Sla inhoud over

Jurisprudentie Beklagprocedure


RSJ 26 februari 2019, R-18/1440/GA
De  Minister had negatief belsist op klager zijn verlofaanvraag. Klager heeft tegen deze beslissing beklag ingesteld bij de commisie van toezicht. De beklagrechter van deze commissie had klager niet-ontvankelijk verklaard omdat tegen deze beslissing beroep open staat bij de RSJ. De RSJ oordeelde dat in dergelijke gevallen de commissie zich onbevoegd moet verklaren om van het beklag kennis te nemen. De beklagrechter had zich ten onrechte (impliciet) bevoegd verklaard van het beklag kennis te nemen en klager niet-ontvankelijk verklaard. De RSJ vernietigt de beslissing van de beklagrechter en bepaalt dat de beklagrechter onbevoegd is om van het beklag kennis te nemen. Zij stelt de stukken in handen van de RSJ ter verdere afdoening.

RSJ 25 maart 2019, R-18/1767/GA
Klager heeft tijdens de behandeling van de klacht door de beklagcommissie schriftelijk verklaard het beklag in te trekken. Een eenmaal schriftelijk ingetrokken beklag kan niet nogmaals in behandeling worden genomen. De beklagprocedure eindigt na de intrekking zonder uitspraak. Beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie.

RSJ 9 januari 2019, R-18/0201/GA
De klacht betreft een medische klacht. De beklagrechter is niet bevoegd hierover te oordelen. Uitspraak van de beklagrechter wordt vernietigd en de klacht zal worden doorgestuurd naar de medisch adviseur.

 

RSJ 30 augustus 2018, R-794
Mededeling start a-dwang i.p.v. verlenging uitgereikt, waardoor rechtstreeks beroep is ingesteld. Beroepscommissie niet bevoegd, stelt stukken in handen beklagcommissie om beklag in behandeling te nemen.

 

RSJ 20 augustus 2018, R-328
Beklagrechter heeft het beklag beoordeeld alsof het is gericht tegen de (vaststelling van de) einddatum van klagers detentie. Het beklag is feitelijk gericht tegen het vertragen van klagers detentiefasering door het handelen dan wel nalaten van zijn casemanager. In beklag en beroep is bovendien gesteld dat over de einddatum al een andere beklagprocedure liep. De beklagrechter is niet op het ingestelde beklag ingegaan. Beroep gegrond, zaak terugverwezen.

 

RSJ 15 december 2016, 16/2011/GA en 16/2022/GA
Klachten betreffende niet kunnen bellen met advocaat, niet kunnen douchen en tanden poetsen en niet kunnen luchten, hangen samen met klagers weigering om gedurende zijn verblijf in de strafcel een overall van de inrichting te dragen. Bijzondere omstandigheden aanwezig op grond waarvan een andere beslissing in de rede had gelegen. Door klager aangedragen alternatieven niet overwogen. Klachtformulier niet zo spoedig mogelijk gegeven. Beroepen gegrond, tegemoetkoming.

 

RSJ 9 augustus 2016, 16/1538/GA
Klacht over het insluiten tijdens het bezoek is gericht tegen een algemene regel waartegen in beginsel geen beklag open staat, tenzij de algemene regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Beroep directeur gegrond, klager alsnog niet-ontvankelijk in beklag.

 

RSJ 8 juli 2016, 16/1187/GA

Dossier bevat geen klacht(brief) van klager, maar wel een brief van zijn raadsvrouw, zodat ervan kan worden uitgegaan dat klager een klacht heeft ingediend. De klacht is echter onvoldoende gespecificeerd, waardoor niet duidelijk is op welke datum/data het beklag ziet. Beroep ongegrond, bevestiging uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

 

RSJ 3 juli 2014, 14/1265/JA

Tegemoetkoming ziet op de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing en niet op de duur van de beklagprocedure. Beroep klager ongegrond

 

RSJ 30 december 2013, 13/2648/JA
Klager is niet-ontvankelijk in zijn beklag dat is ingediend op het moment dat hij niet meer in een j.j.i. verbleef, omdat hij niet kan worden aangemerkt als een jeugdige in de zin van de Bjj. Beroep directeur gegrond, klager alsnog niet-ontvankelijk in beklag.

 

RSJ 4 november 2013, 13/2285/TA
Beklagcommissie kan zich niet onbevoegd verklaren t.a.v. een beklag ex Bvt tegen de beslissing van een hoofd van andere tbs-inrichting. Beroepscommissie volstaat met niet-ontvankelijkverklaring van klager nu het beklag aan de juiste beklagcommissie is doorgezonden. Klager alsnog niet-ontvankelijk in beklag.

 

RSJ 12 september 2013, 13/1710/GA
Een eerder door klager ingediende en ingetrokken klacht welke eveneens zag op de weigering om hem inzage in zijn penitentiair dossier te bieden, staat niet in de weg aan een nieuw in te dienen klacht op dezelfde grond.

 

RSJ 31 juli 2013, 13/0974/GA en 13/1162/GA

Klager heeft eerst zelf en met het personeel geprobeerd zijn jas terug te vinden. Daardoor is er geen overschrijding van de beklagtermijn. Klager ontvankelijk. Beroep directeur ongegrond. Aanleiding schade van klager mee te wegen bij bepaling hoogte tegemoetkoming. Beroep klager gegrond en tegemoetkoming € 150,-.

 

RSJ 1 mei 2013, 13/0472/GA
Uit vaste rechtspraak volgt dat een niet van gronden voorzien beroep, ingediend door een advocaat of directeur, niet-ontvankelijk is indien de advocaat of directeur ondanks een daartoe strekkend verzoek geen gronden aanvoert. Een dergelijke eis wordt niet aan gedetineerden gesteld. De door klager in het door hemzelf ingediende beroep genoemde advocaat is niet gevraagd het beroep van gronden te voorzien. Klager is ontvankelijk in beroep maar beroep is ongegrond, bevestiging uitspraak beklagcommissie.

 

RSJ 18 februari 2013, 12/3386/GA
Bij de RSJ is het formulier intrekking beklag ontvangen. Volgens zijn advocaat heeft klager het verkeerde nummer vermeld en wenst hij de beroepsprocedure voort te zetten. Deze verklaring wordt niet aannemelijk geacht. Klager heeft het beklag met een ander nummer al een dag eerder bij de beklagcommissie ingetrokken. Ook klagers toelichting op het intrekkingsformulier (zoals bij de Raad ontvangen) geeft geen aanknopingspunt dat er sprake zou kunnen zijn geweest van een misslag. Klager kan daarom niet worden ontvangen in zijn beroep.

 

RSJ 6 december 2012, 12/1930/GA
Beroep directeur ongegrond. De beroepscommissie onthoudt zich van een oordeel over de naleving van vormvoorschriften in de beklagprocedure. De beroepscommissie beoordeelt de klachten in beroep opnieuw ten gronde. Wetgever heeft geen rechtsgevolgen verbonden aan overschrijding van de in artikel 67 Pbw vermelde termijn, maar acht het vanuit het oogpunt van een juiste rechtsbedeling van belang dat met inachtneming van die termijn wordt beslist op het beklag.

 

RSJ 6 december 2012, 12/2659/TA, 12/2731/TA t/m 12/2736/TA, 12/2738 TA
Geen sprake van misbruik van beklagrecht. Dat kan anders komen te liggen als klager dezelfde niet-ontvankelijke of ongegronde klachten op grote schaal herhaalt of anderszins klachten zonder merites indient.

 

RSJ 22 november 2012, 12/2292/GA
Intrekking van beklag is mogelijk als bewust afstand is gedaan van verdere behandeling. Na invrijheidsstelling kan hiervan worden uitgegaan als klager niet reageert op een schriftelijke vraag van de beklagcommissie hieromtrent. In dit geval zijn er omstandigheden aanwezig die maken dat niet van een geldige intrekking kan worden gesproken. Beroep gegrond. Directeur voert geen verweer. Beklag gedeeltelijk gegrond. Tegemoetkoming € 50,-. Klager niet-ontvankelijk in beklag betreffende bejegening door personeel.

 

RSJ 27 juni 2012, 11/4456/GA
Disciplinaire straf naar aanleiding van vondst steekwapens op cel. Onderzoek naar de steekwapens is onvolledig geweest. Aanhouding behandeling beroep opdat de voorzitter de piw-ers die de steekwapens hebben gevonden als getuigen kan horen.

 

RSJ 11 juni 2012, 12/0166/GA
Gelet op de verschillende opvattingen over de invloed van het eten van maanzaad op de uitslag van de urinecontrole, zal het NFI worden verzocht nadere inlichtingen hierover te verstrekken op grond van hetgeen de wetenschap hem leert. Aanhouding beroepschrift.

 

RSJ 10 april 2012, 11/2371/GA

Na bestudering van de camerabeelden komt de beroepscommissie tot oordeel dat ten aanzien van klager voldoende verdenking is gerezen dat hij degene is die een medegedetineerde in de doucheruimte heeft geslagen. Beroep ongegrond.

 

RSJ 21 februari 2012, 11/3284/GM
Klager wenst ter zitting op advies van zijn raadsman niet te antwoorden op vragen van de beroepscommissie. Daarom wordt het verzoek tot aanhouding van de behandeling afgewezen. Beroep ongegrond.

 

RSJ 17 januari 2012, 11/2838/GA
Verzoek om aanhouding door de directeur i.v.m. plotselinge familieomstandigheden is bij tussenuitspraak toegewezen. De directeur wordt verzocht vragen omtrent de wijze waarop in andere PPC's wordt omgegaan met schaamschotten en andere vragen m.b.t. schaamschotten te beantwoorden.

 

RSJ 29 juni 2011, 11/0293/GA
De klacht betreft de vermissing van goederen na overplaatsing. Afwijzing van het verzoek van klager om het beroep mondeling toe te lichten. Het verzoek van de directeur om het beroep niet-ontvankelijk te verklaren omdat gronden ontbreken wordt niet gehonoreerd. Beroep van klager ongegrond.

 

RSJ 7 september 2007, 07/1466/GA
Straf van opsluiting wegens betrokkenheid bij diefstal. De beschuldiging berust geheel op camerabeelden die niet meer beschikbaar zijn. Klager is hiermee geschaad in de mogelijkheid om zich te verdedigen. De beslissing van directeur kan, nu de grond daarvoor onvoldoende aannemelijk kan worden gemaakt, niet in stand blijven. Beroep gegrond, tegemoetkoming 60,- euro.

 

RSJ 5 januari 2007, 06/2746/GA
Een aanhoudingsverzoek van een raadsman wordt ter zitting beoordeeld. In casu is slechts onder verwijzing naar een artikel in tijdschrift gepersisteerd bij het verzoek. Het aanhoudingsverzoek is afgewezen. Klagers laptop en digitale camera bevonden zich in één fouilleringszak. Door de PI is erkend dat er foto's zijn gemaakt met klagers camera in de PI terwijl alleen badmeesters toegang hadden tot de opgeslagen voorwerpen. In de PI is niet zorgvuldig omgegaan met de voorwerpen in klagers fouilleringszak. Klager is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zijn laptop. Beroep gegrond, beklag gegrond, tegemoetkoming 50,- euro.

 

RSJ 23 januari 2002, 01/1709/GA
Indien beroep wordt ingesteld tegen een tussenbeslissing van de beklagcommissie dient de indiener niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.