Sla inhoud over

Vacature Commissie van Toezicht bij het Detentiecentrum Schiphol

Vacature Commissie van Toezicht Detentiecentrum Schiphol

De Commissie van Toezicht  bij het Detentiecentrum Schiphol is op zoek naar vier nieuwe leden, waaronder in ieder geval twee juristen.

Wat doet de commissie?
De Commissie van Toezicht (hierna: de commissie) is een bij wet ingestelde groep personen die toezicht houdt op het reilen en zeilen binnen een justitiële inrichting. Die justitiële inrichting betreft in dit geval het Detentiecentrum Schiphol (DCS). DCS huisvest om en nabij 400 ingeslotenen, en fungeert hoofdzakelijk als huis van bewaring voor personen die in voorlopige hechtenis verblijven op verdenking van het plegen van een strafbaar feit. De commissie heeft als taak:

* Toezicht houden op de wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming;
* Het kennis nemen en behandelen van grieven van gedetineerden en indien mogelijk daarin bemiddelen;
* Het behandelen van klaagschriften van gedetineerden als beklagcommissie;
* Het in voorkomende gevallen adviseren van de minister van Justitie en Veiligheid, de Raad voor Strafrechtstoepassing of de directeur van de inrichting over bovengenoemde onderwerpen.

Bij wet is vastgelegd dat de commissie in ieder geval bestaat uit een rechter, een advocaat, een medicus en een deskundige uit het maatschappelijk veld. De leden van de commissie worden door de minister van Justitie en Veiligheid benoemd voor de duur van vijf jaar (tussentijds ontslag is mogelijk) met de mogelijkheid tot herbenoeming. De commissie bij het DCS bestaat uit 9 leden. Zij vergadert iedere vierde woensdag van de maand (afwisselend online en op locatie) om 09:45 uur in aanwezigheid van de directie van DCS. Aansluitend vindt er een intern overleg plaats. Beide overleggen duren in totaal zo’n twee uur.

De leden zijn gemiddeld twee keer per jaar voor een periode van vier weken maandcommissaris. De maandcommissaris bezoekt wekelijks de inrichting waarbij hij/zij kennisneemt van de klaagschriften van gedetineerden, bemiddelt zo nodig om tot een oplossing te komen en stelt zich door persoonlijke contacten met de gedetineerden regelmatig op de hoogte van de gang van zaken in de inrichting. Van de bevindingen doet hij/zij schriftelijk verslag aan de commissie en de directeur. Daarnaast hebben de leden bij toerbeurt (ongeveer drie à vier keer per jaar) zitting in de beklagcommissie bestaande uit drie leden, onder wie een voorzitter. De zittingen vinden om de drie weken op maandag om 10:00 uur plaats in het DCS.

Wie zoeken we?
De commissie bij het DCS is op zoek naar vier nieuwe leden, waaronder in ieder geval twee juristen. Van de commissieleden wordt verwacht dat zij goed kunnen functioneren als toezichthouder, een onafhankelijke en onpartijdige houding hebben en zich op een positieve wijze kritisch kunnen opstellen. Daarnaast moet een lid sterke communicatieve vaardigheden hebben, makkelijk tot de kern van problemen kunnen komen en waar mogelijk kunnen bemiddelen tussen de directie/personeel van de inrichting en gedetineerden.

De commissie werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarbij zo veel mogelijk digitaal. Als lid is het daarom van belang om te beschikken over een laptop of tablet waarop de stukken kunnen worden geraadpleegd. De leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden naast vacatiegelden een vergoeding voor reiskosten. Daarnaast kunnen commissieleden gebruik maken van het aanbod van het Opleidingsinstituut van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Jaarlijks wordt een landelijke themabijeenkomst gehouden voor alle commissies van toezicht.

Solliciteren?
Solliciteren kan tot en met vrijdag 20 oktober 2023 door een motivatiebrief met cv, onder vermelding van ‘sollicitatie CvT DCS’, toe te zenden aan cvt.rb-midden-nederland@rechtspraak.nl.

De gesprekken zijn gepland op woensdagochtend 8 november 2023. We zouden sollicitanten willen vragen hier alvast rekening mee te houden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. Y. (Yvonne) Boer, secretaris van de commissie via y.boer@rechtspraak.nl. Via haar kunt u ook in contact komen met een lid van de commissie voor verdere vragen of een toelichting.