Sla inhoud over

Vacatures Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Zuid-Oost, locatie Roermond

De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichtingen Zuid-Oost, locatie Roermond (P.I.) is op zoek naar twee nieuwe leden.

De Commissie van Toezicht bestaat uit negen leden en wordt ondersteund door een secretaris, werkzaam bij de rechtbank Limburg. De Commissie moet zo breed mogelijk zijn en bestaat wettelijk in ieder geval uit een rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit het maatschappelijk werk. De leden verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig.

Taken van de Commissie van Toezicht:

  • toezicht houden op de wijze waarop de gedetineerde zijn straf moet ondergaan;
  • kennis nemen van grieven of klachten van de gedetineerde en deze waar mogelijk in bemiddeling nemen;
  • de klachten behandelen via de beklagcommissie;
  • zo nodig de Minister van Justitie en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming informeren en adviseren over de wijze waarop de gedetineerden in de inrichting worden bejegend.


Iedere derde dinsdag van de maand van 17.30 tot 19.00 uur vergadert de Commissie volgens een vaste agenda in de P.I. De vergaderingen worden bijgewoond door de directie van de P.I., die de Commissie informeert over de gang van zaken in de inrichting en over toekomstige ontwikkelingen.

Daarnaast wordt per toerbeurt onder de leden een maandcommissaris aangewezen die kennisneemt van de vragen, grieven en klachten van de gedetineerden. Door persoonlijke contacten in de P.I. met de gedetineerden en het personeel van de P.I. stelt de maandcommissaris zich op de hoogte van de gang van zaken in de inrichting. Van de bevindingen doet de maandcommissaris schriftelijk verslag aan de Commissie en de directie van de P.I.

De leden van de Commissie hebben daarnaast bij toerbeurt zitting in de beklagcommissie, bestaande uit drie leden. De beklagcommissie behandelt klachten van gedetineerden en zal daarbij de directie van de P.I. en klager en/of diens advocaat horen, waarna de beklagcommissie een beslissing neemt. De beklagzittingen vinden twee keer per maand in de P.I. plaats volgens een vastgesteld jaarrooster en zijn in de ochtend van 09.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur.

Het nieuwe lid wordt op verzoek van de Commissie aan de minister van Justitie en Veiligheid voorgedragen ter benoeming voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid van tweemaal een herbenoeming.

Voor het bijwonen van vergaderingen en beklagzittingen en het optreden als maandcommissaris wordt een financiële vergoeding (vacatiegelden en reiskosten) toegekend. Het tijdsbeslag van een Commissielid is één tot twee dagen per maand.

Vacatures
Wegens vertrek van twee leden is de Commissie op zoek naar nieuwe leden, waarvan in ieder geval een kandidaat met een medische achtergrond (bij voorkeur een arts). Kandidaten met een andere achtergrond nodigen wij ook van harte uit om te reageren.

De Commissie is op zoek naar een persoon die:

  • affiniteit heeft met het gevangeniswezen;
  • goed kan luisteren, hoofd- en bijzaken kan onderscheiden en ook bij complexe zaken tot een zorgvuldige oordeelsvorming komt;
  • positief kritisch kan zijn, problemen kan oplossen en kan bemiddelen;
  • een ruime maatschappelijke ervaring heeft en daarmee een bijdrage wil leveren aan het werk van onze Commissie;
  • digitaalvaardig is.


Als lid van de Commissie is enig inzicht en kennis van het penitentiair recht vereist. Indien u hier niet direct over beschikt, is het van belang dat u bereid bent om zich hierin te verdiepen. Ook dient u te beschikken over een device (laptop/tablet) waarop vergader- en dossierstukken kunnen worden geraadpleegd en is kennis en inzicht in digitaal werken van belang.

Gelet op de huidige samenstelling van de Commissie gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een persoon van allochtone afkomst.

Heeft u belangstelling voor deze bijzondere functie? Op de website www.commissiesvantoezicht.nl kunt u nog veel meer informatie vinden. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Commissie van Toezicht: mw. mr. N.C.M. Moulen, telefoon 06-11000371 of mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, telefoon 06-55244758.

Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 30 september 2023 inzenden aan: het secretariaat van de Commissie van Toezicht, t.a.v. mw. mr. N.C.M. Moulen, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: n.moulen@rechtspraak.nl. Gesprekken met kandidaten zullen op een nader te bepalen moment plaatsvinden in de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Willem II Singel 67, Roermond.