregel wordt gegeven kan niet als recent advies psychiater over situatie ten tijde van behandeling tijdens die maatregel worden aangemerkt. Wel mogelijkheid nieuwe beslissing. Beroep gegrond, vernietiging beslissing, geen tegemoetkoming. 

RSJ 30 november 2015, 15/2636/JB
Aan klager is een onvoorwaardelijke p.i.j.-maatregel opgelegd. Indien op basis van de gedragsrapportage wordt vermoed dat het aanbod van een j.j.i. onvoldoende passend, is kan besloten worden om de jeugdige elders te plaatsen. Klagers dossier bevat geen aanwijzingen voor een daadwerkelijke psychiatrische problematiek die een plaatsing in een FPJK zou indiceren. Op basis van het diagnostische beeld heeft De Hartelborgt de mogelijkheden om klager de behandeling te geven die past bij zijn problematiek. Beroep ongegrond. 

RSJ 12 maart 2013, 12/3535/JA
Beslissing om klagers ouders te betrekken bij en te informeren over klagers behandeling zonder diens uitdrukkelijke instemming is in strijd met art 8 EVRM. Het verstrekken van informatie aan ouders van jeugdigen van 18 jaar of ouder kan alleen gegeven worden met instemming van de meerderjarige zelf. 
Beroep gegrond en tegemoetkoming € 20,=.

RSJ 24 november 2011, 11/2044/JB

Plaatsing in een JJI is niet onredelijk. Klagers dossier bevat geen aanwijzingen voor (ernstige) psychiatrische problematiek die een plaatsing in een FPK indiceren. Beroep ongegrond.