Sla inhoud over

Jurisprudentie ISD

Jurisprudentie beklagcommissie
15 februari 2012, KC2012/069
Klager, preventief gehecht na veroordeling tot plaatsing in een ISD, beklaagt zich erover dat in zijn situatie bij de beoordeling van zijn verlofaanvraag aansluiting dient te worden gezocht bij de preventief gehechte die reeds in eerste aanleg dan wel hoger beroep is veroordeeld tot een vrijheidsstraf. De directie stelt zich op het standpunt dat zowel het Wetboek van Strafrecht als de Pbw verschil maken tussen de gedetineerden die veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf en gedetineerden die veroordeeld zijn tot een vrijheidsbenemende maatregel. Derhalve handelt de directeur niet in strijd met artikel 1 GW en artikel 8 EVRM. De beklagcommissie is van oordeel dat de wetgever een uitdrukkelijke keuze heeft gemaakt om verlof voor een in een inrichting voor stelselmatige daders verblijvende gedetineerde pas mogelijk te maken tijdens de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel. Derhalve is de beklagcommissie van oordeel dat klagers situatie niet zodanig vergelijkbaar is met gedetineerden die nog niet onherroepelijk veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf. Dit betekent dat klager niet in aanmerking komt voor verlof. Het beklag wordt ongegrond verklaard.


5 januari 2010, KC2010/001
Aan klager is een ISD-traject opgelegd en zijn klacht richt zich tegen de late totstandkoming van het zorgplan en de onzorgvuldige wijze waarop deze tot stand is gekomen. De directie stelt zich op het standpunt dat zij heeft voldaan aan de wettelijke termijn nu het zorgplan binnen 28 dagen is opgesteld. Het traject kan nog niet worden gestart in afwachting van de uitslagen van het RISc-onderzoek. De beklagrechter stelt vast dat het binnen 28 dagen opgestelde zorgplan geen inhoudelijk plan bevat. Het heeft echter vier maanden geduurd voordat er een inhoudelijk plan is opgesteld en er gestart kon worden met het traject. De beklagrechter is van oordeel dat de directie verantwoordelijk is voor dit tijdsverloop en verklaart de klacht dan ook gegrond. Toegekende compensatie ter hoogte van € 50,00.

Jurisprudentie beroepscommissie
RSJ 28 december 2018, R-18/1397/GB
Klager verbleef in het kader van zijn extramurale fase van de ISD bij De Fleerde. Hij is meermalen niet teruggekeerd van verlof. Nadat de extramurale fase van de ISD was beëindigd heeft klager zich niet tijdig gemeld bij de p.i. Almere, en heeft zich dus onttrokken aan zijn detentie. Gelet hierop is de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk aan te merken. Beroep ongegrond.

 

RSJ 28 augustus 2018, R-326
Klager heeft zich beklaagd over voortgang ISD-traject. Voor klachten over onder meer verloop, inhoud, doelmatigheid en zorgvuldigheid van de behandeling bestaat afzonderlijke procedure, geregeld in art. 38s Sr, zodat daarover niet op grond van art. 60 Pbw kan worden geklaagd. Klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.


RSJ 4 december 2017, 17/2162/GB
Klager verblijft in basisregime en komt daarom niet aanmerking voor b.b.i. Gedetineerden aan wie de ISD-maatregel is opgelegd komen niet in aanmerking voor plusregime, dus ook niet voor plaatsing in een b.b.i. Beroep ongegrond.

 

RSJ 20 oktober 2017, 16/4169GA en 17/672/GA
Voor klachten over onder andere het verloop, de inhoud, de doelmatigheid en de zorgvuldigheid van een behandeling in het kader van een ISD-maatregel bestaat een afzonderlijke procedure als geregeld in artikel 38s Sr. Klager heeft die procedure doorlopen. Daarover kan daarom niet op grond van artikel 60 Pbw worden geklaagd. Klager alsnog niet-ontvankelijk in klachten.

RSJ 8 september 2017, 17/1173/GB
Terugplaatsing vanuit extramurale fase ISD. Onweersproken is dat klager positief heeft gescoord op gebruik van amfetamine. Klager had om een herhalings- of bevestigingsonderzoek kunnen vragen, maar dat was niet (meer) mogelijk. Klager is inmiddels wederom in extramurale fase geplaatst. Te meer nu niet om een tegemoetkoming is verzocht, geen belang meer bij beroep. Klager n-o in zijn beroep.

RSJ 21 juni 2017, 17/0260/GB
Terugplaatsing vanuit extramurale fase ISD. De FPA heeft besloten klagers behandeling te beëindigen. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat klager herhaaldelijk is teruggevallen in middelengebruik, meermaals medepatiënten heeft benaderd om drugs voor hem in te voeren en contrabande op zijn kamer is aangetroffen. Een time-out-maatregel heeft niet het gewenste effect gehad. Beslissing niet onredelijk/onbillijk. Beroep ongegrond.

RSJ 1 juni 2017, 16/4016/GB
Terugplaatsing in ISD vanuit extramurale fase. Klager heeft positief gescoord op het gebruik van cocaïne. Voorts heeft hij zich niet aan zijn meldplicht bij de reclassering gehouden en is hij niet verschenen voor een urinecontrole. Voor de time-out-maatregel die hij als gevolg hiervan diende te ondergaan, diende hij zich op 29 oktober 2016 in de inrichting te melden. Dit heeft hij niet gedaan. Beslissing niet onredelijk/onbillijk. Beroep ongegrond.


RSJ 6 februari 2017, 16/3698/GB
De keuze van de plaats of afdeling waar de laatste fase van de ISD-maatregel ten uitvoer wordt gelegd is geen beslissing van de selectiefunctionaris. Klager is niet-ontvankelijk in beroep.

RSJ, 29 oktober 2015, 15/2314/GB 
Bij beslissing 27 maart 2015 besloten klager voor time-out veertien dagen terug te plaatsen in ISD. Bij beslissing 10 april 2015 besloten klager definitief terug te plaatsen. Beroepscommissie constateert dat selectiefunctionaris tegenstrijdige overwegingen hanteert voor terugplaatsing. Geen acht geslagen op visie reclassering. Beslissing onredelijk en onbillijk. Beroep gegrond, opdracht nieuwe beslissing.


RSJ, 1 april 2015, 15/0116/GA 
Algemene verantwoordelijkheid laatste fase ISD-maatregel buiten de inrichting bij directeur en verzoek om verlof dient aan directeur te worden voorgelegd. Geen verzoek aan directeur voorgelegd en In dossier geen schriftelijke stukken ten aanzien van een intrekking van klagers verlof. Beroep ongegrond. 

RSJ 27 augustus 2012, 12/1766/GB
Beëindiging extramurale fase en terugplaatsing naar de ISD-gevangenisunit. Op grond van artikel 44m, tweede lid, Pm, wint de directeur, alvorens de selectiefunctionaris te adviseren, het advies in van trajectcoördinator en college van B en W. Oordeel college B en W is niet ingewonnen. Van beslissende betekenis is echter dat trajectcoördinator, die is belast met het toezicht in de extramurale fase, zijn oordeel over de beëindiging heeft kunnen geven. Nu klager tijdens de extramurale fase een strafbaar feit heeft gepleegd, is de beslissing niet onredelijk of onbillijk. Beroep ongegrond.


RSJ 21 augustus 2012, 12/1894/GA
Klager heeft niet meegewerkt aan behandeling en is daarom teruggeplaatst naar inrichting. Op basis hiervan is klager zijn trajectplan gedeeltelijk herschreven en aangepast. Pas na vaststelling van het nieuwe plan kan worden beoordeeld of verlofverlening past binnen klagers traject. Dit levert naar het oordeel van de beroepscommissie geen schending op van artikel 8 EVRM. Beroep ongegrond.


RSJ 18 juni 2012, 11/3257/GA
Klacht betreffende de voortgang van de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel is ontvankelijk. Personele krapte bij instelling die betrokken is bij het opstellen van verblijfsplan levert in beginsel geen verschoonbare termijnoverschrijding op. Directeur dient zorg te dragen voor een verblijfsplan binnen een maand na binnenkomst van de gedetineerde.


RSJ 6 september 2011, 11/1307/GA 
De beroepscommissie overweegt dat de directeur in redelijkheid kan beslissen dat gedetineerden die de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders ondergaan wekelijks kunnen worden onderworpen aan urinecontroles. Beroep klager ongegrond.


RSJ 9 april 2009, 08/3069/GA
Gedetineerde in ISD-inrichting heeft recht op volledig ISD-programma. Indien onvolledig programma, dan beklagwaardig. In casu erkent directeur onvolledig programma en voert hiervoor budgettaire redenen aan. Die mogen evenwel niet op gedetineerden worden afgewenteld. Beklag alsnog ontvankelijk en gegrond. Tegemoetkoming 150 euro.


RSJ 6 april 2009,08/3092/GA
De directeur is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de laatste fase van de ISD-maatregel. Gelet daarop was hij bevoegd de onderhavige ordemaatregel op te leggen. Nu evenwel onvoldoende blijkt van de gronden voor het opleggen van die maatregel, is het beklag tegen die beslissing gegrond. Tegemoetkoming € 140,=


RSJ 23 oktober 2008, 08/1143/GA
Voor klachten over voortgang van ISD-traject bestaat een afzonderlijke procedure gebaseerd op art. 38m e.v. WvSr. Rechter toetst noodzaak voortzetting ISD. Geen sprake van beklagwaardige beslissing directeur. Klacht over wijze waarop gesprekken met trajectbegeleider worden gevoerd betreft feitelijk handelen en derhalve geen beklagwaardige beslissing directeur. Klager alsnog niet-ontvankelijk in beklag.

RSJ 9 juli 2008, 08/0913/GA
ISD-traject. De selectiefunctionaris kan een gedetineerde - op grondslag van een advies van de directeur - terugplaatsen in het basisregime. Deze beslissing wordt schriftelijk aan klager meegedeeld. I.c. was dat niet gebeurd en was klager evenmin gewezen op zijn rechtsmiddelen. Beklag op formele gronden gegrond. Materieel was de beslissing tot terugplaatsing terecht niet onredelijk of onbillijk.


RSJ 19 april 2007, 07/0139/GA
Nu voortzetting van de ISD-maatregel recentelijk door de rechter is getoetst, is er ruimte voor de toetsing van de beslissingen tot uitvoering van dit rechterlijk oordeel. Klagers trajectbegeleiding heeft stilgestaan omdat er te weinig trajectbegeleiders waren. Inrichting heeft onvoldoende inspanning betracht om zorg te dragen voor klagers extramurale fase. Beroep klager gegrond. Tegemoetkoming € 50,=.